Privacyverklaring FANC

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS – ALGEMEEN KADER

De Belgische "Privacywet" van 8 december 1992 gaf al bepaalde rechten aangaande de verwerking van persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee een persoon rechtstreeks of onrechtstreeks geïdentificeerd kan worden.

Specifiek voor persoonsgegevens, bestaat er nu de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("GDPR") (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens). Dit is een Europese verordening die regels en een kader vastlegt voor het verwerken van persoonsgegevens en hierin verder gaat dan de Privacywet. De verordening legt het accent op nog meer transparantie en controle over uw gegevens. Deze nieuwe wetgeving versterkt dus de bestaande rechten en voert ook een nieuw recht in, namelijk het recht op de overdraagbaarheid van gegevens.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS - FANC

De privacyverklaring  voor deze website beschrijft hoe het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle – FANC, Markiesstraat 1, bus 6A – 1000 Brussel, BE 0254 487 220,  uw persoonsgegevens, waarover we  beschikken, mag gebruiken en openbaar maken. Het FANC is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens die via deze site worden ingezameld. Door gebruik te maken van deze site gaat u akkoord met de verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met en zoals beschreven in deze verklaring.

Wanneer u persoonsgegevens invult op de website van het FANC, op een contactformulier of een aangifteformulier of in het kader van een sollicitatie, dan wordt deze informatie enkel gebruikt om te antwoorden op uw vragen en voor de beoogde doeleinden.

Wanneer u zich registreert als bezoeker van onze kantoren, dan worden de gevraagde persoonsgegevens enkel gebruikt in het kader van dienstverlening. Deze gegevens worden gedurende 30 dagen bewaard.

Bij de specifieke aanvraagformulieren betreffende vergunningen, aangiftes en meldingen kan u ook nog verdere uitleg vinden over het gebruik van de ingegeven persoonsgegevens. De persoonsgegevens die verwerkt worden op het FANC, worden enkel doorgegeven aan het personeel dat de verzoeken behandelt. De gegevens kunnen eventueel worden doorgegeven aan personen buiten het FANC, indien zulks is vermeld op de specifieke pagina’s van de website.  De gegevens die op het FANC worden verzameld, worden in geen geval gebruikt voor commerciële doeleinden.

De website van het FANC maakt gebruik van cookies, gelieve hiervoor ons cookiebeleid te raadplegen.

Indien u deelneemt aan een digitale vergadering met het FANC, kan deze meeting opgenomen worden met als doel opleiding te voorzien of opvolging van vergaderingen. In dit geval zal er steeds een melding staan in de uitnodiging voor de vergadering en de expliciete toestemming zal voorafgaandelijk gevraagd worden aan alle personen waarvan afbeelding, naam of stem wordt opgenomen. Deze beelden worden bewaard binnen de Teams applicatie, onder de voorwaarden van Microsoft en worden enkel gedeeld met een voorafgaandelijk bepaalde doelgroep. De beelden zullen niet langer bewaard worden dan nodig om te kunnen voldoen aan hun doelstelling, er wordt daarbij ook gekeken naar het standaard retentiebeleid van Microsoft, waarbij binnen Teams de opnames voor 30 dagen zullen bewaard worden. Indien deze beelden langer bewaard zullen worden, zal steeds voorafgaandelijk de informatie worden doorgegeven aan alle betrokkenen, met daarbij de specificatie van de bewaartermijn.

PROTOCOLAKKOORD VOOR GEGEVENSUITWISSELING TUSSEN HET FANC EN BEL V

Het FANC en zijn technische filiaal Bel V hebben een protocolakkoord voor gegevensuitwisseling ondertekend. Dit protocolakkoord is van toepassing op de toegang verlening, de mededeling en doorgifte van persoonsgegevens tussen het Agentschap en Bel V in het kader van de activiteiten vermeld in Artikel 4 van dit Protocolakkoord.

