Overslaan en naar de inhoud gaan

Openbaarheid van bestuur

Openbaarheid van bestuur

Beginsel

Elke overheidsinstantie heeft de plicht om haar burgers over haar activiteiten te informeren. Zij moet duidelijk communiceren over haar beleid en over haar dienstverlening.

Als nucleaire veiligheidsautoriteit is het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) eveneens onderworpen aan deze eis van openbaarheid.

Sterker nog, openbaarheid van bestuur vormt een wezenlijk deel van het beleid. Dit betekent dat het Agentschap alle informatie waarover het beschikt ter inzage moet geven, moet uitleggen of kopieën ter beschikking moet stellen aan iedereen die erom vraagt.

Wettelijke regelingen

Het beginsel van openbaarheid van bestuur is grondwettelijk verankerd (art.32).

Op het federale niveau wordt de openbaarheid van bestuur geregeld in 2 wetten :

  • de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuurbepaalt het algemeen kader voor de toegang van het publiek tot bestuursdocumenten die door een federale administratieve overheid worden bewaard. Behalve bij uitzonderingen, voorziet de wet dat ‘eenieder elk bestuursdocument ter plaatse kan inzien, dienomtrent uitleg kan krijgen en mededeling in afschrift ervan kan ontvangen.’
  • de wet van 5 augustus 2006 betreffende de toegang van het publiek tot milieu-informatieherbevestigt deze wil tot transparantie en breidt deze uit tot alle activiteitengebieden, inbegrepen buiten de nucleaire sector. De wet kent aan alle federale overheidsdiensten en instellingen van openbaar nut 12 die onderworpen zijn aan het gezag, de controle of het toezicht van de federale overheid, actieve informatieopdrachten t.a.v. het publiek toe op het gebied van het leefmilieu binnen hun respectieve bevoegdheidsgebieden, met name door gebruik te maken van de elektronische communicatiemiddelen. Sinds zijn oprichting neemt het FANC actief deel aan de informatie van het publiek op het gebied van de nucleaire veiligheid en de stralingsbescherming, in het bijzonder via zijn website.  

Beide wetten maken een onderscheid tussen actieve en passieve openbaarheid:

  • De actieve openbaarheid heeft betrekking op de gegevens dan wel documenten die een overheidsorganisatie op eigen initiatief ter beschikking stelt.
  • De passieve informatie daarentegen regelt de situatie waarbij de overheid een vraag krijgt om bepaalde informatie in te zien of om er een afschrift van te bekomen.

Het FANC is voorstander van een zo ruim mogelijke ‘actieve openbaarheid' en streeft ernaar zoveel mogelijk zelf met informatie naar buiten te komen.

 

Laatst aangepast op: 
19/10/2021