Overslaan en naar de inhoud gaan

Erkenningsaanvraag

Erkenningsaanvraag

 1. Termijnen
 2. Eerste erkenningsaanvraag
 3. Verlenging van de erkenning
 4. Karakteristieken van een erkenning
 5. Retributies

Uw erkenningsaanvraag wordt per ondertekende brief aan het Agentschap gericht, met vermelding van de klassen van de inrichtingen waarvoor u de medische controle op de beroepshalve blootgestelde personen wil uitoefenen. Uw aanvraag omvat tevens alle inlichtingen en documenten die het Agentschap hiervoor nodig heeft (zie de hieronder beschreven modaliteiten voor een 1e aanvraag of een verlengingsaanvraag). U kan uw aanvraag doorsturen via de post, via email (medicaljury@fanc.fgov.be) of online met aanmelding met uw elektronische identiteitskaart (zie link hieronder).

De erkenning wordt door het Agentschap verleend, of geweigerd na advies van de medische jury bedoeld in artikels 50 tot 54, referentie 2.

Meer inlichtingen betreffende de aanvraagprocedure kunnen worden bekomen bij:

Secretariaat Medische Jury art 75 (Dorota Dziedzic)
Departement Gezondheid en Leefmilieu
Dienst Bescherming van de Gezondheid
Ravensteinstraat 36
1000 Brussel
Tel : + 32 2 289 20 20
E-mail : medicaljury@fanc.fgov.be

1.Termijnen

De termijnen voor het indienen van de aanvraagdossiers zijn bepaald volgens de nieuwe data voor de zittingen van de Medische jury in 2021:

Datum van de zitting Uiterste datum indienen dossier
Donderdag 11/03 Donderdag 07/01
Donderdag 10/06 Donderdag 08/04
Donderdag 23/09 Donderdag 22/07
Dinsdag 07/12 Dinsdag 05/10

Op verzoek van de Voorzitter en de secretaris van de jury zullen dossiers die drie volle weken vóór de zitting nog onvolledig zijn (ontbrekende stukken en/of nog onbeantwoorde vragen van de deskundige), automatisch uitgesteld worden tot de volgende zitting van de jury. Men loopt hierbij evenwel het risico dat men gedurende een bepaalde tijd niet meer erkend is, vooral dan wanneer het advies m.b.t. de erkenningsaanvraag wordt uitgesteld.

2. Eerste erkenningsaanvraag

Voor een aanvraag tot erkenning als arts bevoegd voor het uitoefenen van het medisch toezicht van beroepshalve blootgestelde personen in inrichtingen van klasse II en II, dienen de volgende documenten aan het Agentschap overgemaakt te worden:

 1. Uw aanvraagformulier dat kan ingevuld worden ofwel rechtstreeks in uw online aanvraag ofwel gebruik makend van het downloadbaar aanvraagformulier
 2. Een attest van inschrijving in de orde der artsen van maximum zes maanden oud
 3. Het bewijs van de legale habilitatie voor het uitoefenen van arbeidsgeneeskunde
 4. Een diploma, getuigschrift of certificaat van de opgevolgde opleiding
 5. Het aangevulde en door de stagemeesters handgetekende stageattest
 6. Het stageverslag opgesteld volgens de richtlijnen van het Agentschap

Uw aanvraag online indienen met aanmelding met uw elektronische identiteitskaart

Voor een aanvraag tot erkenning als arts bevoegd voor het uitoefenen van het medisch toezicht van beroepshalve blootgestelde personen in inrichtingen van klasse I, worden naast de documenten voor het bekomen van een erkenning voor het medisch toezicht in inrichtingen van klasse II en II, ook de volgende documenten aan het Agentschap overgemaakt:

 1. Een getuigschrift, diploma of certificaat van de bijkomende vorming klasse I of, indien geen getuigschrift kan worden voorgelegd, het programma van de bijkomende vorming
 2. Het aangevulde en door de stagemeesters handgetekende stageattest voor de bijkomende stage
 3. Het stageverslag opgesteld volgens de richtlijnen van het Agentschap
 4. Het persoonlijk werk

Uw aanvraag online indienen met aanmelding met uw elektronische identiteitskaart

3. Verlenging van de erkenning

Om het te bewijzen, bij de aanvraag tot verlenging worden de volgende documenten gevoegd:

Online aanvraag ofwel de vereiste documenten per e-mail te sturen naar: medicaljury@fanc.fgov.be

 1. het activiteitenverslag bestaande uit een beschrijving van de activiteiten persoonlijk uitgevoerd gedurende de voorbije erkenningsperiode volgens het model van het activiteitenverslag opgesteld door het Agentschap
 2. een overzicht van de activiteiten in het kader van de permanente vorming volgens de permanente vormingsformulier opgesteld door het Agentschap

Uw aanvraag online indienen met aanmelding met uw elektronische identiteitskaart

4. Karakteristieken van een erkenning

 • De erkenning wordt door het Agentschap verleend, of geweigerd na advies van de medische jury bedoeld in artikels 50 tot 54, referentie 2, en dit zowel bij een aanvraag tot verlenging als bij een nieuwe erkenning.
 • De erkenning bepaalt duidelijk de voorwaarden met betrekking tot de geldigheidsduur, de klasse en de aard van de inrichtingen waarvoor de erkenning wordt verleend.
 • De erkenning die bij een eerste aanvraag verleend wordt, heeft een geldigheidsduur van maximum drie jaar vanaf de datum waarop de erkenning door het FANC ondertekend werd.
 • De erkenning kan verlengd worden met een periode van maximaal zes jaar vanaf de dag na de vervaldatum van de vorige erkenning. Indien de erkenning evenwel niet vóór de vervaldag van de vorige erkenning ondertekend kon worden omwille van een aan de arts toe te schrijven vertraging (bv. te late betaling, te laat ingediend aanvraagdossier), dan zal de erkenning slechts verlengd worden vanaf de datum waarop ze door het FANC ondertekend werd en er zal geen retroactiviteit meer worden toegestaan.
 • Een erkenning mag uitgebreid worden tot het medisch toezicht in klasse I-inrichtingen voor een maximale duurtijd van 3 jaar, en dit vanaf de datum waarop de erkenning door het FANC ondertekend werd.
 • Indien de verlengingsaanvraag te laat wordt ingediend, of aangevuld (d.w.z. na de vervaldag van de laatste erkenning), dan wordt de erkenning met een maximumperiode van drie jaar verlengd vanaf de datum waarop de erkenning door het FANC ondertekend werd. Er zal geen retroactiviteit meer worden toegestaan. NB: Een aanvraag met alle gevraagde stukken wordt als volledig beschouwd, zelfs wanneer er hierover door de deskundige die met het dossier belast is, nog vragen over de inhoud worden gesteld.

5. Retributies

 • Het tarief voor een nieuwe aanvraag is  361
 • Het tarief voor een verlengingsaanvraag is € 72
 • Het tarief voor een aanvraag tot uitbreiding naar klasse I is € 361

Indien de verlengingsaanvraag te laat wordt ingediend (na het vervallen van de laatste erkenning) is het tarief voor de aanvraag € 361.

 

Laatst aangepast op: 
14/01/2021