Beslissing & beroepsprocedure

1. Gunstige beslissing

Nieuwe inrichting of een belangrijke wijziging

In geval van een nieuwe (mobiele) inrichting van klasse II of III, de opstart van een tijdelijke of bij gelegenheid uitgevoerde activiteit, alsook bij een belangrijke wijziging ervan, die aan de vereisten voldoet, verleent het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) altijd een nieuwe vergunning. De geldigheidstermijn van deze nieuwe vergunning bedraagt 15 jaar

Een uitzondering hierop zijn de vergunningen verleend voor het in bezit houden en gebruik van bronnen in kader van klinische studies. Deze vergunningen worden verleend voor de duur van de studie met een maximum van 5 jaar.

Niet-belangrijke wijziging

Bij een niet-belangrijke wijziging wordt geen nieuwe vergunning verleend. U ontvangt een schrijven ter bevestiging dat uw huidige vergunning geldig blijft.

UITZONDERING: indien u over een provinciale vergunning voor onbepaalde duur beschikt, verleend vóór 2001, zal u een nieuwe vergunning verleend worden met een geldigheidstermijn van 15 jaar.

Administratieve wijziging

Bij een administratieve wijziging kan uw vergunning om administratieve redenen herschreven worden. De geldigheidstermijn van de nieuwe vergunning bedraagt opnieuw 15 jaar
Enkel in geval van een administratieve wijziging van een vergunning verleend voor het in bezit houden en gebruik van bronnen in kader van klinische studies wordt de geldigheidstermijn van de oorspronkelijke vergunning behouden.

Dit gebeurt enkel in het geval van :

  • een naamswijziging van de onderneming
  • een wijziging van de rechtsvorm van de ondernming
  • een straatnaam – en/of huisnummerwijziging door de gemeente

In alle andere gevallen ontvangt u een brief waarin u wordt medegedeeld dat het FANC uw correspondentie betreffende de administratieve wijziging goed heeft ontvangen en dat het nieuwe gegeven wordt toegevoegd aan uw vergunningsdossier.

Stopzetting

Bij stopzetting van alle activiteiten wordt u een stopzettingsbesluit opgestuurd.

2. Ongunstige beslissing

Indien het FANC van oordeel is dat de vergunning niet kan worden verleend, wordt u hiervan vooraf op de hoogte gebracht. U hebt in dit geval het recht om binnen de 30 kalenderdagen vanaf de kennisgeving gehoord te worden. Het FANC zal een definitieve beslissing nemen na het verstrijken van deze termijn en het al dan niet horen van de exploitant.

Indien er alsnog beslist wordt om u een vergunning te verlenen, zal dit gebeuren zoals hierboven beschreven (Gunstige beslissing). Indien de vergunning niet verleend kan worden, zal u hiervan via een aangetekend schrijven op de hoogte gesteld worden.

3. Beroep

Er zijn verschillende manieren waarop u beroep kan aantekenen tegen een beslissing van het FANC (informatie over beroepsmogelijkheden).

U kan hier meer informatie terugvinden in verband met de beroepsmogelijkheden ten gevolge van een beslissing naar aanleiding van een vergunningsaanvraag met betrekking tot de artikelen 6, 7 en 8 van het KB van 20 juli 2001.

 

 

Laatst aangepast op: 25/03/2022