Overslaan en naar de inhoud gaan

Technisch reglement ter beoordeling van het rechtstreeks verband tussen installaties van een verschillende klasse in een inrichting en technisch reglement ter bepaling van de aangiftecriteria en -modaliteiten van wijzigingen van inrichtingen

Technisch reglement ter beoordeling van het rechtstreeks verband tussen installaties van een verschillende klasse in een inrichting en technisch reglement ter bepaling van de aangiftecriteria en -modaliteiten van wijzigingen van inrichtingen

Het Koninklijk Besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en van het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen, hierna “ARBIS”, aangepast door het Koninklijk Besluit van 29 mei 2020, geeft het FANC de mogelijkheid om  technische reglementen op te stellen voor wat betreft artikel 11 (gemengde inrichtingen) en artikel 12 (wijziging van de inrichting).

Het FANC heeft in uitvoering van elk van deze artikelen een ontwerp technisch reglement opgesteld, zie hieronder.

Ontwerp technisch reglement ter uitvoering van artikel 11 van ARBIS met betrekking tot gemengde inrichtingen

Artikel 11 van het ARBIS heeft betrekking op het vergunningsproces van gemengde inrichtingen. Een gemengde inrichting is een inrichting waar  installaties van een verschillende klasse aanwezig zijn. De installaties behorende tot verschillende klassen op een zelfde locatie kunnen deel uitmaken van onderscheiden inrichtingen wat tot voordeel heeft dat voor elke inrichting het overeenkomende vergunningsproces kan worden gevolgd in plaats van het vergunningsproces van de hoogst aanwezige klasse.

Dit houdt bv. in dat een installatie van klasse II of III op de site van een exploitant van klasse I, apart kan worden vergund volgens een lichtere en snelle vergunningsprocedure. De eisen die van toepassing zijn (controleregime, veiligheidsrapport, fysische controle…) op deze installaties, worden verbonden aan de corresponderende vergunning en kunnen dus rekening houden met een 'graded approach'. Dit technisch reglement zorgt dus voor een administratieve vereenvoudiging en werkt ook een ongelijkheid weg ten opzichte van een exploitant van een gelijkaardige installatie van klasse II en III.

Het ontwerp technisch reglement voorziet in criteria op basis waarvan het al dan niet bestaan van een rechtstreeks verband tussen installaties wordt beoordeeld.

Voor inrichtingen van exploitanten met uitsluitend installaties van klasse II en III, met uitzondering van klasse IIA, blijft de huidige aanpak inzake het vergunningsproces behouden.

Hier kan u het ontwerp technisch reglement vinden.

Ontwerp technisch reglement in uitvoering van artikel 12 van ARBIS met betrekking tot wijzigingen van de inrichting

§1 van artikel 12 voorziet dat   elke wijziging van de inrichting waarvan het FANC van oordeel is dat ze een potentiële impact heeft op de stralingsbescherming en/of de nucleaire veiligheid aan het FANC aangegeven moet worden. Vervolgens  beslist het FANC of de wijzigingen het voorwerp moeten uitmaken van een vergunningsaanvraag volgens de procedures beschreven in het ARBIS.

Met dit ontwerp van technisch reglement, wenst het FANC  de aangiftecriteria en modaliteiten voor wijzigingen van inrichtingen te verduidelijken. Deze zijn afhankelijk van de klasse van de inrichting en het type installaties of handelingen.

Hier kan u het ontwerp technisch reglement vinden.

 

Laatst aangepast op: 
29/03/2021