Humane geneeskunde: FAQ

Hoe verloopt het vergunnings- en opleveringsproces voor medische inrichtingen waar gebruik gemaakt wordt van ioniserende stralingen voor medische blootstellingen?

Een schematische voorstelling van de stappen die u dient te volgen alvorens u de bronnen die ioniserende straling kunnen uitzenden mag in gebruik nemen vindt u op de pagina 'Vergunnings- en opleveringsproces'.

Ik ben als practicus (tandarts, (huis)arts, radioloog, dierenarts, ..) werkzaam in mijn eigen kabinet en reeds in het bezit van een individuele vergunning voor het gebruik van röntgentoestellen, dien ik ook een vergunning aan te vragen voor mijn praktijk?

Ja, u moet eveneens beschikken over een oprichtings-en exploitatievergunning. 
Meer informatie hieromtrent vindt u op de pagina 'Nieuwe inrichting'.

Waarom moeten mijn ondernemingsgegevens in de KBO correct zijn alvorens een vergunning aan te vragen bij het FANC?

Meer informatie over dit onderwerp en de te vervullen formaliteiten vindt u terug op de pagina 'Ondernemingsgegevens'.

Ik ben reeds in het bezit van een exploitatievergunning voor mijn praktijk, maar heb nog geen persoonlijke vergunning voor het gebruik, waar kan ik hiervoor informatie terugvinden?

Meer informatie over de soorten vergunningen en de bijhorende vergunningsvoorwaarden voor gebruikers vindt u terug onder op de pagina 'Medische professionelen'.

Ik wens mijn (tand)radiografietoestel te vervangen, dien ik hiervoor een wijziging van vergunning aan te vragen bij het FANC?

Elk wijzigingsontwerp met een mogelijke impact op de stralingsbescherming en/of veiligheid dient voorafgaandelijk onderzocht en goedgekeurd te worden door uw deskundige erkend in de fysische controle.
Indien de beoogde vervanging niet leidt tot een wijziging van artikel 1 van uw huidige exploitatievergunning dient deze niet verder aan het FANC te worden aangegeven. 
Meer informatie over wijzigingsontwerpen en de te vervullen formaliteiten vindt u terug op de pagina 'Wijziging van vergunde inrichting'.

Ik wens een (tand)radiografietoestel toe te voegen, dien ik hiervoor een wijziging (uitbreiding) van vergunning aan te vragen bij het FANC?

Elk wijzigingsontwerp met een mogelijke impact op de stralingsbescherming en/of veiligheid dient voorafgaandelijk onderzocht en goedgekeurd te worden door uw deskundige erkend in de fysische controle.
Indien de beoogde toevoeging leidt tot een wijziging van artikel 1 van uw huidige exploitatievergunning dient deze verder aan het FANC te worden aangegeven. 
Meer informatie over wijzigingsontwerpen en de te vervullen formaliteiten vindt u terug op de pagina 'Wijziging van vergunde inrichting'.

Wat wordt bedoeld met 'Administratieve wijziging' en 'Niet -administratieve wijziging'?

Meer informatie over wijzigingsontwerpen en de te vervullen formaliteiten vindt u terug op de pagina 'Wijziging van vergunde inrichting'

Ik voorzie om mijn praktijk en toestellen te verhuizen naar een nieuw adres, hoe en wat moet ik daarvoor melden aan het FANC, waar vind ik hiervoor de nodige documenten?

In het geval van een verhuis van de exploitatiezetel dient aan het FANC enerzijds melding te worden gemaakt van de definitieve stopzetting van de activiteit op het huidige adres en anderzijds aangifte te worden gedaan voor de nieuwe exploitatiezetel. 
Meer informatie over de stopzetting en de te vervullen formaliteiten vindt u terug op de pagina 'Stopzetting'.
Meer informatie over de nieuwe aangifte en de te vervullen formaliteiten vindt u terug op de pagina 'Nieuwe inrichting'.

