Overslaan en naar de inhoud gaan

Professionelen

Professionelen

Coronavirus: aangepaste organisatie 

Gezien de maatregelen van de regering met als doel om de verspreiding van de Coronavirus te vertragen en te beperken, heeft het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) beslist zijn werking en de uitvoering van zijn opdrachten in de verschillende sectoren tijdelijk aan te passen.

1. FANC

Gezien het belang van de activiteiten van het FANC met betrekking tot de bescherming van mens, werknemers en leefmilieu, zal het FANC zijn business continuïteit blijven verzekeren.  Maar ook wil FANC zijn medewerkers en al de externen en hun familie maximaal beschermen. Daarom werden volgende wijzigingen beslist:

1.1. Met betrekking tot de inspecties:

 • de proactieve/geplande inspecties van het FANC worden uitgesteld naar een latere datum;
 • de reactieve inspecties van het FANC naar aanleiding van incidenten of accidenten bij exploitanten met een impact op de veiligheid, zullen doorgaan.  Deze reactieve inspecties hebben immers als doel – indien nodig- directe maatregelen te nemen of op te leggen.

1.2. Met betrekking tot vergaderingen, opleidingen, workshops, …:

Zoals reeds gezegd blijft FANC de continuïteit van de business verzekeren.  Anderzijds dient FANC de maatregelen opgelegd door de regering op 12/03/2020 te respecteren en daarom zullen fysieke samenkomsten tussen mensen zoveel mogelijk vermeden worden.  We vragen dan ook aan de medewerkers van FANC/ Bel V/exploitanten/erkende instellingen om creatieve oplossingen te vinden om fysiek contact te beperken (contacten via telefoon, mail, skype, teams, …).

1.3. De wachtrol van het FANC blijft gegarandeerd

2. Bel V

Bel V blijft zijn business continuïteit verzekeren om samen met FANC zijn missie van bescherming te blijven uitoefenen.  Hun medewerkers en familie dienen maximaal beschermd te worden.  Daarom werden volgende wijzigingen beslist:

2.1. Met betrekking tot inspecties:

 • De thematische inspecties van Bel V worden uitgesteld naar een latere datum;
 • De systematische inspecties van Bel V gaan in de mate van het mogelijk door, mits deze compatibel zijn met de veiligheidsprocedures van de exploitant ter bescherming van zijn eigen personeel tegen het Coronavirus; 
 • Als de exploitant op vrijwillige basis overgaat tot de toestand van veilige stopzetting, kunnen de systematische inspecties van Bel V verminderd worden;
 • Voor specifieke inspecties zal Bel V case by case oordelen over de organisatie.

Het is de bedoeling dat de activiteiten van Bel V met betrekking tot de goedkeuring van wijzigingen, de oplevering van installaties, de veiligheidsevaluatie van dossiers, … gewoon doorgaan.

2.2. Met betrekking tot vergaderingen, opleidingen, workshops, …:

Zoals reeds gezegd blijft Bel V de continuïteit van de business verzekeren.  Anderzijds dient Bel V de maatregelen opgelegd door de regering op 12/03/2020 te respecteren en daarom zullen fysieke samenkomsten tussen mensen zoveel mogelijk vermeden worden.  We vragen dan ook aan de medewerkers van FANC/ Bel V/exploitanten/erkende instellingen om creatieve oplossingen te vinden om fysiek contact te beperken (contacten via telefoon, mail, skype, teams, …).

2.3. De wachtrol van Bel V blijft gegarandeerd.

3. Erkende instellingen

Het FANC vraagt aan de erkende instelling het volgende:

 • De routinebezoeken van de erkend deskundige bij de exploitanten en/of bij de ondernemingen die deelnemen aan het transport klasse 7, kunnen doorgaan mits deze compatibel zijn met de veiligheidsprocedures van de exploitant of van de ondernemingen die deelnemen aan het transport klasse 7 ter bescherming van zijn eigen personeel tegen het Coronavirus. Uiteraard is dit niet meer mogelijk als de erkende deskundige zelf of iemand die bij hem inwoont, in quarantaine is geplaatst;
 • Een lijst op te stellen van de exploitanten/ondernemingen die deelnemen aan het transport klasse 7 bij wie ze hun controles niet zoals gepland hebben kunnen uitvoeren. De deskundigen van de erkende instellingen mogen echter – per telefoon -  de follow-up doen van de acties vastgesteld tijdens hun eerdere controles en deze in een verslag opnemen;
 • De erkende instellingen houden het FANC op de hoogte van de wijzigingen van hun eigen organisatie;
 • De wachtrollen van de erkende instellingen blijven gegarandeerd, steeds beschikbaar voor een reactieve controle of een dringende interventie.  Het objectief is en blijft de veiligheid en de stralingsbescherming verzekeren.
4. Erkende deskundigen in de medische stralingsfysica

De maatregelen getroffen in het kader van de coronacrisis verplicht de erkende deskundigen in de medische stralingsfysica om hun dienstverlening aan te passen. De hieronder gedeelde aanpak, gebaseerd op deze van EFOMP, is bedoeld om behandelingen en diagnoses veilig ter beschikking te blijven stellen en het risico voor de deskundigen zelf, hun familie en collega's, te minimaliseren.

