Overslaan en naar de inhoud gaan

Procedure voor de vergunningsaanvraag

Procedure voor de vergunningsaanvraag

 1. Uw eerste persoonlijke vergunning(en) aanvragen
 2. Uw persoonlijke vergunning wijzigen
 3. Uw persoonlijke vergunning(en) verlengen en permanente vorming
 4. Uw persoonlijke vergunning(en) stopzetten

Voor wat betreft de persoonlijke vergunning voor het gebruik van radioactieve producten, dient iedere eerste aanvraag en wijzigings- en verlengingsaanvraag, voor advies voorgelegd te worden aan de Medische Jury.  

De Jury kan een advies uitbrengen over individuele dossiers of op generieke wijze.

Meer informatie over de werking en de data van de vergaderingen van de Medische Jury vindt u hier.

1. Uw eerste persoonlijke vergunning(en) aanvragen

Iedere aanvraag voor een eerste persoonlijke vergunning dient te gebeuren aan de hand een online aanvraag of het downloadbare aanvraagformulier.

Het downloadbare aanvraagformulier combineert vanaf 1 maart 2020, de aanvragen tot de twee vergunningen: voor het gebruik van radioactieve producten enerzijds en van röntgenstralen in de nucleaire geneeskunde anderzijds.
In dit nieuwe formulier dient aangeduid te worden voor welke toepassingen deze röntgenstralen zullen gebruikt worden (SPECT-CT en/of PET-CT, osteodensitometrie). De aangeduide toepassing bepaalt welk type opleiding dient gevolgd te worden om hiervoor vergund te kunnen worden. Meer informatie vindt u in deze tabel

Dit downloadbare aanvraagformulier wordt bij voorkeur elektronisch ingevuld en per e-mail gestuurd naar: medicaljury@fanc.fgov.be.

Voor wat betreft de persoonlijke vergunning voor het gebruik van radioactieve producten, dient iedere eerste aanvraag voor advies voorgelegd te worden aan de Medische Jury. De Jury kan een advies uitbrengen over individuele dossiers of op generieke wijze. Meer informatie over de werking en de data van de vergaderingen van de Medische Jury vindt u hier.

U kunt uw vergunningsaanvraag al indienen vooraleer u uw erkenningsbesluit als arts-specialist in de nucleaire geneeskunde hebt ontvangen en dit:

 1. Vanaf u de volledige opleiding hebt gevolgd noodzakelijk voor de vergunning(en) van het FANC
 2. Ten vroegste 6 maanden vóór de vermoedelijke datum van erkenning als arts-specialist in de nucleaire geneeskunde

2. Uw persoonlijke gebruikersvergunning wijzigen

Iedere aanvraag tot wijziging van een persoonlijke vergunning voor het gebruik van radioactieve producten in de nucleaire geneeskunde dient te gebeuren aan de hand van een online aanvraag of het downloadbare aanvraagformulier. Indien de nuclearist een nieuwe “metabole therapie met hospitalisatie in een afgeschermde kamer” wil uitvoeren ten opzichte van diegene die hij heeft aangevraagd voor zijn huidige vergunning (bijv. therapie met Lu-177-DOTATATE of Lu-177-PSMA), moet hij/zij eveneens een wijziging van zijn/haar persoonlijke vergunning voor het gebruik van radioactieve producten aanvragen.

Dit downloadbare aanvraagformulier wordt bij voorkeur elektronisch ingevuld en per e-mail gestuurd naar: medicaljury@fanc.fgov.be.

Iedere wijzigingsaanvraag dient voor advies voorgelegd te worden aan de Medische Jury. De Jury kan een advies uitbrengen over individuele dossiers of op generieke wijze. Meer informatie over de werking en de data van de vergaderingen van de Medische Jury vindt u hier.

3. Uw persoonlijke gebruikersvergunning(en) verlengen

De aanvraag voor verlenging/behoud van een persoonlijke vergunning voor gebruik van radioactieve producten in de nucleaire geneeskunde dient te gebeuren aan de hand van een online aanvraag of het downloadbare aanvraagformulier

Iedere verlengingsaanvraag dient voor advies voorgelegd te worden aan de Medische Jury. De Jury kan een advies uitbrengen over individuele dossiers of op generieke wijze. Meer informatie over de werking en de data van de vergaderingen van de Medische Jury vindt u hier.

