Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen (omzetting BSS-richtlijn)

De afgelopen jaren heeft het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) de wetgeving rond stralingsbescherming grondig geüpdatet. Die wetgeving vormt voor het FANC een belangrijke basis voor de uitvoering van zijn missie: de bescherming van de bevolking, de werknemers en het leefmilieu tegen de risico’s van ioniserende straling.

De Europese Commissie vaardigt richtlijnen uit, die vervolgens worden omgezet in de nationale wetgeving van de lidstaten. De Europese richtlijnen werden voor het eerst gepubliceerd in 1959 en kregen de naam ‘Basic Safety Standards’ (BSS). De bedoeling was de hoogst mogelijke bescherming te bieden aan de werknemers en het publiek tegen blootstelling aan ioniserende straling en de geldende regels in alle Europese lidstaten te moderniseren en te harmoniseren.

De wetgeving wordt regelmatig aangepast aan nieuwe technieken en wetenschappelijke inzichten. In de meest recente aanpassing werden bijvoorbeeld de vereisten met betrekking tot de paraatheid en de reactie op noodsituaties aangescherpt naar aanleiding van het kernongeval in Fukushima in Japan (2011).

Voor België heeft het FANC de afgelopen jaren gewerkt aan de omzetting van de Basic Safety Standards. De wijzigingen hebben betrekking op alle sectoren waarin ioniserende straling wordt gebruikt: de medische sector, de industrie, het transport van radioactieve stoffen, enzovoort.

Hieronder vindt u een gedetailleerd overzicht van de omzetting van richtlijn 2013/59 in de Belgische regelgeving.

Concordantietabel
Omzetting 2013/59/Euratom
Legende
KB DOSI Koninklijk besluit van 20 juli 2020 tot vaststelling van de vorm, de inhoud, alsook van de beperkingen en modaliteiten voor de toegang tot en het gebruik van het blootstellingsregister en het stralingspaspoort en tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en van het leefmilieu tegen het gevaar van ioniserende stralingen

http://www.jurion.fanc.fgov.be/jurdb-consult/consultatieLink?wettekstId=28655&appLang=nl&wettekstLang=nl
KB In Vivo In Vitro Koninklijk besluit van 12 juli 2015 betreffende radioactieve producten voor IN VITRO of IN VIVO gebruik in de geneeskunde, in de diergeneeskunde, in een klinische proef of in een klinisch onderzoek

http://www.jurion.fanc.fgov.be/jurdb-consult/consultatieLink?wettekstId=22172&appLang=nl&wettekstLang=nl
KB MED Koninklijk besluit van 13 februari 2020 betreffende de medische blootstellingen en blootstellingen bij niet-medische beeldvorming met medisch-radiologische uitrustingen

http://www.jurion.fanc.fgov.be/jurdb-consult/consultatieLink?wettekstId=27814&appLang=nl&wettekstLang=nl
TR MED DRL x-rays1 24/06/21 Règlement technique fixant les niveaux de référence diagnostiques en radiodiagnostic utilisant des rayons X

http://www.jurion.fanc.fgov.be/jurdb-consult/consultatieLink?wettekstId=32528&appLang=nl&wettekstLang=nl
TR MED DRL NG Technische reglement van 19 februari 2020 houdende diagnostische referentieniveaus in nucleaire geneeskunde

http://www.jurion.fanc.fgov.be/jurdb-consult/consultatieLink?wettekstId=28414&appLang=nl&wettekstLang=nl
TR MED acceptability 7/09/2020 Technisch reglement houdende de minimale aanvaardbaarheidscriteria voor medisch-radiologische uitrusting die gebruik maakt van X-stralen bestemd voor fluoroscopie (fluoroscopietoestellen)
http://www.jurion.fanc.fgov.be/jurdb-consult/consultatieLink?wettekstId=28712&appLang=nl&wettekstLang=nl

30/03/20 Technisch reglement houdende de minimale aanvaardbaarheidscriteria voor medisch-radiologische uitrustingen voor computertomografie (CT-scanners)
http://www.jurion.fanc.fgov.be/jurdb-consult/consultatieLink?wettekstId=28447&appLang=nl&wettekstLang=nl