1. Prioritair :

 • Absolute prioriteit geven aan taken die essentieel en urgent zijn bv. indienststellen van de noodzakelijke apparatuur om bijkomende zorgcapaciteit te creëren;
 • andere, niet-prioritaire taken zoals jaarlijkse kwaliteitscontroles waar nodig uitstellen. Deze mogen, in overleg met de exploitant, verder uitgevoerd worden op voorwaarde dat deze de onmiddellijke interventies zoals hierboven op geen enkele wijze vertragen en dat het risico op besmetting voor alle betrokken personen beperkt wordt conform de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad

2. Continuïteit van zorg:

 • taken uitvoeren die niet kunnen worden uitgesteld, zoals bijv. kwaliteitscontroles en patiëntgebonden dosimetrie in radiotherapie,  bepaalde tussentijdse  controles op gamma camera's en activiteitsmeters, therapieën in de nucleaire geneeskunde, de noodzakelijke controles bij indienststelling, na een onderhoud of na een panne, …. Conform artikel 47 en 52 van het Besluit medische blootstellingen dient er niet voor elke aanpassing aan de toestellen een nieuwe controle te gebeuren.

Het is meer dan ooit belangrijk om een kwalitatieve gezondheidszorg te garanderen. We willen dus vragen om zeker het OVERZICHT te BEWAREN EN (TELEFONISCHE) BESCHIKBAARHEID te GARANDEREN!

5. Erkende arbeidsartsen

Maatregelen zijn aanbevolen door de FOD Werkgelegenheid betreffende het functioneren en de diensten van de departementen van de EDPBW belast met het gezondheidstoezicht in tijden van COVID-19-crisis. Deze maatregelen kunnen ook binnen IPDBW worden toegepast.

https://werk.belgie.be/nl/themas/coronavirus/gezondheidstoezicht-tijdens-de-coronacrisis

6. Dosimetrisch toezicht van de beroepshalve blootsgestelde personen

Het is belangrijk dat de beroepshalve blootgestelde personen ook tijdens de COVID-19-crisis van dosimetrisch toezicht kunnen blijven genieten.

Om het risico op verspreiding van het virus tijdens het inzamelen of verdelen van dosimeters te verminderen, kan het echter voorzichtiger zijn om de frequentie van de uitwisseling van dosimeters te verminderen, met andere woorden, langere draagperiodes van de dosimeters te plannen.

De keuze om de frequentie van monitoring al dan niet te verminderen moet per werkpost worden gemaakt op advies van de deskundige erkend in fysische controle en in overleg met de erkende arbeidsarts. Ze verlenen hun advies rekening houdend met het risico op blootstelling aan ioniserende straling op de betrokken werkposten.

We nodigen u ook uit om de aanbevelingen die zijn opgesteld door EURADOS (European Radiation Dosimetry Group) voor de werking van diensten voor individuele dosimetrie, kalibratielaboratoria en andere belanghebbenden die betrokken zijn bij dosimetrie tijdens de COVID-19-pandemie te raadplegen.
https://eurados.sckcen.be/en/Announcements/20200229_recommendations-COVID-19-pandemic

7. Medische sector

Het FANC beseft heel goed dat de zorgsector tijdens deze coronacrisis onder enorme druk staat.

Die heeft vandaag andere noden en wij willen dan ook doen wat we kunnen om de huidige werkomstandigheden van de gezondheidswerkers waar mogelijk te vergemakkelijken.

In dit kader werden volgende maatregelen genomen:

 • De toepassing van de regelgeving rond de ingebruikname van bepaalde nieuwe toestellen en het personeel dat die toestellen mag bedienen, wordt tijdelijk versoepeld.
 • Voor de artsen die gebruik maken van ioniserende straling in de geneeskunde, de erkende deskundigen in de medische stralingsfysica en de radiofarmaceuten van wie de vergunning of erkenning vervalt tussen 13 maart 2020 en 31 augustus 2020, wordt deze vergunning of erkenning automatisch verlengd met 6 maanden. Bovendien worden deze categorieën van personen vrijgesteld van de permanente vorming nodig voor het verlengen van hun vergunning of erkenning, voor wat betreft het jaar 2020.

Uiteraard blijven de basisprincipes van de stralingsbescherming van toepassing.

Het FANC heeft bovenstaande maatregelen en een begeleidende brief overgemaakt aan de betrokken sector.

Voor het gebruik van CT als diagnostische methode in het kader van de Coronavirusepidemie in België​ verwijst het FANC door naar het Advies van de Hoge Gezondheidsraad (CSS 9587) hieromtrent, dat door de Risk Assessment Group en de Risk Management Group gevalideerd werd en beschikbaar is op de website van Sciensano: https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Documents/Covid19/Avis%20du%20CSS%20concernant%20l%e2%80%99utilisation%20du%20CT-scan.pdfHet advies bevat tal van wetenschappelijke referenties en wordt herzien in functie van de evolutie van de epidemie, de wetenschappelijke literatuur en de feedback van het terrein. De kernboodschappen van dit advies zijn terug te vinden in dit document

Laatst aangepast op: 
11/02/2021