Vergunningsdossiers

De inrichtingen waar gebruik wordt gemaakt van ioniserende stralingsbronnen, worden ingedeeld overeenkomstig artikel 3 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen (algemeen reglement).

Vergunning van de inrichting

Krachtens artikel 5 van het algemeen reglement moeten de inrichtingen van klasse I een oprichtings- en exploitatievergunning hebben die door het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) werd afgeleverd en door de Koning werd ondertekend.

Artikel 6 beschrijft de te volgen procedure en de informatie die de exploitant aan het FANC moet verstrekken om een oprichtings- en exploitatievergunning te verkrijgen.

Overeenkomstig artikel 12 van het algemeen reglement moet elk volgend ontwerp tot wijziging eveneens het voorwerp uitmaken van een aangifte bij het FANC.

 

 

Laatst aangepast op: 16/09/2020