Overslaan en naar de inhoud gaan

Criteria voor de erkenning van de arbeidsartsen

Criteria voor de erkenning van de arbeidsartsen

De arbeidsartsen belast met het medisch toezicht van beroepshalve blootgestelde personen moeten door het Agentschap worden erkend (referentie 2, artikel 75).

1. Medisch toezicht in inrichtingen van klasse II en III

Om erkend te worden voor het uitoefenen van het medisch toezicht van de beroepshalve blootgestelde personen en de externe werkers in inrichtingen van klasse II en III, voldoet de kandidaat aan de volgende algemene voorwaarden :

Een opleidingsprogramma

Het opleidingsprogramma voldoet aan de volgende criteria :

Het opleidingsprogramma omvat minstens 150 lesuren theorie en minstens 45 lesuren praktijk. Volgende onderwerpen komen minstens aan bod :

 1. Fysische en radiochemische basisbegrippen met betrekking tot radioactiviteit en ioniserende stralingen
 2. Gebruik van radioactieve stoffen en ioniserende stralingen in het kader van industriële en medische toepassingen
 3. Principes, regelgeving en methoden inzake stralingsbescherming en dosimetrie
 4. Studie van de gevolgen van de blootstelling aan ioniserende stralingen voor de gezondheid met inbegrip van de ethische implicaties, door middel van de radiobiologie, radiogenetica, radiotoxicologie, radiopathologie en epidemiologie
 5. Medisch toezicht van beroepshalve blootgestelde personen, waaronder de diagnostische en therapeutische aspecten betreffende de risico's van besmetting en bestraling met name in geval van een radiologisch incident of ongeval
Een stage

Deze stage voldoet aan de volgende criteria :

 1. De stage omvat minstens 160 uren en wordt doorlopen binnen een periode van maximaal 1 jaar
 2. De stage gebeurt onder nauw toezicht van een academische stagemeester-coördinator met minstens acht jaar beroepservaring inzake stralingsbescherming en, voor elke stageplaats, ten minste één aan de stageplaats verbonden stagemeester. Iedere aan de stageplaats verbonden stagemeester voldoet aan de volgende voorwaarden :
  • zelf werkzaam zijn als erkend geneesheer in inrichtingen van klasse II en III
  • minstens acht jaar relevante ervaring hebben als erkende geneesheer werkzaam in inrichtingen van klasse II en III
  • jaarlijks het medisch toezicht uitvoeren bij meer dan honderd beroepshalve blootgestelde personen in inrichtingen van klasse II en III
  • ervaring hebben met de verschillende types van werkomstandigheden en met de risico's waaraan de beroepshalve blootgestelde personen worden geconfronteerd in inrichtingen van klasse II en III.
   De academische stagemeester-coördinator en de aan de stageplaats verbonden stagemeesters zien er samen op toe dat de stagecriteria worden nageleefd.
 3. Voor aanvang van de stage stelt de stagiair in overleg met de academische stagemeester-coördinator een stageplan op dat per stageplaats, de aan de stageplaats verbonden stagemeester(s), het aantal stage-uren en de te verwachten risico's vermeldt.
 4. De stage maakt de stagiair vertrouwd met alle risico's die voorkomen in de inrichtingen van klasse II en III, en minstens met :
  • uitwendige blootstelling (ß, fotonen) eigen aan deze inrichtingen
  • uitwendige en inwendige besmetting (a-, ß-, foton-stralers) eigen aan deze inrichtingen
 5. De stage vindt plaats in minstens twee verschillende inrichtingen van klasse II of III teneinde in contact te komen met alle risico's bedoeld in punt 4°.
 6. De stage wordt besteed aan :
  • het bezoeken van werkposten met risico's inherent aan de blootstelling aan ioniserende stralingen in de inrichtingen van klasse II en III om zich vertrouwd te maken met de volgende werkzaamheden :
   • het uitvoeren van risicoanalyses inherent aan ioniserende stralingen
   • het onderzoek van de aangewende of te voorziene preventiemaatregelen ten opzichte van de risico's inherent aan ioniserende stralingen
   • de verificatie van de toepassing van de drie basisprincipes van de stralingsbescherming zoals bedoeld in artikel 20.1.1 van het ARBIS: de rechtvaardiging van de handeling, de optimalisering van de bescherming (ALARA) en de officiële dosislimieten
  • het medisch toezicht van de beroepshalve blootgestelde personen en externe werkers in inrichtingen van klasse II en III om zich met de volgende werkzaamheden vertrouwd te maken :
   • de interpretatie en evaluatie van de dosissen bedoeld in artikel 24, 4e lid van het ARBIS
   • de opsporing en medische interpretatie van de biologische effecten, mogelijks gerelateerd aan de blootstelling aan ioniserende stralingen door het gebruik van de geschikte diagnostische hulpmiddelen: procedures, onderzoeksapparaten, klinisch-biologische technieken zoals bloedonderzoek en urineonderzoek en andere biologische dosimetrietechnieken
   • het correcte gebruik van apparaten bestemd voor de controle en meting van (interne of externe) besmetting van personen
   • het uitvoeren van therapeutische procedures in geval van besmetting met radioactieve stoffen of bestraling met ioniserende stralingen
  • de informatie te verstrekken aan de werknemers zoals bedoeld in artikel 25 van het ARBIS
  • het bezoeken van externe instellingen zoals laboratoria (externe dosimetrie, interne dosimetrie, biologische dosimetrie,...), centra gespecialiseerd in de behandeling van besmetting met radioactieve stoffen of bestraling met ioniserende stralingen, centra gespecialiseerd in de verwerking van radioactief afval, teneinde inzicht te verwerven in de activiteiten en de rol van deze instellingen.
 7. Gedurende de stage onderhoudt de stagiair contact met de dienst voor fysische controle van de inrichting waar de stage plaatsvindt en vergezelt deze dienst tijdens bezoeken aan werkposten teneinde zichvertrouwd te maken met de rol van deze dienst en de relatie die de erkende geneesheer ermee onderhoud.
 8. De stagiair maakt een stageverslag op volgens de richtlijnen opgesteld door het agentschap.
 9. De stagiair vult het stageattest in, dat hij door alle betrokken stagemeesters laat ondertekenen.

