Overslaan en naar de inhoud gaan
FANC - Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle Druk de huidige pagina af

Samen beschermen

Ontwerp van aanpassing van het reglementair kader m.b.t. de medische blootstelling en de blootstellingen bij niet-medische beeldvorming met medisch-radiologische uitrustingen

Het reglementair kader met betrekking tot de medische blootstellingen en de blootstellingen bij niet-medische beeldvorming met medisch-radiologische uitrustingen diende te worden herzien in het kader van de omzetting van de Richtlijn 2013/59/EURATOM in onze nationale regelgeving en ook om rekening te houden met de medische, technische en wetenschappelijke evoluties inzake stralingsbescherming.

Het nieuwe reglementair kader met betrekking tot de medische blootstellingen en de blootstellingen bij niet-medische beeldvorming met medisch-radiologische uitrustingen bestaat uit de volgende reglementaire teksten :

 • Een ontwerp van wet die een wijziging voorziet van de FANC-wet. Het gaat om een update van de bevoegdheden van het Agentschap inzake medische en diergeneeskundige toepassingen van ioniserende stralingen, in het bijzonder :
  • Een verduidelijking van de resp. erkenningen, vergunningen en goedkeuringen die het Agentschap verleent;
  • Het toezicht dat het Agentschap uitvoert in dit domein;
  • De rol van het Agentschap bij de rechtvaardiging van soorten van handelingen waarbij ioniserende stralingen gebruikt worden;
  • De organisatie van de medische stralingsfysica. 
   Nieuw is hier dat de vergunninghouder van een inrichting met medisch-radiologische installaties een dienst voor medische stralingsfysica moet inrichten, naar analogie met de dienst voor fysische controle en de dienst voor preventie en bescherming op het werk. Er zijn overgangsmaatregelen voorzien voor de fasering van deze verplichting, en de verplichting geldt niet voor klasse III-inrichtingen waar geen CT-toestel of een toestel voor interventionele radiologie aanwezig is. Deze dienst voor medische stralingsfysica wordt belast met de organisatie van de medische stralingsfysica binnen de inrichting, met inbegrip van de identificatie van de middelen, noodzakelijk om te voldoen aan de reglementaire eisen bepaald door de Koning en aan de doelstellingen van de inrichting in het domein van de medische stralingsfysica. De organisatie en de middelen van de dienst voor medische stralingsfysica zijn afhankelijk van de specifieke activiteitendomeinen, van de technische uitrustingen en hun complexiteit, van het aantal behandelingen en onderzoeken en hun complexiteit, van activiteiten inzake patiëntveiligheid, kwaliteit en risicobeheer, en van, in voorkomend geval, onderwijs- en navormingsactiviteiten in de inrichting. Het ontwerp van wet bepaalt ook welke aspecten vastgelegd worden door de Koning in het koninklijk besluit.
 • Een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de medische blootstellingen aan ioniserende stralingen en de blootstellingen bij niet-medische beeldvorming met medisch-radiologische uitrustingen.

Op 28 september 2017 heeft het FANC dit project voorgesteld aan de betrokken stakeholders tijdens een rondetafel.

De stakeholders konden tot 20 oktober commentaren geven op de ontwerptekst.

Op dit moment wordt de ontwerptekst van het Koninklijk Besluit nog verder aangepast en verfijnd, rekening houdend met de inbreng van de stakeholders. De nieuwe tekst, zoals deze aan de officiële adviesorganen zal worden voorgelegd na de publicatie van de wijziging in de FANC-wet, zal op de website worden geplaatst ter informatie voor de stakeholders.

Na de officiële adviesronde wordt de tekst opnieuw aangepast aan de commentaren van de officiële adviesorganen.

Het Koninklijk Besluit, en daarmee de omzetting van de richtlijn 2013/59/EURATOM, treedt in werking na de publicatie ervan en op de datum voorzien in het besluit. Voor een aantal bepalingen zijn bovendien overgangsmaatregelen voorzien.

Documenten om te downloaden:

Voor meer informatie over dit onderwerp, kan u terecht bij : medicalexposures@fanc.fgov.be