Wie vraagt aan?

Juridische basis: de wet van 11/12/1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen en K.B. 17/10/2011 betreffende de veiligheidsattesten voor de nucleaire sector en tot regeling van de toegang tot de veiligheidszones, het kernmateriaal of tot de nucleaire documenten in bepaalde bijzondere omstandigheden

Om toegang te verkrijgen tot veiligheidszones in een nucleaire site, nucleaire vervoerbedrijf of nucleaire documenten, dient u in het bezit te zijn van een veiligheidsmachtiging. In afwachting van deze veiligheidsmachtiging of voor een beperkte periode kan men toegang hebben via een veiligheidsattest voor inwoners van België, een toegangsvergunning voor niet-inwoners van België en de erkenning van buitenlandse veiligheidsmachtiging voor personen die reeds beschikken over een veiligheidsmachtiging in land van herkomst.

De procedure voor het aanvragen van veiligheidsattesten en toegangsvergunningen staat beschreven in het K.B. 17/10/2011 betreffende de veiligheidsattesten voor de nucleaire sector en tot regeling van de toegang tot de veiligheidszones, het kernmateriaal of tot de nucleaire documenten in bepaalde bijzondere omstandigheden (KB Veiligheidsattesten). De rechtsbasis die gebruikt moet worden voor de aanvraag van een veiligheidsattest of toegangsvergunning hangt af van wie u bent:

Een firma in onderaanneming:

Een firma in onderaanneming moet in het bezit zijn van een veiligheidsofficier en dus een firma veiligheidsmachtiging (FVM) om aanvragen bij het FANC te kunnen doen. Een FVM wordt aangevraagd via de NVO. Het niveau van bescherming dat u aanvraagt mag niet hoger zijn dan het beschermingsniveau van uw FVM.

Enkel bedrijven gevestigd in België kunnen een FVM verkrijgen, en daarbovenop moet het bedrijf een noodzaak tot kennisname van geclassificeerde of gecategoriseerde informatie kunnen voorleggen bij de NVO.

U kan zich in 3 situaties bevinden: 

Mijn onderneming heeft nog geen firmaveiligheidsmachtiging

Alvorens u een aanvraag bij het FANC kan opstarten, dient u bij de NVO een FVM op te starten: https://www.nvoans.be/nl/algemene-informatie/veiligheidsmachtigingen

Het dossier van mijn onderneming zit in Fase I

U moet nog even wachten tot uw dossier zich in Fase II bevindt. Wanneer een aanvraag voor een FVM ontvankelijk wordt verklaard (goedkeuring van de documenten nodig voor Fase II) en alle documenten aanvaard werden door de NVO, zal u hier een melding van krijgen. 

Het dossier van mijn onderneming zit in Fase II / mijn onderneming beschikt over een FVM

Uw aanvraag kan opgestart worden bij het FANC.

Hier vindt u meer informatie over de voorwaarden voor een aanvraag van  een veiligheidsattest, toegangsvergunning, of de erkenning van een buitenlandse veiligheidsmachtiging.

Een installatie met nucleair materiaal of een vervoersbedrijf met nucleair materiaal

Hier kan u meer informatie vinden over de keuze maken tussen een veiligheidsattest, toegangsvergunning, of de erkenning van een buitenlandse veiligheidsmachtiging.

Een installatie zonder nucleair materiaal, maar met nucleaire documenten

Hier kan u meer informatie vinden over de keuze maken tussen een veiligheidsattest, toegangsvergunning, of de erkenning van een buitenlandse veiligheidsmachtiging.

Noodgevallen

In noodgevallen (in uitvoering van artikel 6 van het K.B. 17/10/2011 betreffende de veiligheidsattesten voor de nucleaire sector en tot regeling van de toegang tot de veiligheidszones, het kernmateriaal of tot de nucleaire documenten in bepaalde bijzondere omstandigheden) kan naar aanleiding van een nucleair incident of ongeval met kans op een abnormaal radiologisch risico of schade aan personen of goederen, toegang worden verleend aan hulpdiensten of politiediensten tot de veiligheidszones in een nucleaire site. Ten laatste binnen de twaalf uur die volgen op het zich voordoen van voorgenoemde feiten, deelt de Afgevaardigde voor de Fysieke Beveiliging aan de Directeur-Generaal van het Agentschap de namen, de beroepsadressen en de hoedanigheid van de personen mee die toegang hebben gehad tot de veiligheidszones, en verstrekt tevens gedetailleerde informatie over de aard van het incident of ongeval, en de graad van de ernst ervan. Dit is een procedure die enkel opgestart kan worden door de installaties met nucleair materiaal.

Hier vindt u het aanvraagdocument voor de melding van toegang tot veiligheidszones in noodgevallen.

De gegevens die worden verzameld voor deze aanvragen, worden behandeld overeenkomstig de wettelijke bepalingen die erop van toepassing zijn (wet van 11/12/1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen en K.B. 17/10/2011 betreffende de veiligheidsattesten voor de nucleaire sector en tot regeling van de toegang tot de veiligheidszones, het kernmateriaal of tot de nucleaire documenten in bepaalde bijzondere omstandigheden).  Het doel van deze procedure is om een verificatie op de persoon uit te voeren, vooraleer de persoon toegang kan krijgen tot specifieke zones binnen de nucleaire sector, zoals in de wet bepaald. Voor deze verificatie worden, of gegevens opgevraagd bij de persoon zelf (toegangsvergunning), of gegevens verzameld bij enkele partijen (Veiligheidsattest, gegevens worden verzameld bij: Federale Politie, inlichtingendiensten, Strafregister en rijksregister). Deze gegevens worden enkel op het FANC verwerkt en kunnen eventueel doorgegeven worden aan het beroepsorgaan inzake veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen, wanneer de persoon zelf in beroep gaat tegen de beslissing van het FANC. De gegevens worden vernietigd na drie jaar te rekenen vanaf de laatste beslissing ten aanzien van de betrokken persoon. Voor verdere vragen over het behandelen van persoonsgegevens kan u terecht bij de Data Protection Officer.

 

Laatst aangepast op: 09/06/2021