Wijziging van vergunde inrichting

 • Voor elk ontwerp van (tijdelijke) wijziging met een mogelijke impact op de stralingsbescherming en/of veiligheid is een voorafgaandelijk onderzoek en goedkeuring door een deskundige erkend in de fysische controle vereist! 
 • Alle wijzigingen met een mogelijke impact op de stralingsbescherming en/of veiligheid moeten door uw dienst voor fysische controle in een lijst worden bijhouden. Deze lijst omvat minstens
  • korte omschrijving van de wijziging
  • overzicht van de reeds bekomen en nog benodigde goedkeuringen (vb. van de deskundige erkend in de fysische controle, erkend deskundige in de medische stralingsfysica,…)
  • status van uitvoering
 • Enkel de volgende ontwerpen van wijziging moeten ook voorafgaandelijk aan het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) via meldpunt@fanc.fgov.be aangeven worden  : 

Administratieve wijzigingen

 • overdracht van vergunning (u neemt een ingedeelde inrichting over van een andere exploitant OF uw inrichting neemt een andere rechtspersoonlijkheid aan)
 • naamswijziging van de onderneming met behoud van het KBO-nummer
 • adreswijziging van de exploitatiezetel terwijl de ligging ongewijzigd blijft (vb. straatnaam- of huisnummerwijziging door de gemeente)
 • verandering van het hoofd van uw inrichting
 • verandering van het hoofd van de interne dienst voor fysische controle
 • vertrek van een interne deskundige erkend in de fysische controle 
 • verandering van erkende instelling voor fysische controle

 >> Aangifteformulier voor administratieve wijziging kan u hier downloaden.

Niet-administratieve wijzigingen :

 • uitvoeren van een wijziging die niet vergund is volgens artikel 1 van de huidige oprichtings- en exploitatievergunning 
 • het definitief stopzetten van één of meerdere van de handelingen met bronnen die ioniserende stralingen kunnen uitzenden 
 • het wijzigen van de inhoud van het deeldossier radioactieve afvalstoffen en/of het deeldossier ontmanteling
 • het verplaatsen of verbouwen van een dienst radiotherapie
 • het verplaatsen of verbouwen van een dienst nucleaire geneeskunde
 • het plaatsen van een systeem voor vervalstockage van de radioactieve afvalstoffen van patiënten en met een maximaal volume hoger dan 1000 l of een wijziging ervan die niet vergund is in de oprichtings-en exploitatievergunning

>> Aangifteformulier voor niet-administratieve wijzigingen van een inrichting van klasse III met enkel röntgentoestellen (vb. tandartspraktijken, dierenartspraktijken...) kan u hier downloaden.
>> Aangifteformulier voor niet-administratieve wijzigingen van een inrichting van klasse II of III (uitgez. klasse IIA) kan u hier downloaden.  

AANDACHTSPUNTEN 
 • Uw KBO gegevens moeten up-to-date zijn alvorens een vergunning/wijziging aan te vragen.
 • Een aangifte van een niet-administratieve wijziging moet:
  • medeondertekend zijn door een deskundige erkend in de fysische controle;
  • de wijzigingen bevatten aan de reeds overgemaakte inlichtingen/gegevens ten gevolge van de voorgestelde wijziging;
  • tijdig worden ingediend zodat de beoogde wijziging op de gewenste datum kan worden opgestart. Zie Behandelingsduur.
 • Ingeval van een combinatie van een administratieve en niet-administratieve wijziging moeten 2 aangifteformulieren worden ingediend.
 • Indien een retributie verschuldigd is, stuurt het FANC u daartoe een verzoek tot betaling. Zie Kosten.
 • Indien voor de eerste maal in België een vergunning wordt aangevraagd voor een nieuw type handeling, dan dient u de aangifte aan te vullen met een studie ter rechtvaardiging.

Downloads :

 

Laatst aangepast op: 07/04/2022