Medische toepassingen: rol van het FANC

De missie van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) op vlak van medische toepassingen omvat het volgende:

  • Afleveren van vergunningen en erkenningen aan de personen die betrokken zijn bij medische stralingstoepassingen. De aanvragen om deze vergunningen en erkenningen te bekomen, dienen ingediend te worden bij het FANC, dat deze toetst aan de reglementaire criteria. In bepaalde gevallen wordt het advies van een jury van deskundigen ingewonnen. Het Agentschap kan bijkomende informatie vragen aan de aanvrager en uiteindelijk de vergunning of erkenning toekennen of weigeren. De inrichtingen waarin medische stralingstoepassingen plaatsvinden, worden ook door het FANC vergund. Het Agentschap staat eveneens in voor de goedkeuring van de types toestellen die in de diergeneeskunde worden gebruikt.
     
  • Controleren of de medische stralingstoepassingen worden uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van het algemeen reglement en het Besluit medische blootstellingen. Indien er inbreuken op deze bepalingen worden vastgesteld, kan het FANC onmiddellijk correctieve acties eisen of eventueel de vergunning van personen of inrichtingen, of de erkenning van deskundigen, beperken of intrekken.
     
  • Het stimuleren van opleiding en de continue vorming van alle personen die betrokken zijn bij medische stralingstoepassingen. Daartoe worden contacten onderhouden met verschillende onderwijsinstellingen. Het FANC organiseert of ondersteunt zelf ook vormingsactiviteiten. Daarnaast worden regelmatig personeelsleden van het Agentschap als docent of spreker.
     
  • Het van nabij opvolgen van ontwikkelingen inzake stralingsbescherming in het algemeen, en in het bijzonder in het kader van het medisch gebruik van ioniserende stralingen in het bijzonder. Daartoe worden intensieve contacten onderhouden met universiteiten, onderzoekscentra, wetenschappelijke en beroepsverenigingen in binnen- en buitenland. Het FANC probeert het onderzoek in deze domeinen te bevorderen en kan daarvoor ook financiële impulsen geven.

 

 

Laatst aangepast op: 19/12/2023