Technisch reglement over de oppervlakte vrijgaveniveaus voor gebouwen, voor specifieke materialen of voor materialen afkomstig van specifieke handelingen

Het artikel 35 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen, behandelt het opvangen, behandelen en verwijderen van vaste afvalstoffen.

Het artikel 35.6 van dit zelfde besluit stelt dat: “Het Agentschap kan een technisch reglement opstellen, waarin vrijgaveniveaus worden vastgelegd voor gebouwen, voor specifieke materialen of voor materialen afkomstig van specifieke handelingen, overeenkomstig de in punt 2. en punt 3. van bijlage IB bepaalde criteria. Het technisch reglement kan bijkomende voorschriften voor oppervlakteactiviteit en monitoring bevatten die nodig zijn om aan deze criteria te voldoen. Het technisch reglement houdt rekening met de overeenkomstige technische richtsnoeren van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie”.

Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) heeft een technisch reglement gepubliceerd (Belgisch Staatsblad van 30 augustus 2021) met deze vrijgaveniveaus voor oppervlakte besmetting die grotendeels overgenomen werden uit de Europese publicaties « Radiation Protection » N° 89 et 113. 

Aanvullende documenten:

 

Laatst aangepast op: 10/07/2024