Inrichtingen onder curatele of geplaatst onder voorlopige bewindvoering

De door de gerechtelijke autoriteiten aangestelde curatoren of voorlopige bewindvoerders moeten het Agentschap onmiddellijk per aangetekende brief op de hoogte brengen wanneer een onderneming met een ingedeelde inrichting onder curatele of onder voorlopige bewindvoering werd geplaatst en ingeval van een faillissement. Behoudens indien het gaat om een inrichting waar uitsluitend röntgentoestellen gebruikt worden, dienen zij eveneens NIRAS te verwittigen.

Bij ontbinding van een rechtspersoon, dient de vereffenaar het Agentschap onmiddellijk per aangetekende brief op de hoogte brengen van het feit dat de rechtspersoon wordt ontbonden. Behoudens indien het gaat om een inrichting waar uitsluitend röntgentoestellen gebruikt worden, dienen ook zij eveneens NIRAS te verwittigen. Vanaf het ogenblik van hun aanstelling, worden de door de gerechtelijke autoriteiten aangestelde curatoren, voorlopige bewindvoerders of vereffenaars beschouwd als “exploitant” van de inrichting en onderwerpt het Agentschap hun inrichting(en) aan een verhoogd toezicht.

Het FANC vraagt om, indien van toepassing, een actuele inventaris van de aanwezige radioactieve (afval-)stoffen in de inrichting(en) aan de melding toe te voegen. Deze melding, aangevuld met deze inventaris, wordt vervolgens door het Agentschap aan NIRAS voorgelegd voor advies.

Het Agentschap kan overgaan tot het wijzigen van de huidige vergunningsvoorwaarden.

Wanneer een overname van de inrichting(en) voorzien wordt, dient dit schriftelijk aan het Agentschap te worden gemeld. Een kennisgevingsformulier voor een vraag tot overdracht van een exploitatievergunning kan u hier terugvinden. Dit document dient te worden ingevuld en ondertekend door de nieuwe exploitant, alsook te worden medeondertekend door de huidige exploitant.

Ingeval een definitieve stopzetting van activiteit van de inrichting voorzien wordt, dient het Agentschap hiervan schriftelijk op de hoogte worden gebracht. Een meldingsformulier en de te verstrekken inlichtingen in dit kader kan u hier terugvinden.

Laatst aangepast op: 02/02/2024