Algemene informatie

Waarom een veiligheidsonderzoek?

Personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben tot geclassificeerde gegevens of in een ‘gevoelige’ omgeving werken, moeten over een specifieke veiligheidsmachtiging beschikken. Om de veiligheidsmachtiging te verkrijgen, worden personen onderworpen aan een veiligheidsonderzoek, met als doel de betrouwbaarheid, loyaliteit en integriteit van die persoon te onderzoeken. Via deze doorlichting wordt gecontroleerd of er compromitterende gegevens in die persoon zijn geschiedenis worden gevonden, die zouden duiden op kwetsbaarheid voor druk van buitenaf, voor sympathieën voor bepaalde door België niet erkende groeperingen enz. Dit veiligheidsonderzoek heeft als doel om voldoende garantie te bieden dat de persoon in kwestie voldoende kan vertrouwd worden om  in gevoelige zones of met geclassificeerde informatie te werken. Dit is een proces dat loopt bij de Nationale Veiligheidsoverheid.

Toegang tot kernmateriaal, nucleaire documenten en veiligheidszones wordt gecategoriseerd in beschermingsniveaus. Afhankelijk van de aard, hoeveelheid en eigenschappen wordt een van de volgende drie beschermingsniveaus toegekend: Vertrouwelijk – NUC, Geheim – NUC en Zeer geheim – NUC. Om hier toegang tot te krijgen, dient men ook in het bezit te zijn van een veiligheidsmachtiging afgeleverd door de Nationale Veiligheidsoverheid. Specifiek voor de Nucleaire sector, kan men - in afwachting van deze veiligheidsmachtiging of voor een beperkte periode - een veiligheidsattest aanvragen bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC). Het FANC voert hierbij een veiligheidsverificatie uit, waarbij de persoon zal nagekeken worden in de databanken van de politie en de inlichtingendiensten..

Actoren in het veiligheidsonderzoek

De Nationale Veiligheidsoverheid (NVO) is de organisatie die bevoegd is voor de afgifte of intrekking van veiligheidsmachtigingen. De NVO is bovendien ook verantwoordelijk voor het beheer van en het toezicht op de beveiliging van de geclassificeerde informatie in België.

Verder houdt zij controle en toezicht op de veiligheidsofficier van het bedrijf. Daarnaast wordt zij onmiddellijk door instanties verwittigd bij veiligheidsincidenten en is zij de internationale vertegenwoordiging.

Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) is de overheidsinstelling die toeziet op de bescherming van de bevolking, de werknemers en het leefmilieu tegen de gevaren van ioniserende straling. Onderdeel van deze beschermingsopdracht is het toezicht op de nucleaire beveiliging. Daarom is het FANC ook bevoegd voor de afgifte van veiligheidsattesten, toegangsvergunningen en voor de erkenning van buitenlandse veiligheidsmachtigingen.

De veiligheidsofficier is de officiële contactpersoon met de NVO. Aanvragen voor het verkrijgen van een veiligheidsmachtiging, een veiligheidsattest of een toegangsvergunning kunnen enkel worden ingediend door een veiligheidsofficier. Voordat u aanvragen kunt indienen bij de NVO of het FANC, dient uw organisatie of bedrijf dus te beschikken over een veiligheidsofficier of de procedure voor het aanstellen van een veiligheidsofficier te hebben opgestart. Om een veiligheidsofficier te kunnen hebben, dient uw organisatie of bedrijf ook over een veiligheidsmachtiging op rechtspersoon of een firma-veiligheidsmachtiging te beschikken. 

Soorten attesten en vergunningen

Nationale veiligheidsmachtiging

Een veiligheidsmachtiging wordt toegekend aan personen die om beroepsredenen en voor langere duur (richtlijn >12 maanden) toegang moeten krijgen tot de veiligheidszones van een nucleaire inrichting, tot kernmateriaal of tot nucleaire documenten en aan iemand met de rol van Veiligheidsofficier. Het onderzoek voor het verkrijgen van een veiligheidsmachtiging gebeurt bij de NVO. Aangezien dit onderzoek maanden tot zelfs een jaar kan duren, levert het FANC veiligheidsattesten om deze wachtperiode te overbruggen. Voor de procedure voor het verkrijgen van een veiligheidsmachtiging verwijzen we u graag door naar de website van de NVO: https://www.nvoans.be/nl.

Veiligheidsattest

Een veiligheidsattest wordt toegekend aan:

  • personen die rechtstreekse toegang dienen te verkrijgen tot specifieke radioactieve stoffen, radiologische beveiligingsdocumenten of tot beveiligde ruimtes: dit veiligheidsattest is max. 5 jaar geldig en kan hernieuwd worden;
     
  • personen die eenmalig en voor korte duur (richtlijn <12 maanden) toegang moeten krijgen tot de veiligheidszones van een nucleaire inrichting, tot kernmateriaal of tot nucleaire documenten, aan personen die wachten op een veiligheidsmachtiging, of voor toegang tot toekomstige veiligheidszones: dit veiligheidsattest is beperkt geldig en kan enkel in specifieke gevallen hernieuwd worden. 

Dit veiligheidsattest kan, via de veiligheidsofficier van het bedrijf waar de persoon zal worden tewerkgesteld of reeds tewerkgesteld is, worden aangevraagd bij het FANC. De wetgeving voorziet een forfaitaire retributie van 50€ voor de verificatie van een veiligheidsattest door het FANC. Indien een persoon niet of nog geen 5 jaar in België woont (adres heeft in het rijksregister), zal er nog bijkomende informatie over de persoon worden opgevraagd via de veiligheidsofficier. 

Erkenning van buitenlandse veiligheidsmachtiging

Personen die beschikken over een buitenlandse veiligheidsmachtiging kunnen ook in België toegang krijgen tot de veiligheidszones van nucleaire inrichtingen, tot kernmateriaal of tot nucleaire documenten. Zij dienen via de veiligheidsofficier van het bedrijf waarvoor de persoon tewerkgesteld is of zal worden, een brief te sturen naar het FANC met het verzoek om de buitenlandse veiligheidsmachtiging te erkennen. Bij deze brief dient de officiële bevestiging van de buitenlandse veiligheidsmachtiging gevoegd te worden. Het FANC zal de geldigheid van de veiligheidsmachtiging controleren en bevestigen.

Toegangsvergunning

Indien het gaat om dringende werken in veiligheidszones, of bezoeken in deze zones, zonder dat de persoon werkzaamheden komt uitvoeren, kan er een toegangsvergunning worden aangevraagd. Deze toegangsvergunning kan enkel worden aangevraagd door de nucleaire installatie of vervoersbedrijf zelf. Dit document dient tijdig te worden ingediend en de nodige garanties dienen voorzien te worden rond bijkomende beveiligingsmaatregelen.

Hier kan u meer informatie vinden over de aanvragen van veiligheidsattesten en toegangsvergunningen

 

 

Laatst aangepast op: 14/05/2024