Medische toepassingen van ioniserende straling

Wettelijk kader

De geneeskundige toepassingen van ioniserende straling worden gereglementeerd door het Besluit medische blootstellingen.

Dit reglementair kader omschrijft  het principe van rechtvaardiging (artikels 4 tot 7) en optimalisatie in het gebruik van ioniserende straling voor medische toepassingen (artikels 8 tot 11).

Het besluit lijst de verantwoordelijkheden van de exploitant, de practici en de verwijzende personen op in het kader van medische blootstellingen aan ioniserende straling (artikels 12 tot 24), specifieert welke procedures er moeten bestaan en aan welke specifieke eisen de medisch-radiologische uitrustingen moeten voldoen (artikels 25 tot 34), beschrijft gedetailleerd de bijstand door erkende deskundigen in de medische stralingsfysica (artikels 35 tot 55) en bepaalt wat er moet gebeuren in geval van accidentele of onbedoelde blootstellingen (artikels 56 tot 62).

Het besluit bepaalt voorts de opleidingseisen voor practici en gemachtigden (artikels 63 tot 86) en de erkende deskundigen in de medische stralingsfysica en assistenten medische stralingsfysica (artikels 87 tot 96). Practici zijn artsen of tandartsen die verantwoordelijk zijn voor een medische blootstelling van een patiënt. Gemachtigden zijn de personen aan wie de arts of tandarts praktische aspecten van de medische blootstelling kan delegeren.

De schatting van de gemiddelde bevolkingsdosis te wijten aan medische blootstellingen wordt bepaald in artikel 97.

Het besluit bevat tevens een hoofdstuk over handelingen die blootstellingen bij niet-medische beeldvorming met zich meebrengen en waarbij gebruik gemaakt wordt van medisch-radiologische uitrustingen. Dit gaat bijvoorbeeld over evaluaties in kader van aanwerving, migratie, verzekeringsdoeleinden, onderzoeken  van de fysieke ontwikkeling in het kader van sport, leeftijdsbepaling of onderzoeken in het kader van een juridische procedure (artikels 98 tot 119).

De bijlagen bij het besluit bevatten de lijsten met de soorten handelingen die aangenomen zijn voor veralgemeend gebruik, dan wel verboden zijn.

De inrichtingen waarin medische stralingstoepassingen plaatsvinden, zijn uiteraard onderworpen aan de algemene bepalingen inzake vergunde inrichtingen. Inrichtingen waarin radiotherapeutische of nucleair-geneeskundige toepassingen plaatsvinden, behoren tot klasse II, waarvan het vergunningsstelsel wordt bepaald bij artikel 7 van het ARBIS. Indien er enkel gebruik wordt gemaakt van radiologie, dan behoort de inrichting tot klasse III en kan naar artikel 8 van het ARBIS verwezen worden.

 

Laatst aangepast op: 28/03/2024