19/02/20 Technisch reglement houdende de aanvaardbaarheidscriteria voor activiteitsmeters voor gebruik in de nucleaire geneeskunde of in de niet-medische beeldvorming met medisch-radiologische uitrustingen alsook de procedures dienaangaande
www.jurion.fanc.fgov.be/jurdb-consult/consultatieLink?wettekstId=28076&appLang=nl&wettekstLang=nl

19/02/20 Technisch reglement houdende de aanvaardbaarheidscriteria voor gammacamera's voor gebruik in de medische of niet-medische beeldvorming met medisch-radiologische uitrustingen alsook de procedures dienaangaande
http://www.jurion.fanc.fgov.be/jurdb-consult/consultatieLink?wettekstId=28096&appLang=nl&wettekstLang=nl

19/02/20 Technisch reglement houdende de aanvaardbaarheidscriteria voor medisch-radiologische uitrusting die gebruik maakt van röntgenstralen voor beeldvorming
http://www.jurion.fanc.fgov.be/jurdb-consult/consultatieLink?wettekstId=28120&appLang=nl&wettekstLang=nl

19/02/20 Technisch reglement houdende de aanvaardbaarheidscriteria voor medisch-radiologische uitrusting die gebruikt maakt van röntgenstralen voor eenvoudige dentomaxillofaciale radiografie
http://www.jurion.fanc.fgov.be/jurdb-consult/consultatieLink?wettekstId=28156&appLang=fr&wettekstLang=nl

19/02/20 Technisch reglement houdende de aanvaardbaarheidscriteria voor PET-scanners voor gebruik in de medische of niet-medische beeldvorming met medisch-radiologische uitrustingen alsook de procedures dienaangaande
http://www.jurion.fanc.fgov.be/jurdb-consult/consultatieLink?wettekstId=28249&appLang=nl&wettekstLang=nl
TR MED Studie ter  rechtvaardiging Technisch Reglement van 15 december 2021 houdende de vaststelling van het model en de modaliteiten van de studie ter rechtvaardiging voor aanname voor veralgemeend gebruik van een handeling die medische blootstelling of blootstelling bij niet-medische beeldvorming met medisch-radiologische uitrustingen met zich meebrengt

www.jurion.fanc.fgov.be/jurdb-consult/consultatieLink?wettekstId=30145&appLang=nl&wettekstLang=nl
TR MED dose constraints volunteers Technisch reglement van 30 maart 2020 tot vaststelling van de dosisbeperkingen voor personen die deelnemen aan experimenten op de menselijke persoon die een medische blootstelling inhouden en waarbij geen direct medisch voordeel van deze blootstellingen wordt verwacht

http://www.jurion.fanc.fgov.be/jurdb-consult/consultatieLink?wettekstId=28432&appLang=nl&wettekstLang=nl
TR MED accidentele of onbedoelde blootstellingen Technisch reglement van 30 juli 2020 houdende de modaliteiten betreffende de melding aan het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle van accidentele of onbedoelde blootstellingen volgens artikel 60 en 117 van het Besluit medische blootstellingen

http://www.jurion.fanc.fgov.be/jurdb-consult/consultatieLink?wettekstId=28634&appLang=nl&wettekstLang=nl
TR MED patient release card Technisch reglement van 29 juni 2020 houdende het model van de ontslagkaart na toediening aan een persoon van een radioactief product voor radiotherapeutische doeleinden

http://www.jurion.fanc.fgov.be/jurdb-consult/consultatieLink?wettekstId=28629&appLang=nl&wettekstLang=nl
TR MED klinische audit NG Technisch reglement van 19 februari 2020 houdende de modaliteiten en frequenties voor de klinische audits in medisch-radiologische installaties waar medisch-radiologische handelingen onder de medische verantwoordelijkheid van een nuclearist worden uitgevoerd

http://www.jurion.fanc.fgov.be/jurdb-consult/consultatieLink?wettekstId=28292&appLang=nl&wettekstLang=nl
TR MED klinische audit RX Technisch reglement van 19 februari 2020 houdende de modaliteiten voor de klinische audits in medisch-radiologische installaties waar medisch-radiologische handelingen onder de medische verantwoordelijkheid van een practicus vergund volgens artikelen 64, 66, 67 en 70 van het Besluit Medische Blootstellingen worden uitgevoerd