2. Medisch toezicht in inrichtingen van klasse I

Om erkend te worden voor het uitoefenen van het medisch toezicht van beroepshalve blootgestelde personen en externe werkers in inrichtingen van klasse I, moet de kandidaat :

Satisfaire aux conditions d'agrément pour la surveillance médicale dans les établissements de classe II et III

 

Een bijkomende theoretische vorming volgen

Deze vorming voldoet aan de volgende criteria :

 1. De vorming omvat minimum 50 lesuren.
 2. De vorming heeft betrekking op de verschillende aspecten van stralingsbescherming in inrichtingen van klasse I.
 3. In de vorming komen minstens de volgende risico's aan bod :
  • uitwendige blootstelling (ß, fotonen, neutronen) eigen aan deze inrichtinge
  • uitwendige en inwendige besmetting (a-, ß-, foton-stralers) eigen aan deze inrichtingen
  • criticaliteit
 4. De vorming kan ad hoc worden samengesteld door het bijwonen van seminaries, studiedagen en specifieke opleidingssessies in binnen- en buitenland.
Een bijkomend stage doorlopen

De stage voldoet aan de volgende criteria :

 1. De stage omvat minimum 750 uren en wordt doorlopen over een periode van maximaal dertig maanden.
 2. Voor elke stageplaats, gebeurt de stage onder nauw toezicht van ten minste een stagemeester verbonden aan de stageplaats die voldoet aan de volgende voorwaarden :
  • zelf werkzaam zijn als erkend geneesheer in een of meerdere inrichtingen van klasse I
  • minstens acht jaar relevante ervaring hebben als erkende geneesheer werkzaam in inrichtingen van klasse I
  • jaarlijks het medisch toezicht van meer dan honderd beroepshalve blootgestelde personen in inrichtingen van klasse I verzekeren
  • ervaring hebben met de verschillende types van werkomstandigheden en met de risico's waaraan de beroepshalve blootgestelde personen worden geconfronteerd in inrichtingen van klasse I
 3. Vóór de aanvang van de stage stelt de stagiair in overleg met de stagemeester(s) een stageplan op dat per stageplaats de aan de stageplaats verbonden stagemeester(s), het aantal stage-uren, en de te verwachten risico's vermeldt. Als er een professionele band bestaat tussen de aan de stageplaats verbonden stagemeester en de stagiair of als de stagiair door een contract aan de stageplaats verbonden is, wordt dit vermeld in het stageplan. Het stageplan wordt voorafgaandelijk aan de stage ter goedkeuring voorgelegd aan het Agentschap dat hierover het advies inwint van de medische jury bedoeld in artikel 54.9 van het ARBIS. Iedere wijziging van het stageplan wordt onverwijld aan het Agentschap gemeld.
 4. De stage maakt de stagiair vertrouwd met de volgende risico's :
  • uitwendige blootstelling (ß, fotonen, neutronen) eigen aan deze inrichtingen;
  • uitwendige en inwendige besmetting (a-, ß-, foton-stralers) eigen aan deze inrichtingen;
  • criticaliteit
 5. De stage vindt plaats in één of meerdere inrichtingen van klasse I teneinde in contact te komen met alle risico's bedoeld in punt 4°.
 6. De stage wordt besteed aan :
  • het bezoeken van werkposten met risico's inherent aan de blootstelling aan ioniserende stralingen in de inrichtingen van klasse I om zich vertrouwd te maken met de volgende werkzaamheden :
