Radioactief afval

Regelgevend kader voor het operationeel beheer van radioactief afval

Deze webpagina biedt een uitgebreid overzicht van de regelgeving waar het FANC toeziet op de toepassing ervan met betrekking tot het beheer van radioactief afval. Daarnaast is er de reglementering betreffende het beheer van radioactief afval door NIRAS. Dit betreft het radioactief afval dat aan NIRAS moet worden overgedragen. De links naar die regelgeving worden op het einde van deze pagina gegeven.

De volgende teksten maken deel uit van de regelgeving inzake afvalbeheer onder de bevoegdheid van het FANC:

15/04/94 FANC-wet Wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle
20/07/01 ARBIS Koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen
30/11/11 KBVVKI KB Veiligheidsvoorschriften kerninstallaties
Koninklijk besluit van 30 november 2011 houdende veiligheidsvoorschriften voor kerninstallaties

De FANC-wet specifieert de bevoegdheid van een nucleair inspecteur om een radioactieve stof te doen afvoeren en behandelen als radioactief afval en specifieert het toezicht van het FANC in het kader van de opstelling en de toepassing van de “Algemene Regels” voor de acceptatie van radioactief afval door NIRAS.

Artikel 10septies §3 1ste lid bevoegdheid nucleair inspecteur om de afvoer van een radioactieve stof en de behandeling ervan als radioactief afval op te leggen
de artikels 15quater, 15quinquies en 15sexies  

Het ARBIS specificeert de eisen inzake stralingsbescherming die ook van toepassing zijn op het beheer van radioactief afval:

 • Artikel 5 over het 'Algemeen vergunningsstelsel';
 • Artikel 17 over de 'Stopzetting van activiteit en ontmanteling' is van toepassing op installaties die zich in een van deze fasen bevinden;
 • Artikel 18 over de 'Vergunningen voor verwijdering, recyclage of hergebruik van vaste en vloeibare radioactieve afvalstoffen';
 • Artikel 20 over de 'Beperking van de doses';
 • Artikel 23 over de 'Fysische controle';
 • Artikel 25 over de 'Informatie en vorming van de werknemers en externe werkers, leerlingen, studenten en personen die kunnen worden blootgesteld aan ioniserende stralingen';
 • Artikel 26 over de 'Plichten van de werknemers en externe werkers';
 • Artikel 27 over de 'Veiligheidsfactor';
 • Artikel 27bis over de 'Inventaris';
 • Artikel 29 over de 'Bescherming van de lokalen';
 • Artikel 30 over de 'Individuele bescherming van de personen';
 • Artikel 31 over de 'Waarschuwingstekens, symbolen en vermeldingen';
 • Artikel 37quinquies over de 'Verplichtingen van de exploitant'.

Daarnaast specifieert het ARBIS een aantal specifieke vereisten i.v.m. het beheer van radioactief afval door een exploitant. 

Afdeling IV van het ARBIS , gewijd aan radioactief afval:

 • Artikel 33 over het 'Toepassingsgebied';
 • Artikel 34 over het 'Opvangen, behandelen en verwijderen van vloeibare afvalstoffen';
 • Artikel 35 over het 'Opvangen, behandelen en verwijderen van vaste afvalstoffen';
 • Artikel 37 over de 'Opslagplaatsen voor radioactieve afvalstoffen'.

Het KBVVKI specificeert de eisen inzake nucleaire veiligheid ook van toepassing op afvalbeheer aan de hand van de volgende artikelen:

 • Artikel 3 over het 'Veiligheidsbeleid';
 • Artikel 4 over de 'Organisatie van de uitbating';
 • Artikel 5 over het 'Managementsysteem' en Artikel 18 'Managementsysteem' voor de vermogensreactoren;
 • Artikel 6 over de 'Opleiding en bevoegdverklaring van het personeel';
 • Artikel 7 over de 'Ontwerpbasis';
 • Artikel 8 over de 'Klassering van de structuren, systemen en componenten';
 • Artikel 9 over de 'Uitbatingslimieten en -voorwaarden';
 • Artikel 10 over 'Beheer van de veroudering';
 • Artikel 11 over het 'Systeem voor de analyse van voorvallen en de ervarings-feedback over de uitbating';
 • Artikel 12 over het 'Onderhoud, inspectie tijdens de werking en functionele testen';
 • Artikel 13 over de 'Inhoud en bijwerking van het veiligheidsrapport' en Artikel 28Inhoud van het veiligheidsrapport’ voor de vermogensreactoren;
 • Artikel 15 over de 'Wijzigingen';
 • Afdeling VI over de 'Buitenbedrijfstelling' voor installaties in deze fase.

Hoofdstuk 4 van het KBVVKI, gewijd aan ‘specifieke veiligheidsvoorschriften voor de opslaginstallaties van verbruikte kernbrandstof en van colli met radioactief afval':

Het FANC stelde ook een aantal technische reglementen op en besluiten tot vaststelling van vrijstellingsniveaus met betrekking tot de voorwaarden om radioactieve afvalstoffen of bepaalde materialen te kunnen vrijgeven.

16/08/21 Vastlegging van de oppervlakte vrijgaveniveaus voor gebouwen en materialen Technisch reglement van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle van 16 augustus 2021 houdende de vastlegging van de oppervlakte vrijgaveniveaus voor gebouwen, voor bepaalde materialen of voor materialen afkomstig van specifieke handelingen
09/07/09 Vaststelling vrijstellingsniveaus Besluit van het Federaal Agentschap voor nucleaire controle van 9 juli 2009 tot vaststelling van vrijstellingsniveaus ter aanvulling van tabel A van bijlage IA van het algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen
02/04/13 Vaststelling vrijgaveniveau voor Ba-133ter Besluit van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle van 2 april 2013 tot vaststelling van het vrijgaveniveau voor Ba-133ter aanvulling van tabel A van bijlage IB van het algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen
05/06/12 Vaststelling van de vrijstellingsniveaus voor Ge-69 Besluit van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle van 5 juni 2012 tot vaststelling van de vrijstellingsniveaus voor Ge-69 ter vervollediging van tabel A van bijlage IA van het algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen

Specifieke reglementering NIRAS inzake beheer van radioactief afval

Dit is de reglementering van NIRAS die gekoppeld is aan de FANC-reglementering. Het verband tussen de regelingen werd versterkt en verduidelijkt door de 'wet van 5 december 2022 houdende wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle', en met name in afdeling 1bis 'Bevoegdheid inzake de algemene regels en de acceptatiecriteria'.

'Artikel 179 van de wet van 8 augustus 1980' betreffende de budgettaire voorstellen 1979-1980' (NIRAS-wet)

Het 'Koninklijk besluit van 30 maart 1981' houdende bepaling van de opdrachten en de werkingsmodaliteiten van de openbare instelling voor het beheer van radioactief afval en splijtstoffen' (KB NIRAS).

Het 'Koninklijk besluit van 18 november 2002’ houdende regeling van de erkenning van uitrustingen bestemd voor de opslag, verwerking en conditionering van radioactief afval' (NIRAS-erkenning).

De eisen van de beheerder van radioactief afval (NIRAS): de volgende documenten bevatten technische elementen (in afwachting van officiële publicatie):

 • Algemene regels deze vormen de basis van de acceptatie criteria van NIRAS voor radioactief afval die hieronder gegeven worden
 • ACRIA’s 

 

Laatst aangepast op: 14/02/2024