http://www.jurion.fanc.fgov.be/jurdb-consult/consultatieLink?wettekstId=28354&appLang=nl&wettekstLang=nl
TR MED periodieke dosisstudies NG Technisch reglement van 19 februari 2020 houdende de modaliteiten van de periodieke dosisstudies voor de patiënt in de nucleaire geneeskunde

http://www.jurion.fanc.fgov.be/jurdb-consult/consultatieLink?wettekstId=28316&appLang=nl&wettekstLang=nl
TR MED periodieke dosisstudie​​​​​ RX Technisch reglement van 19 februari 2020 houdende de modaliteiten van de periodieke dosisstudies voor de patiënt in radiodiagnose met röntgenstraling en in interventionele radiologie

http://www.jurion.fanc.fgov.be/jurdb-consult/consultatieLink?wettekstId=28331&appLang=nl&wettekstLang=nl
KB NNP Koninklijk besluit van 1 maart 2018 tot vaststelling van het nucleair en radiologisch noodplan voor het Belgisch grondgebied

http://www.jurion.fanc.fgov.be/jurdb-consult/consultatieLink?wettekstId=26393&appLang=nl&wettekstLang=nl
KB ARBIS Koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen en houdende gedeeltelijke omzetting van richtlijn 2013/59/EURATOM van 5 december 2013 tot vaststelling van de basisnormen voor de bescherming tegen de gevaren verbonden aan de blootstelling aan ioniserende straling, en houdende intrekking van de Richtlijnen 89/618/EURATOM, 90/641/EURATOM, 96/29/EURATOM, 97/43/EURATOM en 2003/122/EURATOM en betreffende de opslag buiten gebouwen van radioactieve stoffen

http://www.jurion.fanc.fgov.be/jurdb-consult/consultatieLink?wettekstId=7460&appLang=nl&wettekstLang=nl
KB VVKI Koninklijk besluit van 30 november 2011 houdende veiligheidsvoorschriften voor kerninstallaties

http://www.jurion.fanc.fgov.be/jurdb-consult/consultatieLink?wettekstId=15152&appLang=nl&wettekstLang=nl
KB Weesbrongevoelige inrichtingen Koninklijk besluit van 14 oktober 2011 betreffende het opsporen van radioactieve stoffen in bepaalde materiaal- en afvalstromen, en betreffende het beheer van weesbrongevoelige inrichtingen

http://www.jurion.fanc.fgov.be/jurdb-consult/consultatieLink?wettekstId=15033&appLang=nl&wettekstLang=nl
KB Vervoer Koninklijk besluit van 22 oktober 2017 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen van de klasse 7

http://www.jurion.fanc.fgov.be/jurdb-consult/consultatieLink?wettekstId=25871&appLang=nl&wettekstLang=nl
KB VET Koninklijk besluit van 9 februari 2020 betreffende de bescherming tegen ioniserende stralingen tijdens diergeneeskundige blootstellingen

http://www.jurion.fanc.fgov.be/jurdb-consult/consultatieLink?wettekstId=27812&appLang=nl&wettekstLang=nl
Codex werk Codex over het welzijn op het werk (28 april 2017)
Wet FANC Wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle

http://www.jurion.fanc.fgov.be/jurdb-consult/consultatieLink?wettekstId=2182&appLang=nl&wettekstLang=nl
TR DOSI  Technisch reglement van 17 november 2020 tot vaststelling van de modaliteiten voor het opstellen van het dosisverslag en de overdracht aan het Agentschap van de resultaten van het individueel dosimetrisch toezicht, alsook van de modaliteiten voor het raadplegen van de doses in het blootstellingsregister en het verkrijgen van een stralingspaspoort

http://www.jurion.fanc.fgov.be/jurdb-consult/consultatieLink?wettekstId=28775&appLang=nl&wettekstLang=nl
TR-SVDOSI Technisch reglement van 21 mei 2021 tot vaststelling van de criteria en de modaliteiten voor de erkenning van de dosimetrische diensten voor het uitvoeren van radiotoxicologische analyses

http://www.jurion.fanc.fgov.be/jurdb-consult/consultatieLink?wettekstId=29251&appLang=nl&wettekstLang=nl