   • het uitvoeren van risicoanalyses inherent aan ioniserende stralingen
   • het onderzoek van de aangewende of te voorziene preventiemaatregelen ten opzichte van de risico's inherent aan ioniserende stralingen
   • de verificatie van de toepassing van de drie basisprincipes van de stralingsbescherming zoals bedoeld in artikel 20.1.1 van het ARBIS: de rechtvaardiging van de handeling, de optimalisering van de bescherming (ALARA) en de officiële dosislimieten
  • het medische toezicht van beroepshalve blootgestelde personen en externe werkers in inrichtingen van klasse I om zich vertrouwd te maken met de volgende werkzaamheden :
   • de interpretatie en evaluatie van de dosissen bedoeld in artikel 24, 4e lid van het ARBIS :
   • de opsporing en medische interpretatie van de biologische effecten mogelijk gerelateerd aan de blootstelling aan ioniserende stralingen door het gebruik van de geschikte diagnostische hulpmiddelen: procedures, onderzoeksapparaten, klinisch-biologische technieken zoals bloedonderzoek en urineonderzoek en andere biologische dosimetrietechnieken
   • het correcte gebruik van apparaten bestemd voor de controle en meting van (interne of externe) besmetting van personen
   • het uitvoeren van therapeutische procedures in geval van besmetting met radioactieve stoffen of bestraling met ioniserende stralingen
  • de informatie te verstrekken aan de werknemers zoals bedoeld in artikel 25 van het ARBIS
  • het deelnemen aan :
   • minstens één oefening in het kader van het nucleair en radiologisch noodplan voor het Belgische grondgebied
   • wetenschappelijke vergaderingen betreffende het medisch toezicht van beroepshalve blootgestelde personen in inrichtingen van klasse I
  • het bezoeken van :
   • inrichtingen belast met de verwerking en opslag van radioactieve afvalstoffen om de volledige proces van het afvalbeheer te begrijpen
   • instanties belast met het ingrijpen bij nationale of grensoverschrijdende incidenten
 7. Gedurende de stage onderhoudt de stagiair contact met de dienst voor fysische controle van de inrichting waar de stage plaatsvindt en vergezelt deze dienst tijdens bezoeken aan werkposten teneinde zich vertrouwd te maken met de rol van die dienst en de relatie die de erkende geneesheer ermee onderhoudt.
 8. De stage kan deels in het buitenland plaatsvinden, op voorwaarde dat dit is opgenomen in het stageplan zoals bedoeld in punt 3°.
 9. De stagiair maakt een stageverslag op volgens de richtlijnen opgesteld door het Agentschap.
 10. De stagiair vult het stageattest in, dat hij door alle betrokken stagemeesters laat ondertekenen.
Een persoonlijk werk uitvoeren

Dit werk bestaat uit een grondige en persoonlijke analyse en evaluatie uit op het vlak van één of meerdere specifieke maatregelen van stralingsbescherming welke worden toegepast in inrichtingen van klasse I, met inbegrip -waar van toepassing- van verbeteringsvoorstellen. De stagiair beschrijft dit geheel in een document.

 

Laatst aangepast op: 
02/04/2020