Ik ga mijn professionele activiteiten definitief stopzetten (praktijk en gebruik van mijn toestellen), hoe en wat moet ik daarvoor melden aan het FANC, waar vind ik hiervoor de nodige documenten?

Meer informatie over de stopzetting en de te vervullen formaliteiten vindt u terug op de pagina 'Stopzetting'.

Ik zou melding willen maken van een stopzetting van een praktijk wegens een overlijden, hoe en wat moet ik daarvoor melden aan het FANC, waar vind ik hiervoor de nodige documenten?

Meer informatie over de stopzetting en de te vervullen formaliteiten vindt u terug op de pagina 'Stopzetting'.

Ik zou een bestaande bestaande praktijk willen overnemen, inclusief de aanwezige röntgentoestellen, hoe en wat moet ik daarvoor melden aan het FANC, waar vind ik hiervoor de nodige documenten?

Indien u een praktijk uitgerust met röntgentoestellen wenst over te laten (voortzetting van de activiteit door een andere exploitant op hetzelfde exploitatie-adres) dient het FANC hiervan op de hoogte te worden gebracht.
Meer informatie over wijzigingsontwerpen en de te vervullen formaliteiten vindt u terug op de pagina 'Wijziging van vergunde inrichting'

Mijn praktijk zal weldra worden overgenomen, inclusief de aanwezige röntgentoestellen, hoe en wat moet ik daarvoor melden aan het FANC, waar vind ik hiervoor de nodige documenten?

Indien u een praktijk uitgerust met röntgentoestellen wenst over te laten (voortzetting van de activiteit door een andere exploitant op hetzelfde exploitatie-adres) dient het FANC hiervan op de hoogte te worden gebracht.
Meer informatie over wijzigingsontwerpen en de te vervullen formaliteiten vindt u terug op de pagina 'Wijziging van vergunde inrichting'

Ik ben overgegaan in een vennootschap, moet mijn exploitatievergunning worden aangepast? 

Bij een verandering van exploitant, in voorkomend geval, een overgang van een exploitant als natuurlijk persoon naar een exploiterende onderneming (BVBA, NV, ..) dient het FANC hiervan op de hoogte te worden gebracht.
Meer informatie over wijzigingsontwerpen en de te vervullen formaliteiten vindt u terug op de pagina 'Wijziging van vergunde inrichting'

Mijn gemeente heeft de straatnaam en/of huisnummer gewijzigd, hoe en wat moet ik daarvoor melden aan het FANC, waar vind ik hiervoor de nodige documenten?

Meer informatie over wijzigingsontwerpen en de te vervullen formaliteiten vindt u terug op de pagina 'Wijziging van vergunde inrichting'

Wat verstaat men onder de verzekering 'nucleaire activiteiten' voor wat betreft mijn röntgentoestellen?

Bij het indienen van een vergunningsaanvraag dient de aanvrager zich er toe te verbinden om een verzekeringspolis af te sluiten om de burgerlijke aansprakelijkheid te dekken die uit nucleaire activiteiten voortspruit.
De verzekering BA 'nucleaire activiteit' betreft in dit geval de schade die kan berokkend worden aan derden door het gebruik van röntgenstralen.
Wij adviseren u om hiervoor te informeren bij uw verzekeraar en na te kijken of de betrokken activiteit (hier het gebruik van röntgentoestellen) reeds behoort tot uw normale beroepsactiviteit en of deze al dan niet reeds wordt afgedekt door uw huidige contract. 
Indien dit niet het geval is, is het noodzakelijk dat u hiervoor een nieuwe verzekeringspolis afsluit of een uitbreiding van een bestaande afsluit.

Mijn exploitatievergunning vergunning gaat komen te vervallen, wat moet ik doen indien ik mijn activiteit met gebruik van röntgentoestellen wens verder te zetten?