Technisch reglement van 21 mei 2021 tot vaststelling van de criteria en de modaliteiten voor de erkenning van de dosimetrische diensten voor het uitvoeren van de externe dosimetrie

http://www.jurion.fanc.fgov.be/jurdb-consult/consultatieLink?wettekstId=29241&appLang=nl&wettekstLang=nl
TR-Arbeidsartsen Technisch reglement van 5 februari 2021 tot vaststelling van de criteria voor permanente vormingsactiviteiten alsook de modaliteiten voor het opstellen van het activiteitenverslag, noodzakelijk voor de verlenging of de hernieuwing van de erkenning van arbeidsartsen bedoeld in artikel 75 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen

http://www.jurion.fanc.fgov.be/jurdb-consult/consultatieLink?wettekstId=28917&appLang=nl&wettekstLang=nl           
TR NOTIF-I Technisch reglement van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle van 5 juli 2019 tot bepaling van de modaliteiten en de criteria voor de melding van significante gebeurtenissen met bettrekking tot de nucleaire veiligheid, de bescherming van personen en het leefmilieu in de inrichtingen van klasse I

http://www.jurion.fanc.fgov.be/jurdb-consult/consultatieLink?wettekstId=27688&appLang=nl&wettekstLang=nl
TR NOTIF-II-III-T Technisch reglement van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle van 17 juni 2020 tot bepaling van de criteria voor aangifte aan het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle van significante gebeurtenissen met betrekking tot de stralingsbescherming en/of de veiligheid van de werknemers, het publiek en het leefmilieu bij handelingen in inrichtingen van klasse II en III alsook bij vervoer

http://www.jurion.fanc.fgov.be/jurdb-consult/consultatieLink?wettekstId=28646&appLang=nl&wettekstLang=nl
TR-EI Technisch reglement van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle van 31 januari 2019 betreffende de erkende instellingen voor fysische controle

http://www.jurion.fanc.fgov.be/jurdb-consult/consultatieLink?wettekstId=27058&appLang=nl&wettekstLang=nl
TR-AGSB Technisch reglement van 6 oktober 2020 betreffende de opleidingsprogramma's voor de agenten voor de stralingsbescherming

http://www.jurion.fanc.fgov.be/jurdb-consult/consultatieLink?wettekstId=28748&appLang=nl&wettekstLang=nl
Richtlijn 2013/59/Euratom Nationale omzetting
Artikel 4 Art 1 Wet FANC
Art 2 KB ARBIS
Art 1 KB VVKI
Art 1 KB Weesbrongevoelige inrichtingen
Art 1 KB Vervoer
Art 1 KB in Vivo In Vitro
Art 2 KB MED
Artikel 5  Art. 20 ARBIS
AR Med (art 9)
Artikel 6 Art. 20 ARBIS
AR Med (art 4>11)
Artikel 7.1 


Artikel 7.2

Artikel 7.3
Art. 20.2.2. KB ARBIS
Art 6.2.2 ; Art 6.3.1 et Art 6.3.2 KB NNP

Art 20.2.2, a), b) et c) KB ARBIS

Art 20.2.2 KB ARBIS
Artikel 8 Art. 20.1.1.3. KB ARBIS
Artikel 9 Art. 20.1.3., 20.2.3., 20.3. KB ARBIS
Artikel 10 Art. 20.1.1.3. KB ARBIS
Artikel 11 Art. 20.1.5. KB ARBIS
Artikel 12 Art. 20.1.4. KB ARBIS
Artikel 13 Art. 21 en bijlagen II en III KB ARBIS
Artikel 14

 
Art. 25 KB ARBIS

KB Med, art. 13, 16, 30, 63, 64, 68, 70, 72, 73, 74, 76, 79, 82, 85, 88, 89, 90, 95, 125, 126

KB Vet art, 8, 9, 12, 14, 17, 19, 22, 24

KB Weesbrongevoelige inrichtingen art. 6
Artikel 15 Artikel 7.1 KB ARBIS
Artikel 16, §1


Artikel 16, §2
Art 72ter KB ARBIS
Art 6, §1 KB Weesbrongevoelige inrichtingen

Art 6, §2 en §3 KB Weesbrongevoelige inrichtingen
Artikel 17.3

Artikel 17.4
Art 25.2 KB ARBIS

Art 25.2 KB ARBIS
Artikel 18

 
KB Med, art. 13, 16, 30, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 95, 96, 125, 126

