Onze voornaamste prioriteiten

Het FANC organiseert zijn missie voor de bescherming van de bevolking rond 3 absolute prioriteiten:

Een zo hoog mogelijk veiligheidsniveau garanderen

Bepaalde installaties (kerncentrales, ziekenhuizen…) en activiteiten (transport van nucleaire materialen, opslag van radioactief afval…) maken gebruik van ioniserende straling. Om die reden zijn ze onderworpen aan een specifieke regelgeving. Om bij te dragen tot een optimaal beheer van deze installaties en activiteiten, waken we erover dat de geldende voorschriften steeds nageleefd worden.

We controleren voortdurend of alle mogelijke voorzorgsmaatregelen genomen zijn om de bevolking, de werknemers en het leefmilieu te beschermen tegen het gevaar van ioniserende straling.

Waken over de beveiliging

Soms willen mensen met slechte bedoelingen gebruik maken van ioniserende straling. Door een strikt toezicht op de naleving van de voorschriften, kunnen dergelijke daden van kwaad opzet (aanslag, diefstal, sabotage, toegang door een niet-geautoriseerde persoon…) verhinderd, beperkt en opgespoord worden, om zo de bevolking te beschermen tegen elk mogelijk stralingsrisico dat hieruit kan resulteren.

Daarnaast helpen we ook actief mee aan de uitwerking van de standpunten die België verdedigt op het gebied van nucleaire non-proliferatie. We begeleiden ook de internationale inspectieteams (IAEA en Euratom) bij hun controle- en verificatieopdrachten, zoals gedefinieerd in de veiligheidsovereenkomst en het aanvullende protocol.  

De stralingsbescherming versterken

Ioniserende straling kan ingezet worden voor heilzame doeleinden, zoals bij de behandeling van kanker, maar ze houdt ook enkele gevaren in. Indien toegediend in hoge doses, kunnen de effecten van bestraling zeer ernstig zijn. Daarom ziet het FANC toe op een strikte naleving van de basisprincipes van stralingsbescherming.

Algemeen geldt dat elke overbodige blootstelling aan ioniserende straling vermeden moet worden. Indien het gebruik ervan toch gerechtvaardigd is, moet de toegediende dosis beperkt worden tot het laagst mogelijke niveau.

 

 

Laatst aangepast op: 04/12/2020