Radon meten op de werkvloer

Ook op de werkvloer vormt radon een potentieel gevaar voor de gezondheid van de werknemers, en dient het dus als een te controleren risicofactor beschouwd te worden. Het FANC heeft als opdracht de acties in verband hiermee te coördineren.

In de zogenaamde risicozones is het meten van radonconcentraties in openbare gebouwen en arbeidsplaatsen reglementair verplicht (artikel 4 en artikel 9 van het ARBIS). De blootstelling aan radongas moet hierbij onder het niveau blijven dat werd vastgelegd in artikel 20.3. In geval van verhoogde blootstelling dienen corrigerende maatregelen genomen te worden om deze blootstelling op de werkvloer te beperken.

Een radonmeting is eenvoudig en goedkoop. Ze gebeurt aan de hand van één of meerdere passieve detectoren die gedurende drie maanden in de werkplaats geplaatst worden. Wanneer een deel van de werkplaats zich ondergronds bevindt, dient men hier zeker één of meerdere detector te plaatsen. Detectoren worden ook geplaatst in homogene zones op de begane grond. Een homogene zone is een zone waarvan de fysische eigenschappen (bijv. het type muren, fundering en bodemtype, ventilatie, temperatuur enz.) overal gelijk zijn. Er wordt een detector voorzien per 200 m². De zones met hoge bezettingsgraad (bijv. bureaus en ateliers) krijgen de voorkeur ten opzichte van minder bezette ruimten zoals opslagruimten.

Informatie voor de werkgevers

Alle ondernemingen gelegen in de gemeenten van klasse 2 zijn reglementair verplicht radonmetingen uit te voeren om na te gaan of hun werknemers of het publiek die dat deze plaatsen betreedt, niet worden blootgesteld aan te hoge stralingsdosissen (zoals omschreven in het FANC-besluit van 18 januari 2022. Ondergrondse werkplaatsen zijn op heel het Belgische grondgebied verplicht om radonmetingen uit te voeren.

U, als werkgever, bent verantwoordelijk voor de gezondheid van uw werknemers en dus voor het uitvoeren van de radonmetingen en de aangifte ervan bij het FANC (indien één of meerdere metingen het referentieniveau van 300 Bq/m³ overschrijden).

In deze handleiding vindt u alle informatie terug om radonmetingen uit te voeren op de werkplek.

Voor uw gemak hebben we, in samenwerking met Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de website www.radonatwork.be ontwikkeld. Via deze site kunt u de detectoren bestellen.

Documenten om te downloaden:

De gegevens die worden verzameld voor deze aanvraag, worden behandeld overeenkomstig de wettelijke bepalingen die erop van toepassing zijn (Wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en Koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen - ARBIS).  Het doel van deze informatie is de identificatie van de blootstelling van de burger en de werkers aan natuurlijke stralingsbronnen. Deze gegevens worden door het FANC en zijn partner in de radonactie verwerkt en worden op anonieme wijze aangewend voor de bepaling van de blootstelling (statistiek) van de bevolking en de werkers op het grondgebied. De persoonsgegevens worden vernietigd 30 jaar na de geldigheidsdatum van de aanvraag. Voor verdere vragen over het behandelen van persoonsgegevens kan u terecht bij de Data Protection Officer.

 

Laatst aangepast op: 11/04/2024