KB Vet art. 8, 9, 12, 14, 17, 19, 22, 24
Artikel 19

 
Art. 20.1.1.1. a) KB ARBIS

Art. 4>7 KB Med
Artikel 20 Art 65 KB ARBIS
Artikel 21 Art. 64 KB ARBIS
Artikel 22.1 Artikel 22.2Artikel 22.2, c) d) e)Artikel 22.3


Artikel 22.4

Artikel 22.4, a)


Artikel 22.4, b)


Artikel 22.4, c), i), ii) et iii)

Art. 19 Wet FANC
Art 20, 64 KB ARBIS
Art 98 KB MED + bijlage IB

Art 3 ; Art 6, 7°- 8° KB ARBIS
Art 20.1.1.1, a KB ARBIS
Art 99-100 KB MED + bijlage IB

Art 3 et 19 § 1er6° en 7° Wet FANC
Art 99-100 KB MED 
Art 20.1.1.1, a) KB ARBIS

Art 20.1.1.1, c) KB ARBIS
Art 102 KB MED

Art 20.1.1. KB ARBIS

Art 20.1.1.1 KB ARBIS
Art. 3 et Art 5 KB ARBIS
 
Art. 20.1.1.1 en Art 20.1.4 KB ARBIS
Art 100 KB MED

Art 98-119 KB MED
 
Artikel 23 Art. 4 KB ARBIS
Artikel 24 Art. 5> 9 KB ARBIS
Artikel 25.1

Artikel 25.2

Artikel 25.3

Artikel 25.4
Art. 5>9 KB ARBIS

Art  4 + 9 KB ARBIS

Art. 4, 9 en bijlage VIII ARBIS

Art 18.3 ; Art 34.6 en Art  35.6
Artikel 26
 
Art. 3.1. d) KB ARBIS
Art. 9 KB ARBIS
Artikel 27 Art. 3 KB ARBIS
Artikel 28 Art. 3, 5, 6, 7, 8, 17, 18 KB ARBIS
Artikel 29 Art. 5, 6, 7, 8, 17, 18 KB ARBIS
Artikel 30 Art. 18 KB ARBIS
Artikel 31.1.

Artikel 31.2.

Artikel 31.3Artikel 31.3, a)
Artikel 31.3, b)Artikel 31.3, c)

Artikel 31.4
Art. 28 Wet FANC

Zie Artikel 51
Art 28 Wet FANC
Art 5.1 en Art 23 Art 37quater ; Art 37quinquies en Art 37sexies KB ARBIS ;
Art 3 en Art 18 KB VVKI

Art 5.1, Art 23 ; Art 37quater ; Art 37quinquies en Art 37sexies ; Art 72.4 KB ARBIS
Art 16 ; Art 27 en Art 31 KB VVKI
Art 2.1.1; Art 2.1.5.2; Art 3.6.2  KB NNP

Art 9 KB ARBIS
Art 9 KB ARBIS

Art 25/6 Wet FANC
Art 37quater en Art 37quinquies KB ARBIS
Art 6 TR DOSI
Artikel 32

 
Codex over het welzijn op het werk
Art. 23, 24, 25, 27 KB ARBIS
KB DOSI
Artikel 33 Art. 20.1.5. KB ARBIS
Artikel 34

 
Codex over het welzijn op het werk
Art. 23 KB ARBIS
KB VVKI
Artikel 35.1

Artikel 35.2

Artikel 35.3
Art 20 ; art. 23; Art 27; Art 29 ; Art 30 ; Art 31 en Art 32 KB ARBIS

Art 4.1 en Art 9.3 KB ARBIS

Art. 9 KB ARBIS
Artikel 36.1

Artikel 36.2


Artikel 36.3
 
Art 9 en Art 23 KB ARBIS

Art 28 Wet FANC
Art 2 ; 23 en Art 27-32 KB ARBIS

Codex over het welzijn op het werk
Art. 23 KB ARBIS
Artikel 37 Art. 29, 30, 31 KB ARBIS
Artikel 38.1

Artikel 38.1, a), b), c)

Artikel 38.2.
Art 20 ARBIS

Art 23.1.5 ; Art 23.2.6, art. 25; art.29 en Art 31 KB ARBIS

Wet FANC, art. 28
Artikel 39 Art. 29, 30 KB ARBIS
Artikel 40 
 
Codex over het welzijn op het werk
KB DOSI
Artikel 41 KB DOSI
Art. 30.6. KB ARBIS
Artikel 42 KB DOSI
Artikel 43.1.

