Overslaan en naar de inhoud gaan

Dosimetrie van het personneel

Dosimetrie van het personneel

De beroepshalve blootgestelde personen - of het nu werknemers, studenten, stagiairs, of zelfstandige artsen zijn - moeten een dosimeter op borsthoogte dragen om de effectieve dosis voor het ganse lichaam te meten.

Wanneer een loodschort wordt gedragen, wordt de dosimeter onder de loodschort gedragen. Wanneer er een risico bestaat dat de jaarlijkse effectieve dosis 6mSv of meer bedraagt, wordt een 2e dosimeter boven de loodschort gedragen om bij de dosisberekening rekening te kunnen houden met de blootstelling van die gedeelten van het lichaam die niet beschermd zijn.

Wanneer er meer specifiek wordt gevreesd dat er een gedeelte van het lichaam bestraald zou kunnen worden, kunnen er een of meerdere specifieke dosimeters worden gedragen (bv: dosimeters voor de handen, vingers, enkels, ooglens, …). Zij zijn verplicht in de gevallen waarin 3/10 van de jaarlijkse dosislimiet voor deze specifieke lichaamsdelen kunnen worden overschreden. In de medische sector wordt er voor de technologen in de nucleaire geneeskunde, of de pratici in de interventionele radiologie/cardiologie, op basis van een risico-onderzoek, vaak gepleit voor een dosimetrie van de handen.

De laatste groep is tevens kritiek voor de blootstelling ter hoogte van de ooglens. De toekomstige verlaging van de dosislimiet voor de ooglens van 150 mSv naar 20 mSv per jaar zal ertoe leiden dat er meer werknemers gericht of routinematig opgevolgd zullen worden voor de blootstelling van de ooglens. Een interessante referentie in dit verband is de Exdos-studie die in 2010 werd uitgevoerd en die zich heeft toegespitst op de Belgische situatie m.b.t. de blootstelling van de ooglens en de ledematen bij verschillende medische toepassingen.

De dienst voor fysische controle en de arbeidsarts moeten worden geraadpleegd bij de keuze van een dosimetrie en een dosimetrisch toezichtsprogramma, aangepast aan een specifieke werkplaats.

Op de website van het Agentschap staat de lijst met erkende dosimetrische diensten voor de uitvoering van de externe dosimetrie en de lijst met de dosimetriesystemen die in hun erkenning worden opgenomen.

Wanneer er tussen een exploitant en een contracterende firma werd vastgelegd dat het dosimetrisch toezicht op de werknemers van deze firma door deze laatste wordt verricht, dan moet de exploitant er zich via zijn deskundige in de fysische controle van vergewissen dat dit toezicht minstens equivalent is met dat van zijn eigen werknemers.

De dienst voor fysische controle en de arbeidsartszijn wettelijk gezien samen verantwoordelijk voor de bepaling van de doses van de blootgestelde personen. De dienst voor fysische controle maakt voor de exploitant een boekhouding op van de doses van de personeelsleden op basis van de gegevens van de dosimetrische dienst en deelt deze geregeld mee aan de erkende artsdie hier nauwlettend toezicht op houdt vanuit gezondheidsoogpunt. Jaarlijks worden de individuele blootstellings- en decontaminatietabellen die werden opgesteld door de diensten voor fysische controle, mee ondertekend door de werkgever en de betrokken erkende artsen deze worden op beide niveaus bewaard. Het is tevens de dienst voor fysische controle die, voor rekening van de exploitant, belast is met de jaarlijkse overdracht van de beroepshalve doses naar het centrale blootstellingsregister.

Laatst aangepast op: 
02/12/2019