Over deze site

Aan het gebruik van de site van het Federaal Agentschap voor nucleaire controle zijn bepaalde algemene voorwaarden, die hieronder worden beschreven, verbonden. Door het louter gebruik maken van de site wordt u geacht deze algemene gebruiksvoorwaarden te aanvaarden.

I. DOEL VAN DE SITE

De site van het Federaal Agentschap voor nucleaire controle vormt een bron van informatie met betrekking tot haar organisatie en haar diensten en de nucleaire sector in het algemeen.

Het Federaal Agentschap voor nucleaire controle wil u een eenvoudige en snelle toegang bieden tot de informatie waarover het beschikt.

De informatie op de site is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies worden beschouwd.

Er moet worden benadrukt dat de op de site ter beschikking gestelde informatie en documenten niet als authentieke overname van de officieel aangenomen teksten kunnen worden beschouwd. Enkel de officiële en in het Belgisch Staatsblad gepubliceerde teksten gelden als authentieke teksten.

II. INHOUD EN BESCHIKBAARHEID VAN DE SITE

Het Federaal Agentschap voor nucleaire controle levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de op of via de site verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal de federale overheid de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Het Federaal Agentschap voor nucleaire controle levert ook grote inspanningen om onderbrekingen door technische fouten zoveel mogelijk te voorkomen. Nochtans kan het niet garanderen dat de portaalsite volledig vrij van onderbreking zou zijn of niet door andere technische problemen kan worden getroffen.

Het Federaal Agentschap voor nucleaire controle kan niet aansprakelijk worden geacht voor de directe of indirecte schade die volgt uit het gebruik van haar site of uit het gebruik van informatie die werd ter beschikking gesteld via haar site.

De site kan links naar andere websites van overheden, instanties en organisaties bevatten waarover het Federaal Agentschap voor nucleaire controle geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefent. Het FANC kan geen enkele garantie bieden over de volledigheid of de juistheid van de inhoud noch over de beschikbaarheid van deze websites.

De federale overheid aanvaardt geen aansprakelijk voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van de websites of van de ter beschikking gestelde info op de websites waarnaar u op of via de site wordt verwezen.

III. COPYRIGHT

Tenzij anders is de informatie (teksten, beelden...) op deze site het eigendom van het Federaal Agentschap voor nucleaire controle. De informatie mag kosteloos maar mits bronvermelding en enkel voor persoonlijk gebruik worden aangewend. Wanneer voor het gebruik of voor de reproductie van bepaalde informatie voorafgaande toestemming is vereist, worden de beperkingen van het gebruik uitdrukkelijk vermeld. Het gebruik en de reproductie van multimedia informatie (waaronder zonder daartoe beperkt te zijn : beelden, geluid en software toepassingen) is steeds aan een voorafgaandelijke goedkeuring onderworpen (aan te vragen bij de communicatiedienst : dgcom@fanc.fgov.be).

Het Federaal Agentschap voor nucleaire controle behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website . Bepaalde software toepassingen en grafische elementen die op of via de website kunnen worden geraadpleegd worden door derden aangeleverd en kunnen door het auteursrecht worden beschermd waardoor de mogelijkheid tot gebruik en reproductie wordt beperkt en aan de voorafgaande toestemming van de auteur wordt onderworpen

IV. BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Het Federaal Agentschap voor nucleaire controle hecht veel belang aan de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers. Ofschoon de meeste informatie op of via de portaalsite beschikbaar is zonder dat persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie wordt gevraagd.

Specifiek voor persoonsgegevens, bestaat er nu de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("GDPR") (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens).

 

 

Laatst aangepast op: 21/03/2019