Technisch reglement dat de minimale inhoud van het verslag van het bezoek ter evaluatie van de staat van de stralingsbescherming en van de nucleaire veiligheid door een deskundige erkend in de fysische controle bepaalt

Met dit technisch reglement, wenst het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) de minimale inhoud van een verslag van het bezoek ter evaluatie van de staat van de stralingsbescherming en van de nucleaire veiligheid te bepalen met als doel de te rapporteren  informatie van een bezoek te standaardiseren en de kwaliteit van de door het FANC verwachte gegevens in een dergelijk verslag te verhogen. Dit technisch reglement draagt eveneens bij tot duidelijkere  gegevens voor de exploitanten of de betrokken organisaties, evenals tot een vereenvoudigde toepassing van bepaalde artikelen van het technisch reglement betreffende de erkende instellingen voor fysische controle.

Het ARBIS1 voorziet in de artikelen 23.1.3.2 en 23.2.4 dat het Agentschap de minimale inhoud van een verslag van het bezoek ter evaluatie van de staat van de stralingsbescherming en van de nucleaire veiligheid kan bepalen. Op basis van audits die uitgevoerd werden  omtrent de werking en de processen van de erkende instellingen, en op basis van inspecties uitgevoerd op het terrein, kon worden vastgesteld dat de informatie en de kwaliteit hiervan evenals de daaraan gekoppelde verslagen variëren naargelang de deskundige erkend in de fysische controle. Het FANC acht het bijgevolg noodzakelijk om de minimale inhoud van het verslag van het bezoek te definiëren zodat dit verslag een bepalend document kan zijn in de identificatie van de vaststellingen en de eventuele tekortkomingen en zo een sterke en uniforme ondersteuning biedt voor elke exploitant of ondernemingshoofd bij het beheer van de handelingen, ongeacht de deskundige erkend in de fysische controle die het bezoek heeft uitgevoerd.

Het toepassingsgebied voor dit technisch reglement bestaat uit de installaties in de inrichtingen van klasse II (klasse IIA inbegrepen) en III, evenals de vervoersactiviteiten die worden verricht door de vervoerder, door de organisatie betrokken bij het multimodale vervoer van gevaarlijke goederen van de klasse 7 of op  de onderbrekingssite.

Het Technisch Reglement is elektronisch ter beschikking van het publiek op de Jurion website van het FANC.

  • Technisch reglement van het FANC van 15 maart 2023 dat de minimale inhoud bepaalt van het verslag van het bezoek door een deskundige erkend in de fysische controle ter evaluatie van de staat van de stralingsbescherming en van de nucleaire veiligheid

1 Koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen

 

Laatst aangepast op: 10/07/2024