Procedure vergunningsaanvraag voor individueel gebruik

 1. Uw gebruikersvergunning aanvragen of verlengen
 2. Uw gebruikersvergunning van onbepaalde duur behouden
 3. Een gebruikersvergunning stopzetten
 4. De status van uw vergunning nagaan
 5. FAQs
   

1. Uw gebruikersvergunning aanvragen of verlengen

Hou bij het indienen van uw aanvraag rekening met de nodige verwerkingstijd. Reken hiervoor op een maximale verwerkingstijd van 2 maanden voor een volledige aanvraag.

U kan uw vergunning online aanvragen via: online aanvraag.

Voor deze aanvraag dient u aan te melden met een digitale sleutel (eID + kaartlezer, its me, …).

U zal gevraagd worden volgende documenten te uploaden:

 • Voor een nieuwe aanvraag
  • Uw erkenning als arts-specialist, huisarts of arbeidsarts
  • Uw diploma stralingsbescherming
 • ​​​Voor een verlening
  • De bewijzen van de permanente vorming die u heeft gevolgd

U kan tevens uw aanvraag per email of per post verzenden (zie contactgegevens onderaan).
Hiervoor dient u ons onderstaande documenten toe te sturen:

Voor een nieuwe aanvraag

 • Een kopie van uw erkenning als arts-specialist huisarts of arbeidsarts
 • Een kopie van uw diploma stralingsbescherming

Voor een verlening

 • De bewijzen van de permanente vorming die u heeft gevolgd

2. Uw gebruikersvergunning van onbepaalde duur behouden

Vergunningen die in het verleden werden afgeleverd door het Ministerie van Volksgezondheid werden typisch toegekend voor onbepaalde duur maar wel op voorwaarde dat de arts zijn/haar kennis op peil houdt door het volgen van permanente vorming.

Indien u een vergunning van onbepaalde duur heeft, dient u in het bezit te zijn van een bevestiging van uw vergunning, deze bevestiging mag niet ouder zijn dan 10 jaar.

Voor het aantonen dat u voldoet aan de voorwaarden voor permanente vorming, kan u gebruik maken van de procedure voor verlenging, zoals beschreven in punt 1.

3. Een gebruikersvergunning stopzetten

Indien u geen gebruik meer maakt van röntgentoepassingen voor medische beeldvorming, kan u uw gebruikersvergunning stopzetten.

Dit kan via
Online stopzetting
of
door middel van dit document, per e-mail op te sturen naar: rxagreements@fanc.fgov.be.
U kan dit document tevens gebruiken voor de aanvraag tot stopzetting van de gebruikersvergunning bij overlijden van een arts door een erfgenaam of vertegenwoordiger.

4. De status van uw vergunning nagaan

Op dit moment is er geen online applicatie om de status van uw vergunning na te gaan. Indien u echter inlogt via de online aanvraagmodule en u kiest voor “verlenging” dan krijgt u de referentie van uw huidige vergunning te zien. Ziet u geen referentie staan? Dan werd u nooit een vergunning toegekend, is uw vergunning reeds vervallen of komen uw gegevens niet overeen met de gegevens in onze databank.  Gelieve in dat geval contact op te nemen met onze diensten.

Contactgegevens
Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle
Departement Gezondheid & Leefmilieu
Dienst Bescherming van de Gezondheid
Markiesstraat 1, bus 6A
1000 Brussel
RXagreements@fanc.fgov.be

5. FAQs

Vergunningsaanvraag en praktische modaliteiten

Hoe kan ik een vergunning aanvragen, verlengen of stopzetten?

Dit kan via: https://fanc.fgov.be/nl/RXvergunning

Kan ik de status van mijn vergunning nagaan?

Meer informatie hierover kan u vinden bij punt 4 via: https://fanc.fgov.be/nl/RXvergunning

Hoelang duurt de verwerking van mijn vergunningsaanvraag?

Indien uw aanvraag volledig is, dient u te rekenen op een maximale verwerkingstijd van 2 maanden.
Probeer uw aanvraag zo volledig mogelijk te maken.
Indien er documenten ontbreken, noteer dit dan zeker op uw vergunningsaanvraag met de vermelding wanneer u deze documenten wel zal kunnen bezorgen. Zo contacteren wij u niet onnodig voor het opvragen van bijkomende informatie.
Bijkomende informatie kan u sturen naar RXagreements@fanc.fgov.be. Vermeld hierbij steeds uw dossiernummer, indien dat (nog) niet gekend is, vermeld dan uw naam.

Ik zal in een ander ziekenhuis of in een andere praktijk werken, moet ik dit aan het FANC melden.

Neen, vergunningen voor het gebruik van röntgenstralen voor medische beeldvorming zijn niet locatiegebonden.

Word ik verwittigd wanneer mijn vergunning vervalt?