Artikel 43.2 
KB DOSI

KB DOSI
Artikel 43.2


Artikel 43.4

 

Artikel 43.5

Art 20.1.6 ; Art 20.1.7 ;  Art 20.2.3 ; Art 23.1.5 ; Art 23.1.6 ; Art 23.2.6 ; Art 23.2.7 ; Art 24.2 ; Art 30.6.3 ; Art 30.6.4 ; Art 37quater ; Art 37quinquies en 37sexies KB ARBIS
Art 23 (modifs Art 23 RGPRI)  KB DOSI

Art 20.1.6 ; Art 20.1.7 ; Art 20.2.3 ; Art 24.2 ; 37quater ; Art 37quinquies ; Art 37sexies; Art 30.6.4 KB ARBIS
Art 2.2 §1 d) en Art 4 TR DOSI
Art 5 §3, punt 7° KB DOSI


KB DOSI

 
  KB ARBIS Art 30.6.3 (te wijzigen)
Artikel 44

 
KB ARBIS Art 23.1.5 b), 6° en 8°, Art 23.2.6 b), 6° en 11° en art 67.2

KB ARBIS Art 23.1.7 en 20.1.7 en Artikels V.5-17 en V.5-22 Codex over het welzijn op het werk

TR NOTIF-I
TR NOTIF-II-III-T

Art 25/6 Wet FANC
KB DOSI

Boek V, Titel 5 Codex over het welzijn op het werk
Artikel 45
 
Boek V, Titel 5 Codex over het welzijn op het werk
Boek I, Titel 4 Codex over het welzijn op het werk
Artikel 46
 
Boek V, Titel 5 Codex over het welzijn op het werk
Boek I, Titel 4 Codex over het welzijn op het werk
Artikel47 Boek I, Titel 4 Codex over het welzijn op het werk
Artikel 48 Boek I, Titel 4 Codex over het welzijn op het werk
Artikel 49
 
Boek V, Titel 5 Codex over het welzijn op het werk
Art 20.1.6 ; 20.1.7 ; Art 20.2.3 KB ARBIS
Artikel 50 Boek I, Titel 4 Codex over het welzijn op het werk
Artikel 51.1.

Artikel 51.2.

Artikel 51.3, a)

Artikel 51.3, c) et d)


Artikel 51.3, f)


Artikel 51.3, g)


Artikel 51. 4

Artikel 51.5
KB DOSI

KB DOSI

Boek V, Titel 5 Codex over het welzijn op het werk

Art 23.1.5 ; Art 23.2.6 ; Art 30.1 ; Art 37quinquies en Art 37sexies KB ARBIS
Art 23 (=wijzigingen Art 23 van ARBIS) KB DOSI

Art 23.1.5 ; Art 23.2.6 ; Art 25 ; Art 30.3 ; Art 37 quater; Art 37quinquies en Art 37sexies KB ARBIS
Art 23 (wijzigingen Art 23 ARBIS) KB DOSI

Art 23 ; Art 37quinquies et Art 37sexies KB ARBIS
Art 23 (wijzigingen Art 23 ARBIS) KB DOSI

KB DOSI

KB DOSI
Artikel 54.1

Artikel 54.2 et 54.3
Art 4.1 KB ARBIS

Art 9.3 ; Art 72 bis 3 en Art 20.3 KB ARBIS
Artikel 55 5+6, 7, 19, 20, 99 > 100 + bijlageb IA, IB en II KB MED
Artikel 56

 
Art 8> 11 en Art 20, 22, 29, 101 > 105  KB MED
TR MED DRL x-rays
TR MED DRL NM
Artikel 57 Art 10 > 24, 106-107 KB MED
Artikel 58 Art 25 > 30 KB MED
Artikel 59
 
Art 3, 19  en 27ter Wet FANC
Art 63-84 (practitioner), 85-86 (individuals referred to in Article 57(2), 87-94 (MPE) en 95-96 (MPA), 106 KB Med
Artikel 60

