Nieuwe vergunning/verlenging IIA

Standaard aangifteformulier voor een nieuwe vergunning of verlenging kan u hieronder downloaden.

Een aangifte van een inrichting of een wijziging ervan moet aangetekend verstuurd worden naar:

Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle
Departement Inrichtingen en Afval
Dienst Industriële Inrichtingen
Markiesstraat 1, bus 6A
1000 Brussel

AANDACHTSPUNTEN

 • We vragen u om in kader van een dergelijke aangifte te overleggen met uw dienst fysische controle en hen de aangifte mee te laten ondertekenen. Dit laat deze dienst toe de technische gegevens te verifiëren op correctheid en volledigheid waardoor de behandelingsduur van het dossier kan verkorten. Bovendien kan de toekomstige inbedrijfstelling van de nieuwe of gewijzigde installaties al voorzien worden in hun planning.
   
 • Vraag steeds tijdig een vergunning aan zodat u op de gewenste datum de te vergunnen bronnen en/of toestellen in gebruik kan nemen. Zie behandelingsduur.
   
 • U dient aangifte te doen van iedere wijziging van deze inrichting tot het moment van melding van volledige stopzetting van activiteit.
   
 • Indien een retributie verschuldigd is, stuurt het FANC u daartoe een verzoek tot betaling. Zie dossier “kosten”.
   
 • Indien voor de eerste maal in België een vergunning wordt aangevraagd voor een nieuw type handeling, dan dient u het aanvraagdossier aan te vullen met een studie ter rechtvaardiging.

Uit hoofde van artikel 5 van het algemeen reglement moeten de inrichtingen van klasse IIA het voorwerp uitmaken van een oprichtings- en exploitatievergunning die door het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle werd afgeleverd.

Artikel 7 beschrijft de te volgen procedure en de informatie die de exploitant moet verstrekken om een oprichtings- en exploitatievergunning te verkrijgen.

In artikel 15 worden de na te leven voorwaarden beschreven voor de inbedrijfstelling van de inrichting. Een inrichting mag slechts in werking worden gesteld nadat ze werd opgeleverd.

Daarenboven moeten de toekomstige exploitanten van een inrichting van klasse IIA een voorlopige, door Bel V goedgekeurde versie van het veiligheidsverslag samen met de aanvraag voor de exploitatievergunning indienen. De definitieve versie (met de plannen As Built, fotografieën...) van het veiligheidsverslag moet, bij de oplevering van de installatie door Bel V, aan het FANC worden overgemaakt.

Sinds 1 juni 2009 wordt de driemaandelijkse controle van de inrichtingen van klasse IIA, overeenkomstig artikel 23.9 van het ARBIS, verzorgd door het FANC en/of zijn filiaal Bel V.

Document om te downloaden :

 

Laatst aangepast op: 14/02/2023