Technisch reglement ter bepaling van de aangiftecriteria en -modaliteiten van wijzigingen van inrichtingen

Het Koninklijk Besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en van het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen, hierna “ARBIS”, aangepast door het Koninklijk Besluit van 29 mei 2020, geeft middels artikel 12 het FANC de mogelijkheid om  technische reglementen op te stellen met betrekking tot wijzigingen van de inrichting. Het ontwerp van dit technisch reglement werd in het voorjaar van 2021 opengesteld voor stakeholdercommentaar. De ontvangen commentaren werden verwerkt in de finale versie die nu gepubliceerd is.

§1 van artikel 12 voorziet dat   elke wijziging van de inrichting waarvan het FANC van oordeel is dat ze een potentiële impact heeft op de stralingsbescherming en/of de nucleaire veiligheid aan het FANC aangegeven moet worden. Vervolgens  beslist het FANC of de wijzigingen het voorwerp moeten uitmaken van een vergunningsaanvraag volgens de procedures beschreven in het ARBIS.

Met dit technisch reglement, wenst het FANC  de aangiftecriteria en modaliteiten voor wijzigingen van inrichtingen te verduidelijken. Deze aangiftecriteria en modaliteiten zijn afhankelijk van de klasse van de inrichting, de potentiële impact van de wijziging op de stralingsbescherming en/of de nucleaire veiligheid en het type installaties of handelingen.

Het Technisch Reglement zal elektronisch ter beschikking van het publiek op de Jurion website van het FANC.

 

Laatst aangepast op: 10/07/2024