Onze wettelijke basis

De wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) kent aan het FANC zijn wettelijke taken toe op het gebied van stralingsbescherming, nucleaire veiligheid en radiologisch toezicht.

Het Agentschap is volledig operationeel sinds 1 september 2001. Op deze datum is het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen in werking getreden. Door dit besluit wordt de wet van 15 april 1994 effectief uitgevoerd en worden de uitvoeringsmodaliteiten betreffende de opdrachten van het Agentschap duidelijk omschreven. Het bevat het overgrote gedeelte van de Belgische reglementering op het vlak van de bescherming van de bevolking en het leefmilieu tegen het gevaar van ioniserende stralingen.

Het toepassingsgebied omvat praktisch alle situaties en menselijke handelingen die een gevaar op blootstelling aan ioniserende stralingen inhouden. Dit zowel voor wat betreft de bescherming van de werknemers als van de bevolking en het leefmilieu.

Deze wetteksten werden gewijzigd door de wetten van 2 april 2003 en 30 maart 2011 met betrekking tot de fysieke beveiliging van het kernmateriaal, de nucleaire installaties en het vervoer van kernmateriaal.

Bovendien werden aan het Agentschap in 2005 ook bevoegdheden inzake safeguards toegekend. De opdrachten en modaliteiten dienaangaande werden vastgesteld in uitvoeringsbesluiten. Voor de stralingsbescherming en de nucleaire veiligheid vormt het koninklijk besluit van 20 juli 2001 (het ARBIS) een van de fundamentele basisteksten.

 

 

 

Laatst aangepast op: 04/12/2020