Overslaan en naar de inhoud gaan

Regelgevende projecten

 1. Regelgevend project 'herziening fysische controle'
 2. Ontwerp van aanpassing van het reglementair kader m.b.t. de medische blootstellingen en de blootstellingen bij niet-medische beeldvorming met medisch-radiologische uitrustingen
 3. Ontwerp van aanpassing van het reglementair kader m.b.t. het dosimetrisch toezicht van werknemers
 4. Ontwerp van koninklijk besluit betreffende radioactieve producten voor in vitro of in vivo gebruik in de geneeskunde, in de diergeneeskunde in een klinische proef of in een klinisch onderzoek
 5. Ontwerp van wet houdende wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het FANC > cybersecurity - elektriciteitsproductie
 6. Ontwerp van koninklijk besluit tot aanvulling van het koninklijk besluit van 30 november 2011 houdende veiligheidsvoorschriften voor de kerninstallaties voor wat betreft de omzetting van de Europese richtlijn 2014/87/Euratom
 7. Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de vorm, de inhoud, alsook de modaliteiten en beperkingen voor de toegang tot en het gebruik van het blootstellingsregister en het stralingspaspoort
 8. Ontwerp van wet dat voorziet in de omzetting van de Richtlijn 2014/52/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 tot wijziging van Richtlijn 2011/92/EU betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten voor wat betreft de ioniserende stralingen
 9. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen houdende de herschikking van de voorschriften inzake de Medische en diergeneeskundige blootstellingen en betreffende de medische jury
 10. Koninklijk besluit betreffende de be­scherming tegen ioniserende stralingen tijdens diergeneeskundige blootstellingen
 11. Ontwerp van wet houdende wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het FANC (dosimetrie)
 12. Ontwerp van wet houdende wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het FANC (bevoegheden FANC - NIRAS)
 13. Ontwerp van koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen (omzetting BSS - richtlijn)
 14. Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van het vergunningsstelsel van de inrichtingen voor eindberging van radioactief afval