Oprichtings- en exploitatievergunning (tandartspraktijk)

Alvorens u één of meerdere tandradiografietoestellen in (her-)gebruik mag nemen, moet u beschikken over:

  • een geldige oprichtings- en exploitatievergunning die het gebruik ervan in deze praktijk toelaat;
  • een gunstig opleveringsrapport, opgesteld door een deskundige erkend in de fysische controle, die het (her-)gebruik ervan expliciet toelaat. 

Oprichtings- en exploitatievergunning

Deze vergunning wordt verleend door het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) aan de exploitant van het tandheelkundige kabinet voor een kabinet op een welbepaald adres. Deze vergunning is bijgevolg niet meer geldig bij een verhuis of bij overname door een andere exploitant van de praktijk.

Deze vergunning is gedurende 15 jaar geldig en verlengbaar.

Formulieren:

Aandachtspunt: medeondertekening van de aangifte door een deskundige erkend in de fysische controle is vereist bij een initiële aangifte en bij een aangifte van een beoogde wijziging van de inrichting.

>> te versturen naar: meldpunt@fanc.fgov.be.

Uw erkende instelling voor fysische controle kan u bijstaan om het passende formulier in te vullen.

Meer informatie is beschikbaar op de pagina Vergunnings- en opleveringsproces

Opleveringsrapport en verklaring van oplevering

Het opleveringsrapport wordt opgesteld door de deskundige erkend in de fysische controle. In dit rapport vermeldt hij voor welke tandradiografietoestellen de oplevering volledig gunstig is en bijgevolg in (her-)gebruik mogen worden genomen. Hier vindt u een overzicht van de minimale opleveringscriteria. Een voorwaardelijke oplevering mag NIET. Dit document moet worden bewaard in het documentatiesysteem van de exploitant. 

In bepaalde gevallen moet u voor de ingebruikname van de (nieuwe) tandradiografietoestellen een verklaring van oplevering overmaken aan het FANC via reception@fanc.fgov.be. In het begeleidend schrijven bij de nieuwe oprichtings-en exploitatievergunning is vermeld of dit voor u al dan niet van toepassing is. 

Heffing voor vergunningshouders: 

Voor elke geldige oprichtings- en exploitatievergunning moet u elk jaar éénmalig een heffing betalen.

Voor het jaar 2023 bedraagt dit 136€.

Let op: de bedragen van de jaarlijkse heffingen worden geheven op basis van de op 1 januari van het jaar waarvoor de heffing verschuldigd is geldende oprichtings- en exploitatievergunningen. Vergeet niet tijdig een melding van stopzetting in te dienen indien u stopt met het gebruik van ioniserende stralingen op dit adres.

 

Laatst aangepast op: 14/04/2023