U bent zelf verantwoordelijk voor het opvolgen van uw vergunning.
Binnen de huidige werkwijze verstuurt het FANC wel herinneringen als uw vergunning binnenkort zal vervallen. Indien u bij uw aanvraag een e-mailadres heeft opgegeven, gebeurt dit per e-mail naar dat e-mailadres.

Wanneer moet ik een aanvraag voor de verlenging van mijn vergunning indienen?

Indien uw aanvraag volledig is, dient u te rekenen op een maximale verwerkingstijd van 2 maanden.
Dit betekent dat u best minstens 2 maanden voor het vervallen van uw vergunning uw aanvraag indient. U kan uw aanvraag maximaal 1 jaar voor het vervallen van uw vergunning indienen.

Wat gebeurt er indien ik de aanvraag voor de verlenging van mijn vergunning te laat indien?

De verlenging van uw vergunning zal niet retroactief worden toegekend. Uw vergunning zal opnieuw starten op de dag van ondertekening van de vergunning.

Kan ik mijn aanvraag al indienen indien ik nog niet erkend ben als arts-specialist (of huisarts of arbeidsarts)?

Wij kennen enkel een vergunning toe aan een arts die reeds erkend werd als arts-specialist (of huisarts of arbeidsarts).
Het heeft geen zin om uw vergunningsaanvraag reeds in te dienen indien u nog in opleiding bent als arts-specialist (of huisarts of arbeidsarts). Het FANC zal uw aanvraag zonder gevolg laten en de status ook niet verder opvolgen.
Verwacht u uw erkenning binnenkort (binnen de 2 maanden), dan kan u uw aanvraag wel reeds indienen. Vermeld op uw aanvraag dat uw erkenning binnenkort zal afgeleverd worden. U dient dan ter aanvulling van uw dossier uw erkenning door te sturen eenmaal u effectief erkend bent.

Permanente vorming en verlenging van mijn vergunning

Hoeveel uur permanente vorming moet ik volgen?

Via de volgende webpagina kan u per vergunningstype terugvinden hoeveel permanente vorming u moet volgen: https://fanc.fgov.be/nl/professionelen/medische-professionelen/radiologische-toepassingen/gebruikers-van-radiologische-0

Welke vormingen komen in aanmerking als permanente vorming in het kader van de verlenging van mijn vergunning?

De vormingen moeten handelen over de stralingsbescherming in het kader van de toepassing waarvoor u vergund bent. Dit betekent concreet dat het over de stralingsbescherming moet gaan van een persoon die een medische blootstelling ondergaat (patiënt, begeleider, …). Vormingen over de bescherming van uzelf of het personeel komen dus niet in aanmerking.
Meer uitgebreide informatie kan u terugvinden via:

Komen vormingen die ik gevolgd heb ik het kader van mijn RIZIV-accreditering in aanmerking als permanente vorming?

Dat kan als ze handelen over stralingsbescherming in het kader van de toepassing waarvoor u vergund bent.
Er is echter geen uitwisseling van gegevens tussen het FANC en het RIZIV wat betreft de deelnames aan vormingsinitiatieven. Wij aanvaarden een kopie (screenshot) van uw accrediteringsdossier wel als aanwezigheidsbewijs wanneer u uw permanente vorming dient aan te tonen. Uw naam moet duidelijk zichtbaar zijn op de kopie.
Opgelet: activiteiten permanente vorming komen niet noodzakelijk voor hetzelfde aantal uur in aanmerking als dat ze credits krijgen voor de RIZIV-accreditering. 

Waar kan ik nagaan hoeveel permanente vorming ik reeds gevolgd heb?

Het FANC houdt de permanente vormingen die u volgt niet automatisch bij. U bent zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van uw aanwezigheidsattesten. Dit kan eventueel via uw RIZIV-accrediteringsdossier (zie ook vraag ‘Komen vormingen die ik gevolgd heb ik het kader van mijn RIZIV-accreditatie in aanmerking als permanente vorming?’).
Sinds 2021 hebben organisatoren van een opleiding de mogelijkheid ons een lijst met de aanwezigen te bezorgen. De organisator is hiertoe echter niet verplicht. 

Komt een cursus rond stralingsbescherming bij DEXA in aanmerking als permanente vorming voor een vergunning voor het gebruik van röntgenstralen voor medische beeldvorming die niet beperkt is tot botdensitometrie?

Ja, indien u niet uitsluitend opleidingen gevolgd heeft die beperkt waren tot DEXA-toepassingen.

Ik heb tijdens de COVID-pandemie minder permanente vorming kunnen volgen, kan ik een vrijstelling krijgen voor de permanente vorming die ik tijdens de pandemie had moeten volgen?

Ja, indien u op 13 maart 2020 vergund was voor het gebruik van röntgenstralen voor medische beeldvorming (zonder beperkingen), dient u voor het jaar 2020 geen permanente vorming aan te tonen.
Heeft u in 2020 toch permanente vorming gevolgd? Dan kan die in rekening worden genomen als permanente vorming voor het jaar 2018, 2019, 2021 en/of 2022.

