Arts-specialisten in de nucleaire geneeskunde

Soorten persoonlijke vergunningen

1. Vergunning voor het gebruik van radioactieve producten in de nucleaire geneeskunde

Radioactieve producten  mogen in de nucleaire geneeskunde alleen worden gebruikt onder de verantwoordelijkheid van  artsen die hiervoor vergund zijn door het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (artikel 82 van Besluit medische blootstellingen).

Een arts-specialist kan vergund worden voor het gebruik van radioactieve producten in het kader van de nucleaire geneeskunde voor verschillende toepassingsgebieden, met name:

  • Diagnostiek
  • Ambulante therapie
  • Therapie met hospitalisatie in een vergunde kamer

De persoonlijke vergunningen die na 1 januari 2015 worden uitgevaardigd aangaande de toepassingsgebieden “diagnostiek” en “ambulante therapie”, vermelden niet langer de plaatsen waar deze mogen uitgevoerd worden. Dit betekent dat de nuclearist die in het bezit is van dergelijke vergunning, deze twee types toepassingen mag uitvoeren in alle correct vergunde Belgische diensten en niet langer zijn/haar persoonlijke vergunning moet laten wijzigen bij verandering van dienst (op voorwaarde dat hij/zij binnen deze twee toepassingsgebieden blijft).

De vergunningen die eveneens de “therapie met hospitalisatie in een vergunde kamer” bevatten, vermelden nog steeds de plaatsen waar deze mag uitgevoerd worden. Bij verandering van dienst waar deze toepassing wordt uitgevoerd, moet de nuclearist een wijziging van zijn/haar persoonlijke vergunning voor het gebruik van radioactieve producten aanvragen. Indien de nuclearist een nieuwe “therapie met hospitalisatie in een vergunde kamer” wil uitvoeren ten opzichte van diegene die hij heeft aangevraagd voor zijn huidige vergunning (bijv. therapie met Lu-177-DOTATATE of Lu-177-PSMA), moet hij/zij eveneens een wijziging van zijn/haar persoonlijke vergunning voor het gebruik van radioactieve producten aanvragen. Opdat dit voor iedereen duidelijk zou zijn, worden vanaf 31 maart 2022 de “therapieën met hospitalisatie in een vergunde kamer” waarvoor een nuclearist vergund is, opgesomd in zijn/haar persoonlijke vergunning.

2. Vergunning voor gebruik van röntgenstralen in de nucleaire geneeskunde

Een arts-specialist in de nucleaire geneeskunde die wenst röntgenstralen te gebruiken, dient hiervoor vergund te zijn door het FANC.
Tot vóór 1 maart 2020, voorzag de regelgeving hiervoor verschillende mogelijkheden afhankelijk van de technieken die de nuclearist wenste uit te voeren: zie tabel. 
Voor elke vergunning diende afzonderlijk permanente vorming te worden bewezen op het einde van de duurtijd van die vergunning.

Sedert 1 maart 2020, werd dankzij het Besluit medische blootstellingen, dit vergunningssysteem vereenvoudigd: nieuwe arts-specialisten in de nucleaire geneeskunde die wensen röntgenstralen te gebruiken in de nucleaire geneeskunde, kunnen zich in orde stellen door het bekomen van een “vergunning voor het gebruik van röntgenstralen voor medische beeldvorming door artsen-specialisten in de nucleaire geneeskunde”. Deze vergunning behelst onmiddellijk de twee types röntgentoepassingen courant gebruikt door nuclearisten nl. CT/CBCT voor hybride beeldvorming en osteodensitometrie. Om deze vergunning te bekomen, dient 10h basisopleiding (8h theorie + 2h praktische oefeningen) van universitair niveau gevolgd te worden en met succes een kennistest afgelegd te worden.

Afhankelijk van de toepassingen van röntgenstralen die zij wensen te gebruiken, kunnen nieuwe arts-specialisten in de nucleaire geneeskunde ook nog steeds kiezen voor een algemene vergunning of een vergunning beperkt tot osteodensitometrie. Aan ieder type vergunning zijn er andere vergunningsvoorwaarden verbonden.

Meer informatie over de nieuwe persoonlijke vergunningen die uitgereikt worden sedert 1 maart 2020 en de bijhorende basisopleiding (type II opleiding) en permanente vorming vindt u in deze tabel. In deze tabel wordt ook de opleiding en informatie (type I opleiding) opgenomen die reglementair verplicht zijn volgens artikel 25 van het ARBIS.

De bestaande algemene en afzonderlijke specifieke vergunningen blijven geldig tot hun einddatum. De bestaande afzonderlijke vergunningen voor CT/CBCT voor hybride beeldvorming enerzijds en osteodensitometrie anderzijds kunnen in de toekomst samengevoegd worden met de bedoeling minder frequent verlengingen van verschillende vergunningen te moeten aanvragen. Wij zullen de nuclearisten hiervoor in de nabije toekomst individueel contacteren.

 

 

Laatst aangepast op: 10/05/2022