Indien u wenst verder gebruik te maken van de röntgentoestellen in uw praktijk na de vervaldatum van uw vergunning, dient u een aanvraag tot verlenging in te dienen. 
Meer informatie over het aanvragen van een verlenging van een vergunning en de te vervullen formaliteiten vindt u terug op de pagina 'Verlenging van vergunning'.
Ook indien u uw vergunde beroepsactiviteit wenst stop te zetten dient u het FANC hiervan op hoogte te brengen.
Meer informatie over de stopzetting en de te vervullen formaliteiten vindt u terug op de pagina 'Stopzetting'.

Wanneer mag ik mijn nieuwe of gewijzigde vergunde installatie in bedrijf stellen?

Meer informatie over de oplevering van de installaties en de te vervullen formaliteiten vindt u terug op de pagina 'Oplevering'

Waar kan ik informatie terugvinden over de medische stralingsfysica ? 

Informatie met betrekking tot de medische stralingsfysica vindt u terug op de pagina 'Medische stralingsfysica'.

Wat wordt bedoeld met de 'fysieke inventairis' en de gekoppelde maandelijkse gegevensoverdracht?

Meer informatie over de inventarissen en periodieke gegevensoverdracht vindt u terug op de pagina 'Inventarissen radioactieve bronnen en toestellen en gegevensoverdracht'.

Wat verstaat men onder de 'gebruikswijze' van de toestellen : 'vast', 'verplaatsbaar' en 'draagbaar'?

Onder 'vast' toestel wodt verstaan een toestel dat uitsluitend in één enkel lokaal binnen de inrichting zal gebruikt worden, ook al staat het op wielen.
Onder 'verplaatsbaar' toestel, een toestel dat in meerdere lokalen binnen de inrichting zal gebruikt worden.
Onder 'draagbaar' toestel, een toestel dat de gebruiker in de hand kan houden tijdens het gebruik.

Wat verstaat men onder 'mobiele installaties'?

Dit zijn vrachtwagens of aanhangwagens die van locatie wisselen waarin toestellen die ioniserende stralingen kunnen uitzenden zijn geïnstalleerd.

Hoe lang duurt de behandeling van een vergunningsaanvraag?

Informatie over de behandelingsduur van een dossier vindt u terug op de pagina 'Behandelingsduur'.

Waarom dienen retributies en heffingen te worden betaald, welke zijn de bedragen?

Informatie over de financiering van het FANC en de bedragen van de retributies en de heffingen vindt u terug op de pagina 'Financiering'.

Wat verstaat men onder 'exploitant' zoals vermeld op de aanvraagformulieren?

De exploitant is elke natuurlijke of rechtspersoon die verantwoordelijk is voor de veilige uitbating en de stralingsbescherming in een inrichting waarvoor een vergunning vereist is.
De aanvrager van een vergunning is ofwel de exploitant zelf of een bevoegd vertegenwoordiger van een onderneming met rechtspersoonlijkheid.
Er kan slechts één exploitant (natuurlijke of rechtspersoon) verantwoordelijk zijn voor de inrichting.

Wat verstaat men onder een 'beroepshalve blootgestelde persoon'?

Informatie met betrekking tot beroepshalve blootgestelde personen, het medisch toezicht, de opleiding en informatie en dosimetrie van het personeel, vindt u terug op de pagina 'Beroepshalve blootgestelde personen'.

Waar vind ik de contactgegevens van de erkende instellingen voor fysische controle?

De contactgegevens van de erkende instellingen vindt u op de pagina 'Erkende instellingen voor fysische controle'.

Waar vind ik de namen van de erkende deskundigen in de medische stralingsfysica?

Lijsten van erkende deskundigen in de medische stralingsfysica per bevoegdheidsdomein: 

Waar vind ik de lijst met de arbeidsgeneesheren erkend voor het medisch toezicht op personen die beroepshalve zijn blootgesteld?

Een lijst met de artsen erkend voor het medisch toezicht op personen die beroepshalve zijn blootgesteld kan u via deze link terugvinden.

Waar kan ik terecht met mijn vragen betreffende exploitatievergunningen?

U kan met de medewerkers van het FANC contact opnemen via :

 

Laatst aangepast op: 28/06/2024