Bestuurs-en adviesorganen

1. Directiecomité

De directeur-generaal van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) wordt aangesteld door de Koning, op voorstel van de regering. Om het dagelijkse bestuur te verzekeren, wordt zij bijgestaan door departementshoofden (Inrichtingen & Afval, Beveiliging & Vervoer, Gezondheid & Leefmilieu en Support.)

2. Raad van Bestuur

Voorzitter: Valérie Tanghe

Leden: Jihane Annane, Elodie Belleflamme, Philippe Bouko, Karina De Beule, Veroniek De Mulder, Robin Dhaene, Patrick D’hondt, Mathieu Raedts, Alex Reuter, Jan Schaerlaekens, Wissal Selmi, Sven Vaneycken, Claude Van Grembergen.

Regeringscommissaris

Thomas Sterckx

Auditcomité

Voorzitter: Sven Vaneycken

Leden: Philippe Bouko, Robin Dhaene, Mathieu Raedts

Strategisch comité

Voorzitter: Claude Van Grembergen

Leden: Jihane Annane, Veroniek De Mulder, Jan Schaerlaekens

3. Wetenschappelijke Raad voor Ioniserende Stralingen

De Wetenschappelijke Raad heeft tot taak het Agentschap te adviseren over het toezichtbeleid en moet meer bepaald advies uitbrengen voor het afgeven van vergunningen voor nieuwe nucleaire installaties of bij het hernieuwen van de vergunningen van grote nucleaire installaties (inrichtingen van klasse I).

De Raad volgt eveneens de evolutie van de kennis inzake nucleaire veiligheid, beveiliging en stralingsbescherming.

De Wetenschappelijke Raad voor Ioniserende Stralingen is een onafhankelijk orgaan, waarin door de minister benoemde leden met een nucleaire expertise zetelen. De wetenschappelijke leden van de Raad zijn personen die gekozen worden omwille van een bijzondere kennis of ervaring inzake kernwetenschappen of nucleaire veiligheid. Ze beschikken over een bekwaamheid of ervaring in minstens één technisch-wetenschappelijk domein dat van belang is om de nucleaire veiligheid, nucleaire beveiliging en stralingsbescherming te kunnen beoordelen in de verschillende stadia van de nucleaire cyclus, met inbegrip van het eindstadium van deze cyclus, en bij de verschillende toepassingen waar ioniserende straling gebruikt wordt.

4. Medische Jury

De Medische jury is een adviesorgaan van het FANC waarvan de leden gekozen worden vanwege hun wetenschappelijke bekwaamheid in het medische domein. De voornaamste opdracht van de Medische jury is het uitbrengen van adviezen over erkenningsaanvragen voor arbeidsartsen en deskundigen in de medische stralingsfysica en vergunningsaanvragen voor practici. De jury kan zowel generieke adviezen als adviezen over individuele dossiers uitbrengen. Er zijn afzonderlijke jury’s voor drie verschillende disciplines: een jury voor arbeidsartsen, een jury voor deskundigen in de medische stralingsfysica en een jury voor practici die toestellen en/ of radioactieve producten gebruiken in het kader van radiotherapie of nucleaire geneeskunde.

5. Commissie radiofarmacie

De commissie radiofarmacie is een adviesorgaan van het FANC en wordt samengesteld uit leden die worden gekozen vanwege hun wetenschappelijke bekwaamheid in het domein van de radiofarmacie. De commissie radiofarmacie beoordeelt de aanvragen voor nieuwe erkenningen en verlengingen van erkenningen als radiofarmaceut. Ze verstrekt ook adviezen met betrekking tot de nodige opleiding en praktijkervaring om erkend te worden als radiofarmaceut en ondersteunt het FANC, de bevoegde minister en andere bevoegde overheden bij vragen omtrent radiofarmacie.

Technisch filiaal

Op 23 september 2019 werd een beheerscontract ondertekend tussen het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) en Bel V. Dit beheerscontract beschrijft de opdrachten die het FANC aan Bel V toevertrouwt, hoe dit gebeurt en hoe het FANC erop toeziet dat deze uitbestede opdrachten correct worden uitgevoerd.

Context

De wijziging van het ARBIS van 6 december 2018 zorgde niet alleen voor een grondige herziening van de fysische controle. Dit KB gaf tevens de nodige rechtsbasis voor de taken die het FANC aan Bel V delegeert.

Het KB geeft duidelijk aan welke toezichtsopdrachten door het FANC aan Bel V kunnen toevertrouwd worden, en wat hiervoor de praktische modaliteiten zijn. Het KB voorziet dat het FANC en Bel V een beheerscontract afsluiten om dit KB te concretiseren.

Beheerscontract

In het beheerscontract, ondertekend door zowel de voorzitters van de raden van bestuur als de directeurs-generaal van FANC en Bel V, worden volgens het KB van 6 december 2018 de volgende aangelegenheden geregeld:

  1. Modaliteiten voor de opmaak, goedkeuring, aanpassing en opvolging van het jaarlijks plan van controles en veiligheidsevaluaties;
  2. Samenwerking met en ondersteuning van de activiteiten van het Agentschap;
  3. Uitwerking van de strategische en de operationele plannen;
  4. Het managementsysteem en competentiebeheer;
  5. De praktische modaliteiten voor toezicht van het Agentschap op Bel V.

Omdat het beheerscontract vooral bestaande praktijken met betrekking tot de opvolging van de veiligheid van installaties van klasse I en IIA formaliseert, zal de impact op de dagelijkse werking beperkt zijn.

Er is immers al sinds de oprichting van Bel V in 2008 een nauwe samenwerking met het departement Inrichtingen en Afval van het FANC. Er bestaan verschillende gemeenschappelijke procedures, er zijn frequente contacten en het departement Inrichtingen en Afval en Bel V vullen elkaar aan in hun toezichtstaak. Recent werden de toezichtstaken van Bel V ook uitgebreid tot de opvolging van interne transporten op de verschillende sites. Deze symbiose zal blijven bestaan en we willen ze verder versterken.

Het FANC blijft toezien op de correcte uitvoering van de aan Bel V toevertrouwde opdrachten, door middel van frequente rapportering en een auditprogramma.

Het beheerscontract is gepubliceerd in het Staatsblad van 30 oktober 2019.

U kan het beheerscontract raadplegen op Jurion:

http://www.jurion.fanc.fgov.be/jurdb-consult/consultatieLink?wettekstId=27752

 

Laatst aangepast op: 27/05/2024