Overslaan en naar de inhoud gaan

Rol van de erkende arbeidsarts

Rol van de erkende arbeidsarts

De 4 belangrijkste taken van de erkende arbeidsarts zijn:

1. Medisch toezicht van blootgestelde werknemers

De erkende arbeidsartsen onderwerpen de blootgestelde werknemers aan de arbeidsgeneeskundige onderzoeken vermeld in de artikels V.5-4 en V.5-5 van referentie 1 (bij indienstneming, periodieke onderzoeken, bij werkhervatting, bij tewerkstelling op een andere plaats, ...). De inhoud van de medische onderzoeken wordt aangepast aan de risico's inherent aan de ioniserende straling waaraan de werknemers worden blootgesteld.

Het medisch onderzoek omvat een bijkomend onderzoek dat bestaat uit een dosimetrie van het orgaan en van het ganse organisme en dit afhankelijk van het aan de werkplaats verbonden risico en van de ontvangen doses (referentie 1, artikel V.5-6), en/of dosimetrie van het bloed, de urine en het opperhuidbegroeisel; en/of bloedonderzoek; en/of dermatologisch-, oog-, genitaal onderzoek; en/of bepaling van het aminozuurgehalte in de urine; en/of opsporing van chromosomale afwijkingen.

De modaliteiten en de frequentie van het jaarlijks of halfjaarlijks periodiek onderzoek wordt door de arbeidsarts bepaald op grond van het aan de werkpost verbonden risico en de ontvangen doses. (referentie 1, artikel V.5-6). De individuele dosimetrie wordt aan de werknemer meegedeeld en besproken.

Naast de klassieke anamnese, stelt de erkende arbeidsarts, tijdens de medische onderzoeken, gerichte vragen aan de werknemers om zo te weten te komen of zij eventuele geneeskundige onderzoeken of behandelingen door middel van ioniserende straling ondergaan hebben of zullen ondergaan (referentie 1, artikel V.5-15, 1ste en 2e alinea).

Na het medisch onderzoek, doet de erkende arbeidsarts een uitspraak over de geschiktheid van de werknemer om als beroepshalve aan ioniserende straling blootgestelde personen (verder) te werken, en dit eventueel onder bepaalde voorwaarden. De conclusie (medische indeling van werknemers) wordt als volgt weergegeven: geschikt, geschikt onder bepaalde voorwaarden, ongeschikt. (referentie 1, artikel V.5-7). Hij houdt hierbij rekening met de gezondheidstoestand van de werknemer, de eventuele voorbije en toekomstige medische blootstellingen, de professionele opgelopen dosis de voorbije 12 glijdende maanden en de geschatte professionele dosissen voor de volgende periode. De beslissing wordt via een formulier voor gezondheidsbeoordeling aan de werknemer en werkgever overgemaakt. Een overlegprocedure en/of een beroepsprocedure tegen de beslissing met afwijkende geschiktheid kan door de werknemer gevraagd worden.

De arbeidsarts onderwerpt de werknemers die een blootstelling hebben ondergaan die de officiële limieten overschrijdt, aan een uitzonderlijk geneeskundig toezicht. In dat geval worden de desbetreffende geneeskundige onderzoeken aangevuld met alle onderzoeken, ontsmettingsmaatregelen en dringende behandelingen die de arbeidsarts noodzakelijk acht (referentie 1, artikel V.5-17).

De erkende arbeidsarts doet eveneens een uitspraak over de toe te passen medische spoedbehandeling, inbegrepen eventuele ontsmettingsmaatregelen (referentie 1, artikel V.5-16).

Voor meer gedetailleerde informatie over het medisch toezicht op de beroepshalve blootgestelde werknemers, verwijzen wij u naar referentie 1.

2. Evaluatie en de interpretatie van de doses

De arbeidsarts moeten op het vlak van de gezondheid - en onder hun verantwoordelijkheid - overgaan tot de evaluatie en interpretatie van:

  • De individuele doses, met inbegrip van de doses voortvloeiend uit inwendige blootstellingen en deze te wijten aan blootstellingen bij ongeval, bewust aanvaarde uitzonderlijke blootstellingen en blootstelling in noodgevallen;
  • De radioactieve besmettingen van personen die ontsmettingsmaatregelen met medische tussenkomst met zich mee hebben gebracht.

Deze evaluaties gebeuren in samenwerking met de dienst voor fysische controle die hen de nodige gegevens verstrekt (referentie 2, artikel 24 en 23.1.5, b) 6.).

Voor de praktische modaliteiten m.b.t. de blootstellings- en ontsmettingstabellen, verwijzen wij naar referentie 1, artikel V.5-26.

3. Informatie voor de werknemers over de risico's inherent aan de ioniserende straling 

De erkende arbeidsarts speelt ook een rol bij het informeren van de werknemers over de risico's verbonden aan een blootstelling aan ioniserende straling en over de middelen om zich hiertegen te beschermen (goede praktijken, gebruik van beschermingsmiddelen) in verband met het systeem van de dosislimitering (referentie 1, artikel V.5-8,1°).

Bijzondere aandacht zal besteed worden aan het informeren van zwangere en vruchtbare vrouwen. De aandacht van deze vrouwen zal gevestigd worden op het risico van de ioniserende straling voor het embryo en de foetus en dus op de noodzaak van een zo vroeg mogelijke aangifte van de zwangerschap. Ze zullen eveneens geïnformeerd worden over het risico op een besmetting van de zuigeling via de borstvoeding in geval van radioactieve besmetting van het lichaam van de moeder.

Deze informatie zal op informele wijze tijdens de medische onderzoeken van de werknemers worden verstrekt. De erkende arbeidsarts zal tevens assisteren bij het informeren van de werknemers bedoeld in artikel 25, referentie 2.

4. Analyse van de risico's inherent aan ioniserende straling

De arbeidsarts staat de werkgever bij in het kader van het risicobeheersingssysteem (dit systeem wordt beschreven in referentie 8) door over te gaan tot een risicoanalyse van de verschillende werkposten en van de risico's inherent aan de ioniserende straling. De wijze waarop deze assistentie dient te gebeuren, wordt in referenties 5 en 6 beschreven.

Noot: de arbeidsarts is samen met de werkgever verantwoordelijk voor het uitvoeren van de risicoanalyse inzake moederschapbescherming en de te nemen preventiemaatregelen. Dit dient schriftelijk te gebeuren (artikels X.5-4 - referentie 7).

 

Laatst aangepast op: 
02/04/2020