Veiligheidsattest voor toegang tot de nucleaire sector

Juridische basis: de wet van 11/12/1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen en K.B. 17/10/2011 betreffende de veiligheidsattesten voor de nucleaire sector en tot regeling van de toegang tot de veiligheidszones, het kernmateriaal of tot de nucleaire documenten in bepaalde bijzondere omstandigheden

Een veiligheidsattest wordt toegekend aan personen die eenmalig en voor korte duur (richtlijn <12 maanden) toegang moeten krijgen tot de veiligheidszones van een nucleaire inrichting, tot kernmateriaal of tot nucleaire documenten, of aan personen die wachten op een veiligheidsmachtiging. Dit veiligheidsattest kan, via de veiligheidsofficier van het bedrijf waar de persoon zal worden tewerkgesteld of reeds tewerkgesteld is, worden aangevraagd bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC). Het attest is beperkt geldig en kan niet opnieuw uitgereikt worden binnen de 3 jaar volgend op de datum van uitreiking van het vorige veiligheidsattest.

Indien de persoon die toegang dient te hebben niet, of nog geen 5 jaar, in België woont dient er bijkomende informatie te worden gestuurd bij deze aanvraag. De informatie die gevraagd wordt: 

 • Een bewijs dat de persoon toegang heeft/had tot de nucleaire sector in het buitenland (bewijs mag maximum 1 jaar oud zijn)
 • OF een uittreksel van het strafregister van het land van (vorige) verblijf. 

De wetgeving voorziet een forfaitaire retributie voor de verificatie van een veiligheidsattest door het FANC.

Ik ben een onderaannemer en doe aanvraag voor toegang tot een Nucleaire instelling/nucleaire vervoerbedrijf 

U vraagt toegang aan voor personen die tewerkgesteld zullen worden in een nucleaire installatie of vervoerbedrijf.

U hebt keuze uit de volgende 4 opties:

Bij toegang van lange duur of een heraanstelling – artikel 5, §2, b KB Veiligheidsattesten:

Dit veiligheidsattest verstrijkt bij berichtgeving van toekenning of definitieve weigering van de machtiging door het NVO, of de dag waarop de betrekking eindigt. 

Een aanvraag kan opgestart worden binnen het CSAM platform via de link: https://digital.belgium.be/iaf/hil/fanc-afcn/securityFileRequest/

U dient hiervoor de correcte rol te hebben, voor meer informatie over deze rollen binnen het CSAM platform, zie het onderdeel ‘Veelgestelde vragen’.

Een toegang van korte duur – artikel 5, §2, a KB Veiligheidsattesten:

Dit houdt in dat een persoon toegang tot de veiligheidszones nodig heeft voor een periode korter dan deze voorzien voor de toekenningsprocedure van een veiligheidsmachtiging. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een arbeidscontract van bepaalde duur of stageovereenkomst. Dit artikel wordt aangevraagd wanneer de uitvoering van het contract voor werken of diensten regelmatige toegang vereist tot veiligheidszones, kernmateriaal of nucleaire documenten voor een periode van minder dan 12 maanden (bij vereiste veiligheidsniveau VERTROUWELIJK) of 15 maanden (bij vereiste veiligheidsniveau GEHEIM). 

Een aanvraag kan opgestart worden binnen het CSAM platform via de link: https://digital.belgium.be/iaf/hil/fanc-afcn/securityFileRequest/

U dient hiervoor de correcte rol te hebben, voor meer informatie over deze rollen binnen het CSAM platform, zie het onderdeel Veelgestelde vragen’

  Een dagbezoek – artikel 5, §2, c KB Veiligheidsattesten:

  Dit kan worden aangevraagd voor individueel of groepsbezoek in de veiligheidszones van een nucleaire installatie of nucleair vervoerbedrijf of voor werken of diensten voor 1 dag (toegang voor max. 6 uur). U voegt aan uw aanvraag toe:

  Een aanvraag kan opgestart worden binnen het CSAM platform via de link: https://digital.belgium.be/iaf/hil/fanc-afcn/securityFileRequest/

  U dient hiervoor de correcte rol te hebben, voor meer informatie over deze rollen binnen het CSAM platform, zie het onderdeel Veelgestelde vragen’

  Toegang tot een toekomstige zone (enkel voor specifieke projecten) – artikel 14 quater

  Dit veiligheidsattest verstrijkt ten laatste na 5 jaar. Dit type veiligheidsattest kan opnieuw worden aangevraagd na het einde van de geldigheid.  

