Inventarissen radioactieve bronnen en toestellen en gegevensoverdracht

De exploitant van een inrichting van klasse II en III moet, naargelang het geval, een inventaris bijhouden van:

  • de aanwezige radioactieve bronnen en (afval-)stoffen;
  • de aanwezige toestellen die ioniserende stralingen kunnen uitzenden;
  • de aanwezige apparatuur voor radiotherapie en nucleaire geneeskunde;
  • de vloeibare en gasvormige radioactieve lozingen;
  • de radioactieve afvalstoffen die zijn afgevoerd met inbegrip van deze die kunnen worden verwijderd, gerecycleerd of hergebruikt.

De inventaris dient ten allen tijde aanwezig te zijn op de exploitatiezetel. Slechts welbepaalde gegevens uit deze inventaris(sen) moeten aan het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) worden overgemaakt. Deze gegevens, evenals de modaliteiten betreffende deze gegevensoverdracht, zijn beschreven in een technisch reglement.

De over te maken gegevens hebben betrekking op:

  • de toestellen die röntgenstralen kunnen voortbrengen;
  • de versnellers;
  • de ingekapselde radioactieve bronnen;
  • de toestellen die beelden maken van de verdeling van radionucliden gebruikt voor geneeskundige doeleinden;
  • de activiteitsmeters en gammaprobes gebruikt voor geneeskundige doeleinden.

In de eerste week van elke maand moet een geactualiseerde versie van de over te maken gegevens worden opgeladen via het Data Exchange platfom (*) van het Agentschap. Deze gegevensoverdracht gebeurt door een persoon die hiertoe werd aangeduid door de exploitant of via de erkende instelling ingeval de exploitant geen deskundige erkend in fysische controle onder zijn personeelsleden heeft.

Ingeval geen enkel gegeven in de inventaris na 1 maand verschilt van de laatste versie van de overgemaakte gegevens, dient er geen nieuwe gegevens-overdracht te gebeuren.

De exploitant van de inrichting is steeds verantwoordelijk voor de correctheid en volledigheid van de overgemaakte gegevens.

Het Data Exchange platform wordt al gebruikt voor de gegevens-overdracht betreffende dosimetrie, registratie van drinkwaterproducenten,…
Inloggen op het platform voor de gegevensoverdracht van de inventaris zal enkel mogelijk zijn voor gemachtigde personen via E-ID.

Indien u nog vragen heeft i.v.m. de fysieke inventaris, gelieve de  FAQ’s te raadplegen.

Meer info:

(*) Afwijken van het gebruik van dit platform is enkel mogelijk mits voorafgaande goedkeuring door het FANC.

De gegevens die worden verzameld in het kader van dit proces, worden behandeld overeenkomstig de wettelijke bepalingen die erop van toepassing zijn (wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire controle en de bijhorende uitvoeringsbesluiten). Het doel van deze gegevensopvraging is het kunnen behandelen en opvolgen van het dossier in kader van de vergunnings-, controle- en toezichtsactiviteiten van het Agentschap.Deze gegevens worden enkel op het FANC verwerkt en kunnen eventueel doorgegeven worden aan andere overheidsdiensten en andere inspectiediensten in het kader van de respectievelijke bevoegdheden. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derde landen. De gegevens worden vernietigd overeenkomstig de archiefwet, en na het verstrijken van de bewaringstermijnen beschreven in de archiefselectielijst van het FANC.
Deze bewaringstermijnen zijn de volgende :
Inventarisgegevens met betrekking tot inrichtingen van klasse II, klasse III en mobiele installaties : 25 jaar.
Inventarisgegevens met betrekking tot het tijdelijk of bij gelegenheid uitvoeren van werkzaamheden waarbij ioniserende stralingen worden gebruikt : 15 jaar
Voor verdere vragen over het behandelen van persoonsgegevens kan u terecht bij de Data Protection Officer.

Ronde tafel 30/01/2018

Meer info kan u, in navolging van de ronde tafel op 30/01/2018, terugvinden in onderstaande documenten:

Ronde tafel 11/10/2019

Meer info kan u, in navolging van de ronde tafel op 11/10/2019, terugvinden in onderstaande documenten:

 

 

Laatst aangepast op: 02/02/2024