Beroepsprocedure

De beroepsprocedure m.b.t. de veiligheidsmaatregelen en de administratieve maatregelen wordt beschreven in artikel 11 van de wet van 15/04/1994. Voor de administratieve boetes wordt de beroepsprocedure beschreven in artikel 59 van de wet van 15/04/1994.

In dit kader is de Rechtbank van Eerste Aanleg bevoegd.

Het beroep kan worden ingediend bij verzoekschrift, dat gedateerd en ondertekend moet worden, of kan per aangetekend schrijven aan de griffie van de rechtbank worden gericht.

Laatst aangepast op: 02/05/2018