Overslaan en naar de inhoud gaan

Diagnostische referentieniveaus in de radiologie

Diagnostische referentieniveaus in de radiologie

Het Besluit Medische Blootstellingen van 13 februari 2020 vermeldt dat Diagnostische Referentieniveaus (DRN's - DRL's Diagnostic Reference Levels) moeten gebruikt worden in het kader van het optimalisatieproces. In het bijzonder moet er een onderzoek worden ingesteld wanneer deze referentieniveaus stelselmatig worden overschreden.

Periodieke studies moeten uitgevoerd worden voor het bepalen van de DRL’s en bestaan uit het registreren van patiëntdosis voor een bepaald onderzoeken op elk toestel binnen elke dienst.

De gegevens dienen geanalyseerd te worden met de hulp van een erkende deskundige in de medische stralingsfysica in het bevoegdheidsdomein van de radiologie. Deze laatste kan eveneens helpen bij het invullen van de formulieren. De resultaten van deze analyses moeten gebruikt worden door de diensten en de mediane doses die voor elke type onderzoeken op elk toestel worden berekend moeten vergeleken worden met de DRL, met als doel de optimalisatie van de patiëntdosis.

Het 75e percentiel (P75) van de dosisverdeling voor alle centra stelt de DRL voor zoals gedefinieerd door de Europese Commissie (Radiation Protection 109) en op basis van de aanbevelingen van International Commission on Radiological Protection (ICRP Publication 135).
Het 25e percentiel (P25) is een indicator die kan gebruikt worden in het optimalisatieproces.

Praktische modaliteiten en registratieformulieren

De modaliteiten van de periodieke studies worden bepaald in het technisch reglement van 19 februari 2020 houdende de modaliteiten van de periodieke studies voor de patiënt in radiodiagnose met röntgenstraling en in interventionele radiologie.

Dit technisch reglement bepaalt een jaarlijkse frequentie voor periodieke studie’s van CT-onderzoeken en een driejaarlijkse frequentie voor periodieke studies van onderzoeken in de conventionele radiologie (met inbegrip van mammografie) en de interventionele radiologie, bij kinderen en volwassenen. De lijsten van onderzoeken voor de periodieke studies zijn opgenomen in bijlage 1 en 2 van het technisch reglement.

Het invullen van de formulieren moet toevertrouwd worden aan de persoon/personen die binnen de betrokken dienst verantwoordelijk zijn voor de patiëntendosimetrie.

De registratieformulieren dienen correct gebruikt te worden en uitsluitend in het opgegeven formaat opgeslagen te worden. Een kopie dient via elektronische weg naar het Agentschap gestuurd te worden via het adres patientdose@fanc.fgov.be. Een handleiding voor de invullen van de formulieren is ook beschikbaar. De formulieren bepaald in het FANC besluit van 28 september 2011 moeten echter nog steeds gebruikt worden t.e.m. 31 oktober 2020 en zijn hieronder beschikbaar.

Wees voorzichtig, ten gevolge van de publicatie van het nieuwe technisch reglement werden de praktische aspecten aangepast en zullen van toepassing zijn vanaf de volgende iteratie :

  1. de iteraties beginnen op 1 januari en eindigen op 31 december (van hetzelfde jaar voor de CT-onderzoeken, na drie jaren voor de andere types procedures);
  2. voor de CT-onderzoeken bij kinderen en volwassenen moeten de gegevens bij minimum 50 patiënten geregistreerd worden (binnen een periode van 3 maanden) of, als dit aantal niet gehaald kan worden, bij alle patiënten gedurende 3 maanden;
  3. voor de conventionele radiologie moet de DAP uitsluitend bepaald worden met als eenheid mGy.cm² ;
  4. voor de interventionele radiologie moet de gecumuleerde DAP uitsluitend bepaald worden met als eenheid Gy.cm².

Diagnostische referentieniveaus in de radiologie

Verslagen en nuttige links

Verslagen van voorgaande iteraties

Nuttige links

Contact

Contactgegevens: patientdose@fanc.fgov.be

 

 

Laatst aangepast op: 
29/04/2020