Overslaan en naar de inhoud gaan

Procedure, kostprijs, termijn

Procedure, kostprijs, termijn

Elke aangifte van een nieuwe inrichting of van een eraan aangebrachte wijziging moet door een deskundige erkend in de fysische controle worden goedgekeurd. Vervolgens dient deze goedgekeurde aangifte ofwel schriftelijk (één exemplaar voor inrichtingen van klasse III en vijf exemplaren voor inrichtingen van klasse II), of in afdrukbare elektronische vorm aan de dienst "Medische Inrichtingen" van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) te worden overgemaakt:

Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle
Departement Gezondheid & Leefmilieu
Dienst Medische inrichtingen
Markiesstraat 1, bus 6A

1000 BRUSSEL
Mail:
meldpunt@fanc.fgov.be

AANDACHT :

Indien, overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 27 oktober 2009 betreffende de bedragen en de betalingswijze van de retributies betreffende de ioniserende stralingen, een retributie verschuldigd is, stuurt het FANC u daartoe een verzoek tot betaling.

De vergunning kan pas worden verleend na betaling van deze retributie.

Vraag steeds tijdig uw vergunning, of de wijziging ervan, aan zodat u op de gewenste datum de te vergunnen bronnen en/of toestellen in gebruik kan nemen.

U dient aangifte te doen van iedere wijziging van deze inrichting tot het moment van melding van volledige stopzetting van activiteit en/of ontmanteling.

Duur van de behandeling

De effectieve behandelingsduur van uw dossier is afhankelijk van verschillende factoren (volledigheid en technische kwaliteit van het initieel aanvraagdossier, datum betalen retributie enz.).

Het FANC adviseert de exploitant volgende gemiddelde termijnen in acht te nemen :

Klasse II
NIEUWE INRICHTING  
- Lineaire deeltjesversnellers met Emax>11MeV 7 maand
- Overige 6 maand
WIJZIGING 3 tot 6 maand
Administratieve wijziging  
Overdracht van vergunning
- Inrichtingen met uitsluitend röntgentoestellen
- Overige inrichtingen
1 maand
2 maanden
Overige administratieve wijzigingen 1 maand
STOPZETTING 1 maand
Klasse III
NIEUWE INRICHTING 3 maand
WIJZIGING 3 maand
Administratieve wijziging 1 maand
STOPZETTING 1 maand

 

AANDACHT :

Indien het aanvraagdossier vergezeld is van een studie ter rechtvaardiging kan de bovenvermelde behandelingsduur oplopen.

 

 

Laatst aangepast op: 
09/01/2022