  Een aanvraag kan opgestart worden binnen het CSAM platform via de link: https://digital.belgium.be/iaf/hil/fanc-afcn/securityFileRequest/

  U dient hiervoor de correcte rol te hebben, voor meer informatie over deze rollen binnen het CSAM platform, zie het onderdeel ‘Veelgestelde vragen’.

  Ik ben een onderaannemer en doe aanvraag voor toegang tot een niet-nucleaire instelling met nucleaire documenten

  U vraagt toegang aan voor een persoon die in het kader van het contract voor de prestatie van werken of diensten toegang dient te hebben tot nucleaire documenten die zich bevinden buiten een kerninstallatie of nucleair vervoerbedrijf.

  U hebt keuze uit de volgende 3 opties: 

  Een toegang voor lange duur of bij heraanstelling – artikel 18 §2, b KB Veiligheidsattesten:

  Wanneer de uitvoering van het contract voor werken of diensten regelmatige toegang vereist tot zones met nucleaire documenten die buiten een nucleaire installatie of vervoersbedrijf worden bewaard voor een periode van gelijk aan of meer dan 12 maanden (bij vereiste veiligheidsniveau VERTROUWELIJK) of 15 maanden (bij vereiste veiligheidsniveau GEHEIM). 

  Een aanvraag kan opgestart worden binnen het CSAM platform via de link: https://digital.belgium.be/iaf/hil/fanc-afcn/securityFileRequest/

  U dient hiervoor de correcte rol te hebben, voor meer informatie over deze rollen binnen het CSAM platform, zie het onderdeel ‘Veelgestelde vragen’.

  Een toegang voor korte duur – artikel 18, §2, a KB Veiligheidsattesten:

  Wanneer de uitvoering van het contract voor werken of diensten regelmatige toegang vereist tot zones met nucleaire documenten die buiten een nucleaire installatie of vervoersbedrijf worden bewaard voor een periode van minder dan 12 maanden (bij vereiste veiligheidsniveau VERTROUWELIJK) of 15 maanden (bij vereiste veiligheidsniveau GEHEIM). 

  Een aanvraag kan opgestart worden binnen het CSAM platform via de link: https://digital.belgium.be/iaf/hil/fanc-afcn/securityFileRequest/

  U dient hiervoor de correcte rol te hebben, voor meer informatie over deze rollen binnen het CSAM platform, zie het onderdeel ‘Veelgestelde vragen’.

  Dagbezoek – artikel 18, §2, c KB Veiligheidsattesten:

  Dit kan worden aangevraagd voor individueel of groepsbezoek in zones met nucleaire documenten die buiten een nucleaire installatie of vervoersbedrijf worden bewaard voor werken of diensten voor 1 dag (toegang voor max. 6 uur). 

  Een aanvraag kan opgestart worden binnen het CSAM platform via de link: https://digital.belgium.be/iaf/hil/fanc-afcn/securityFileRequest/

  U dient hiervoor de correcte rol te hebben, voor meer informatie over deze rollen binnen het CSAM platform, zie het onderdeel ‘Veelgestelde vragen’.

   

  De gegevens die worden verzameld voor deze aanvragen, worden behandeld overeenkomstig de wettelijke bepalingen die erop van toepassing zijn (wet van 11/12/1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen en K.B. 17/10/2011 betreffende de veiligheidsattesten voor de nucleaire sector en tot regeling van de toegang tot de veiligheidszones, het kernmateriaal of tot de nucleaire documenten in bepaalde bijzondere omstandigheden).  Het doel van deze procedure is om een verificatie op de persoon uit te voeren, vooraleer de persoon toegang kan krijgen tot specifieke zones binnen de nucleaire sector, zoals in de wet bepaald. Voor deze verificatie worden, of gegevens opgevraagd bij de persoon zelf, of gegevens verzameld bij enkele partijen (Veiligheidsattest, gegevens worden verzameld bij: Federale Politie, inlichtingendiensten, Strafregister en rijksregister). Deze gegevens worden enkel op het FANC verwerkt en kunnen eventueel doorgegeven worden aan het beroepsorgaan inzake veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen, wanneer de persoon zelf in beroep gaat tegen de beslissing van het FANC. De gegevens worden vernietigd na drie jaar te rekenen vanaf de laatste beslissing ten aanzien van de betrokken persoon. Voor verdere vragen over het behandelen van persoonsgegevens kan u terecht bij de Data Protection Officer.

   

  Laatst aangepast op: 16/05/2024