 
Art 23, 27 > 30, 23.1.6 ARBIS
Art. 31, 39 > 55, 113 KB MED,
TR MED acceptability (NM activimeters,
NM gamma-cameras,
x-rays medical,
x-rays dental,
NM PET, fluoroscopy, CT-scans)
Artikel 61 Art. 27, 34, 64, 68, 70, 72, 73, 76, 79, 82, 85, 110 KB MED
Artikel 62 Art. 7, 18, 26, 109 KB MED
Art. 31.6 ARBIS
Artikel 63 Art 56-62 en 114 > 119 KB MED
Artikel 64 Art. 97 KB MED
Artikel 65 Art 6, 7°-9°, 18 en Art 2333-36 KB ARBIS
Artikel 66.1

Artikel 66.2

Artikel 66.3
Art 20.1.4 en Art 71 KB ARBIS

Art 4.2, Art 4.2, Art 9.1, Art 6, 7°-8 ° KB ARBIS

Art 70 en Art 71KB ARBIS
Artikel 67.1 

Artikel 67.2
Art 9 Art 70 KB ARBIS

Hoofdstuk III ; Hoofdstuk IV- Art 28, n) KB ARBIS
Artikel 68, a)

Artikel 68, b)

Artikel 68, c)

Artikel 68, d)
 
Art 20, Art 23 en 29 KB ARBIS

Art 15 KB ARBIS

Art 20 en Art 23 KB ARBIS

Art 15 ; Art 23 ; Art 38 ; Art 73 en Art 74 KB ARBIS
KB NNP
Artikel 69 
 
Art 22 Wet FANC
Art 23, 72 KB ARBIS

Art 16 ; Art 27 ; Art 31 KB VVKI

KB NNP 
Artikel 70 
 
KB NNP 
Art. 72 KB ARBIS
Artikel 71 KB NNP 
Art. 72 KB ARBIS
Artikel 72 Wet FANC art. 21
Artikel73.1

Artikel 73.1, a)

Artikel 73.1, b)

Artikel 73.1, c)

Artikel 73.1, d)

Artikel 73.1, e)

Artikel 73.2

Artikel 73.2, a)

Artikel 73.2, b)
Art 72/1.1 KB ARBIS

Art 72/1.1KB ARBIS

Art 72/1.1KB ARBIS

Art 72/1.1KB ARBIS

Art 72/1.1KB ARBIS

Art 72/1.1KB ARBIS

Art 72/1.1KB ARBIS

Art 72/1.1KB ARBIS

Art 72/1.1KB ARBIS
Art 74.1

Artikel 74.2

Artikel 74.3
Art 20.2.2 KB ARBIS

Art 72/1.2 +/1.3 KB ARBIS

Art 1 ; Art 4.1; Art 9; Art 70; Art 72/1.2+/1. 3 KB ARBIS
Art 75.1

Artikel 75.2

Artikel 75.2, a)

Artikel 75.2, b)

Artikel 75.3
Art 20.2.2, f) KB ARBIS

Art 70/1 KB ARBIS

Art 70/1 KB ARBIS

Art 70/1 KB ARBIS

Art 70/1 KB ARBIS
Artikel 76 WET FANC, hoofdstuk 3
Artikel 77 WET FANC, art. 26
Artikel 78.1Artikel 78.2
Art 3 et Art 19WET FANC
Art 3 ; Art 15 ; Art 23 ; art 25 KB ARBIS
KB In Vivo-In Vitro

Art. 33 en 51§5 KB MED
Artikel 79

 
Codex over het welzijn op het werk
Art 23 ; art. 30.6, Art 73 en Art 74 KB ARBIS
Art. 87 > 94 KB MED
Artikel 80 KB DOSI
Artikel 81 KB DOSI, art. 30 KB ARBIS
Artikel 82 Art 23 ; Art 73 en Art 74 KB ARBIS
Artikel 83 Art 3, 19 en 27ter Wet FANC
Art. 14, 15, 35 > 55 KB MED
Artikel 84 

 
Art. 23 KB ARBIS
KB Vervoer
TR-AGSB
Artikel 85  Art. 17, 27bis, 66 KB ARBIS
KB in vivo in vitro
Artikel 86 Art. 17, 27bis, 66 KB ARBIS
KB in vivo in vitro
Artikel 87


