Overslaan en naar de inhoud gaan

Vergunning voor het gebruik van toestellen en radionucliden in het kader van radiotherapie

Vergunning voor het gebruik van toestellen en radionucliden in het kader van radiotherapie

Volgens artikel 53.3.4 van het ARBIS, mogen toestellen en radionucliden voor radiotherapeutische doeleinden alleen worden gebruikt door houders van het wettelijk diploma van doctor in de geneeskunde, heelkunde en verloskunde of de academische graad van arts en die hiervoor vergund zijn door het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle.

Arts-specialisten in de radiotherapie die gebruik maken van toestellen en/of radionucliden in het bezit houden en gebruiken voor medische doeleinden en die hiervoor nog geen vergunning bezitten, dienen een schriftelijke aanvraag in te dienen bij de dienst “Bescherming van de Gezondheid” van het departement “Gezondheid en Leefmilieu” van het FANC.

Procedure voor een vergunningsaanvraag

De vergunningsaanvraag dient alle inlichtingen en documenten te bevatten die door het FANC worden vereist. De online aanvraag of het downloadbare inlichtingenformulier te sturen naar medicaljury@fanc.fgov.be geeft een overzicht van deze documenten en is bedoeld voor de aanvrager van een vergunning voor het gebruik van toestellen en radionucliden voor radiotherapeutische doeleinden.

Vergunningen destijds afgeleverd door het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu blijven gelden.

De vergunning wordt enkel verleend aan artsen-specialisten die een diploma, een getuigschrift of een attest kunnen voorleggen waaruit blijkt dat zij een opleiding van universitair niveau hebben gevolgd die minstens 120 uren theorie en 80 uren praktijk omvat en is afgestemd op de kernfysica, de methodes voor het meten van stralingen, de radiochemie, de stralingsbescherming, de wetgeving inzake stralingsbescherming, de radiotoxicologie, de radiobiologie en de dosimetrie in de radiotherapie, en dat zij hierover met succes een kenniscontrole hebben ondergaan.

De bekwaamheid van de aanvrager op het gebied van de stralingsbescherming en aanverwante disciplines, maakt het voorwerp uit van een advies van de Medische Jury ingesteld bij artikel 54.9.

Nieuwe data voor het indienen van dossiers

De termijnen voor het indienen van dossiers werden bepaald in functie van de zittingen van de Medische Jury in 2020:

Datum van de zitting Uiterste datum indienen dossier
Donderdag 12/03 13/02
Donderdag 11/06 14/05
Donderdag 24/09 27/08
Donderdag 10/12 12/11

Op verzoek van de Voorzitter en de secretaris van de jury zullen dossiers die 3 volle weken voor de zitting nog onvolledig zijn automatisch uitgesteld naar de volgende zitting van de jury.

Contact
Rita Latour
Secretariaat Medische Jury
Departement Gezondheid & Leefmilieu
Dienst Bescherming van de Gezondheid
Ravensteinstraat 36
1000 Brussel
E-mail : medicaljury@fanc.fgov.be

Procedure voor de verlenging van een vergunning

In overleg met de Medische Jury werd een model van activiteitenverslag opgesteld dat een luik “permanente vorming inzake radioprotectie en optimalisering dosis aan de patiënt” bevat en dat als aanvraagformulier dient ter verlenging van de vergunning. Het activiteitenverslag kan worden opgeladen via de online aanvraag of kan elektronisch worden ingediend op volgend adres: medicaljury@fanc.fgov.be.

Het activiteitenverslag kan elektronisch worden ingediend op volgend adres: medicaljury@fanc.fgov.be.

Indien een aanvraag tot verlenging slechts ingediend wordt na de vervaldatum van de huidige vergunning, zal een retributie moeten betaald worden zoals voor een nieuwe vergunning.

De gegevens die worden verzameld in het kader van deze aanvragen tot het bekomen van een vergunning of erkenning, worden behandeld overeenkomstig de wettelijke bepalingen die erop van toepassing zijn (Wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en Koninklijk Besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen).  Het doel van de vraag voor gegevens is het verwerken van uw aanvraag tot het bekomen van een vergunning of erkenning. Om het aanvraagdossier te kunnen vervolledigen, worden gegevens opgevraagd bij de persoon zelf alsook bij authentieke bronnen (Rijksregister, KBO, RIZIV, FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu). Deze gegevens worden enkel op het FANC verwerkt en kunnen eventueel doorgegeven worden aan andere toezichthoudende overheden, met name het RIZIV en de FOD Volksgezondheid, volgens het Koninklijk Besluit van 20 december 2016 betreffende de uitwisseling en koppeling van informatie en gegevens tussen het Federaal Agentschap voor nucleaire controle en het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering en het Koninklijk Besluit van 20 december 2016 betreffende de uitwisseling en koppeling van informatie en gegevens tussen het Federaal Agentschap voor nucleaire controle en de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. De gegevens worden vernietigd overeenkomstig de wettelijke bepalingen na het verstrijken van 20 jaar te rekenen vanaf de laatste beslissing ten aanzien van de betrokken persoon. Voor verdere vragen over het behandelen van persoonsgegevens kan u terecht bij de Data Protection Officer.