Mijn vergunning vervalt binnenkort en ik heb geen of onvoldoende permanente vorming gevolgd. Wat nu?

Het volgen van permanente vorming tijdens de duurtijd van uw vorige vergunning is een absolute vereiste om een verlenging van uw vergunning te kunnen bekomen.
In vele gevallen blijkt dat een arts meer permanente vorming stralingsbescherming heeft gevolgd dan hij/zij denkt, dit via het systeem van RIZIV-accreditering en/of via binnen- en/of buitenlandse symposia of congressen.
Indien u geaccrediteerd bent of was, raden we aan uw accrediteringsdossier te doorlopen.
Indien u alsnog onvoldoende uren permanente vorming bekomt, kan u bekijken welke initiatieven er nog worden georganiseerd voor het vervallen van uw vergunning (houd rekening met de nodige behandelingstijd van uw dossier!). Daarnaast zijn er ook enkele permanente online initiatieven die u op elk moment kan volgen (https://fanc.fgov.be/nl/professionelen/opleidingen/permanente-vorming/permanente-initiatieven).
Let wel: indien uit uw dossier blijkt dat u niet voldoet aan de vereisten qua regelmaat van de permanente vorming (met name indien u uw vorming teveel accumuleerde binnen een bepaalde periode) zal u maar voor een kortere tijd vergund worden. Nadien dient u voldoende aandacht te besteden aan de regelmaat van uw permanente vorming aangezien een dergelijke uitzondering eenmalig is. 

 Buitenlandse opleiding stralingsbescherming

Is mijn buitenlandse opleiding stralingsbescherming ook geldig in België?

Enkel indien uw opleiding voldoet aan de vereisten zoals opgenomen in het besluit medische bloostellingen artikel 64-75.
In vele gevallen zal (onder andere) het onderdeel ‘Belgische wetgeving’ ontbreken.

Het FANC is echter niet bevoegd om de equivalentie van uw opleidingstraject stralingsbescherming te evalueren.

De Belgische universiteiten kunnen dit wel. U dient hiertoe een van de Belgische universiteiten te contacteren die de opleiding stralingsbescherming voor het gebruik van röntgenstralen voor medische beeldvorming aanbiedt (link: https://fanc.fgov.be/nl/professionelen/medische-professionelen/radiologische-toepassingen/gebruikers-van-radiologische-2 . Zij zullen met u bekijken in welke mate uw opleiding voldoet aan de vereisten en welke opleidingsonderdelen u eventueel nog dient te volgen. 

Komen bijscholingen die ik in het buitenland gevolgd heb ik aanmerking als permanente vorming?

Indien de inhoud duidelijk is en overeenstemt met de vereisten zoals beschreven in de artikels 65, 66, 67 of 71, naargelang het vergunningstype, van het besluit medische blootstellingen kunnen buitenlandse opleidingen ook in aanmerking komen als permanente vorming.
U kan de opleiding voorleggen ter evaluatie via: https://fanc.fgov.be/nl/professionelen/opleidingen/permanente-vorming

 Andere

Ik ben stomatoloog, kies ik best voor een vergunning voor het gebruik van röntgenstralen voor medische beeldvorming of dentomaxillofaciale beeldvorming?

Het verschil tussen beide vergunningen wordt uitgelegd in het onderstaande document: https://fanc.fgov.be/nl/documents/persoonlijke-vergunning-voor-stomatologen

De gegevens die worden verzameld in het kader van deze aanvragen tot het bekomen van een vergunning of erkenning, worden behandeld overeenkomstig de wettelijke bepalingen die erop van toepassing zijn (Wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en Koninklijk Besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen).  Het doel van de vraag voor gegevens is het verwerken van uw aanvraag tot het bekomen van een vergunning of erkenning. Om het aanvraagdossier te kunnen vervolledigen, worden gegevens opgevraagd bij de persoon zelf alsook bij authentieke bronnen (Rijksregister, KBO, RIZIV, FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu). Deze gegevens worden enkel op het FANC verwerkt en kunnen eventueel doorgegeven worden aan andere toezichthoudende overheden, met name het RIZIV en de FOD Volksgezondheid, volgens het Koninklijk Besluit van 20 december 2016 betreffende de uitwisseling en koppeling van informatie en gegevens tussen het Federaal Agentschap voor nucleaire controle en het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering en het Koninklijk Besluit van 20 december 2016 betreffende de uitwisseling en koppeling van informatie en gegevens tussen het Federaal Agentschap voor nucleaire controle en de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. De gegevens worden vernietigd overeenkomstig de wettelijke bepalingen na het verstrijken van 20 jaar te rekenen vanaf de laatste beslissing ten aanzien van de betrokken persoon. Voor verdere vragen over het behandelen van persoonsgegevens kan u terecht bij de Data Protection Officer.

 

Laatst aangepast op: 17/06/2024