PROTOCOLAKKOORD VOOR GEGEVENSUITWISSELING TUSSEN HET FANC EN DE ERKENDE INSTELLINGEN

Het FANC en Be.SureVinçotte en Techni-Test hebben een protocolakkoord voor gegevensuitwisseling ondertekend. Dit protocolakkoord is van toepassing op de toegang verlening, de mededeling en doorgifte van persoonsgegevens tussen het Agentschap en Be.Sure, Vinçotte en Techni-Test in het kader van de activiteiten vermeld in artikel 4 van dit Protocolakkoord.

VERTROUWELIJKEID VAN DOSIMETRISCHE GEGEVENS

De dosimetrische gegevens in het blootstellingsregister kunnen worden geraadpleegd door:

 • de bevoegde personeelsleden binnen het FANC;
 • de bevoegde personeelsleden binnen de Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg;
 • de bevoegde personeelsleden binnen FEDRIS;
 • de personen die bevoegd zijn voor het dosimetrisch toezicht binnen de Belgische bedrijven, met betrekking tot de dosimetrische gegevens van de actieve aan dosimetrisch toezicht onderworpen personen voor deze bedrijven;
 • de erkende deskundigen die rechtstreeks rapporteren aan de bedrijven en de deskundigen binnen de erkende instellingen aangesteld door de bedrijven, met betrekking tot de dosimetrische gegevens van de actieve aan dosimetrisch toezicht onderworpen personen voor deze bedrijven;
 • de arbeidsartsen die rechtstreeks rapporteren aan de bedrijven en de arbeidsartsen binnen de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk aangesteld door de bedrijven, met betrekking tot de dosimetrische gegevens van de actieve aan dosimetrisch toezicht onderworpen personen voor deze bedrijven;
 • de erkende dosimetriediensten met betrekking tot de door hen verstrekte dosimetrische gegevens;
 • de personen met betrekking tot hun eigen dosimetrische gegevens;

De toegang voor de professionele personen tot de dosimetrische gegevens van de actieve aan dosimetrisch toezicht onderworpen personen voor een bedrijf wordt verleend op het niveau van het KBO-nummer van de bedrijf (vb. erkende deskundigen, arbeidsartsen, bevoegde personen voor het dosimetrisch toezicht binnen een bedrijf).

Iedereen die vanuit zijn functie kennis heeft van gegevens uit het blootstellingregister of die meewerkt aan het verzamelen, verwerken of meedelen van dergelijke gegevens, is verplicht de vertrouwelijkheid ervan te respecteren.

RECHTEN VAN BETROKKENE

Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u als burger duidelijke rechten verkregen ter opvolging van uw persoonsgegevens. Zo hebt u onder andere recht op:  

 • Informatie en toegang tot uw persoonsgegevens, alsook het recht om er een kopie van te ontvangen;
 • Verbetering van onjuiste persoonsgegevens en uitwissing van persoonsgegevens;
 • Een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens (of de verwerking van de gegevens op zich);
 • Het indienen van een bezwaar tegen geautomatiseerde besluitvorming en profilering;
 • Overdraagbaarheid van de gegevens.

DATA PROTECTION OFFICER

Deze rechten kan u uitoefenen door contact op te nemen met de Data Protection Officer van het FANC:

Dataprotection@fanc.fgov.be

T +32 (0)2 289 21 42

Gelieve hiervoor contactformulier te gebruiken, u zal binnen de maand antwoord krijgen op uw verzoek.

GEGEVENSBESCHERMINGSAUTORITEIT

U hebt ook steeds de mogelijkheid om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, maar u kan ook eerst met ons contact opnemen via contactformulier, aangezien wij hopen u reeds te kunnen verder helpen.

Website: Startpagina burger | Gegevensbeschermingsautoriteit

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35
1000 Brussel
E-mail: commission@privacycommission.be

Laatst bijgewerkt op 27/07/20223

Herzieningen van de verklaring

Indien we deze privacyverklaring wijzigen, zullen we de bijwerkingen ervan op deze plaats bekendmaken zodat u deze kunt bekijken. Indien we belangrijke inhoudelijke wijzigingen aanbrengen aan deze verklaring, zullen we op de homepagina gedurende 30 dagen een kennisgeving van de herziene verklaring plaatsen, met een koppeling naar deze pagina.

 

Laatst aangepast op: 27/07/2023