De downloadbare aanvraagformulieren worden bij voorkeur elektronisch ingevuld en per e-mail gestuurd naar: medicaljury@fanc.fgov.be.

Permanente vorming

De te volgen permanente vorming is afhankelijk van de types vergunning waarover u beschikt. Meer informatie over de permanente vorming voor vergunningen uitgereikt

 • vóór 1 maart 2020 wordt toegelicht in dit document
 • na 1 maart 2020 vindt u in deze tabel.

De permanente vorming voor elke vergunning dient gerelateerd te zijn aan de vergunde toepassingen. Mogelijke onderwerpen zijn de opfrissing van de basisprincipes inzake stralingsbescherming evenals nieuwe evoluties op het gebied van:

 • effecten van ioniserende straling;
 • rechtvaardiging van het gebruik van bronnen van ioniserende straling;
 • optimalisatie van de dosis;
 • gebruikte technieken;
 • relevante wetgeving.

Het spreekt voor zich dat grote (inter)nationale wetenschappelijke symposia en congressen in aanmerking komen voor permanente vorming. Maar ook kleinere lokale initiatieven kunnen in aanmerking komen zoals bijvoorbeeld LOK sessies, vormingsactiviteiten rond kwaliteit en klinische audits enz.

Hiervoor zal het FANC het aantal uur permanente vorming vastleggen op basis van het wetenschappelijk programma. Dit programma wordt best voorafgaand aan het FANC doorgestuurd, zodat het onmiddellijk gepubliceerd kan worden op de website met vermelding van het aantal goedgekeurde uren.

Het FANC evalueert de initiatieven die gemeld worden en inventariseert deze op haar website.

Indien u zelf een opleiding wil laten evalueren kan dit via ContinuousEducation@fanc.fgov.be.

Documenten om te downloaden:

4. Uw persoonlijke gebruikersvergunning stopzetten 

Indien u geen gebruik meer maakt van radioactieve producten en/of röntgenstralen, kan u uw persoonlijke gebruikersvergunning(en) stopzetten door middel van dit document.

U kunt dit document tevens gebruiken voor de aanvraag tot stopzetting van de gebruikersvergunning bij overlijden van een arts door een erfgenaam of vertegenwoordiger.

Dit downloadbare aanvraagformulier wordt bij voorkeur elektronisch ingevuld en per e-mail gestuurd naar: medicaljury@fanc.fgov.be.

De gegevens die worden verzameld in het kader van deze aanvragen tot het bekomen van een vergunning of erkenning, worden behandeld overeenkomstig de wettelijke bepalingen die erop van toepassing zijn (Wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en Koninklijk Besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen).  Het doel van de vraag voor gegevens is het verwerken van uw aanvraag tot het bekomen van een vergunning of erkenning. Om het aanvraagdossier te kunnen vervolledigen, worden gegevens opgevraagd bij de persoon zelf alsook bij authentieke bronnen (Rijksregister, KBO, RIZIV, FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu). Deze gegevens worden enkel op het FANC verwerkt en kunnen eventueel doorgegeven worden aan andere toezichthoudende overheden, met name het RIZIV en de FOD Volksgezondheid, volgens het Koninklijk Besluit van 20 december 2016 betreffende de uitwisseling en koppeling van informatie en gegevens tussen het Federaal Agentschap voor nucleaire controle en het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering en het Koninklijk Besluit van 20 december 2016 betreffende de uitwisseling en koppeling van informatie en gegevens tussen het Federaal Agentschap voor nucleaire controle en de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. De gegevens worden vernietigd overeenkomstig de wettelijke bepalingen na het verstrijken van 20 jaar te rekenen vanaf de laatste beslissing ten aanzien van de betrokken persoon. Voor verdere vragen over het behandelen van persoonsgegevens kan u terecht bij de Data Protection Officer.

 

 

Laatst aangepast op: 
23/11/2023