Overslaan en naar de inhoud gaan

Ontwerp van koninklijk besluit tot aanvulling van het koninklijk besluit van 30 november 2011 houdende veiligheidsvoorschriften voor de kerninstallaties voor wat betreft de omzetting van de Europese richtlijn 2014/87/Euratom

Richtlijn 2014/87/Euratom van 8 juli 2014 maakt de veiligheidsdoelstelling van de Verklaring van Wenen, aangenomen door de verdragsluitende partijen van het Verdrag inzake Nucleaire Veiligheid, wettelijk bindend.

De artikelen 6, 8bis, 8ter en 8quater van de gewijzigde richtlijn bevatten bijzondere voorschriften ten aanzien van de exploitanten van nucleaire installaties. Deze specifieke bepalingen uit de richtlijn worden vertaald in dit voorstel van koninklijk besluit met de bedoeling het op te nemen in het koninklijk besluit van 30 november 2011 houdende veiligheidsvoorschriften voor de kerninstallaties. De aanpassingen aan dit koninklijk besluit van 30 november 2011 betreffen het hoofdstuk 2 “Generieke voorschriften” en zijn dus van toepassing op alle inrichtingen van Klasse I zoals gedefinieerd in het Algemeen Reglement.

Tot slot kadert dit besluit in de continue verbetering van het Belgisch regelgevend kader m.b.t. de nucleaire veiligheid, zoals vereist door de Richtlijn, die met name wordt voortgezet door de deelname en de betrokkenheid van België bij de pogingen tot harmonisatie van de Europese regelgeving inzake veiligheid, uitgevoerd in het kader van de WENRA (« Western European Nuclear Regulators Association »).