 
Art. 179 de la loi du 8 aout 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980) et l’arrêté royal du 30 mars 1981 déterminant les missions et fixant les modalités de fonctionnement de l'organisme public de gestion des déchets radioactifs et des matières fissiles (ONDRAF)

Hoofdstuk XIII  KB ARBIS
Artikel 88  Art 3 en Art 7 KB ARBIS
Hoofdstuk XIII KB ARBIS
Artikel 89 Hoofdstuk XIII KB ARBIS
Artikel 90 Hoofdstuk XIII KB ARBIS
Artikel 91 Hoofdstuk XIII AR RGPRI
Artikel 92.1.


Artikel 92.1, a)


Artikel 92.2


Artikel 92.3
 
Art 66bis ; Art66ter ; Art 72bis ; Art 72ter ; Art 74.6 KB ARBIS

Art 66ter KB ARBIS
Art 4 Weesbrongevoelige inrichtingen

Art 66 bis KB ARBIS
Art 7 en Art 14 Weesbrongevoelige inrichtingen

Art 72ter et Art 74.4 b) KB ARBIS
Art 6 Weesbrongevoelige inrichtingen
Artikel 93.1


Artikel 93.2
Art 60 ; Art 66bis en Art 66ter KB ARBIS
Art 7 et Art 12 Weesbrongevoelige inrichtingen
Art 16 et Art 17 KB Weesbrongevoelige inrichtingen
 
Artikel 94 Art 7-11 KB Weesbrongevoelige inrichtingen
Artikel 95 Art 23 Wet FANC
Artikel 96


 
KB MED Art.   56 > 62 et 114 > 119
KB ARBIS (art 23, 67.2)
KB VVKI art. 11
TR NOTIF-I
TR NOTIF-II-III-T
TR MED accidentele of onbedoelde blootstellingen

TR-EI art. 3
Artikel 97

 
Art 16 en Art 31 KB Weesbrongevoelige inrichtingen

Art 20 en Art 72 KB ARBIS
Artikel 98


 
Art 20 en Art 72 KB ARBIS
Art 56-62 KB MED
Art. 16 Art.31 VVKI
KB NNP

Art 22 Wet FANC
Art 20 en Art 72 KB ARBIS
Art 16 Art 31 VVKI
Artikel 99

 
Art 22 Wet FANC

KB NNP
Artikel 100 Art 4 en Art 9 KB ARBIS
Artikel 101 Art 20 en Art 72/1 KB ARBIS
Artikel 102 Art 72/1 KB ARBIS
Artikel 103 Art 72/1.3 ARBIS
Artikel 104 
Art 9 ; Art10 à Art 10 septies Wet FANC

Art 26 Wet FANC

Art. 11 VVKI
Bijlage I Art 20 KB ARBIS
Bijlage IV Art 20 KB ARBIS
Bijlage V Art 3 en Art 19, §1er, 6° et 7° Wet FANC
Art 98, Bijlage IB en Bijlage II KBMED
Bijlage VI Art. 4 ARBIS
Bijlage VII Bijlage IA, Bijlage IB, BijlageVIII en Bijlage IX KB ARBIS
Bijlage VIII Art 70/1 KB ARBIS
Bijlage X 
Art 25/6 Wet FANC
Art 30.6.4 ; Art 24; Art 37quater ; Art 37quinquies ; Art 37sexies KB ARBIS
Art 5 ; Art 15-19 et Art 23 (-> Art 23.1.7 et Art 23.2.8 RGPRI) TR DOSI
Art 2-4 et Art 6-8 TR DOSI
Boek V, Titel 5 Codex over het welzijn op het werk
Bijlage XI Art 16 en Art 31 KB VVKI
Bijlage XIII Art 70/1 KB ARBIS
BijlageXV Art 23.1.5, a), 9 ; Art 23.1.5, b), 9 ; Art 23.4 ; Art 30.1; Art 66.2; Art 75ter en Art 67.2.2 KB ARBIS
Bijlage XVIII Art 72/1.3 KB ARBIS

De « Technische reglementen » zijn juridisch bindend  krachtens de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle ( « Wet FANC »). 

 

Laatst aangepast op: 10/07/2024