Lozingen

Tijdens de controles van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) is in het verleden gebleken dat sommige exploitanten van cyclotrons bepaalde aspecten van het beheer en de monitoring van de uitstoot zouden kunnen verbeteren.

Om hen beter te sensibiliseren omtrent deze problematiek heeft het FANC, een evaluatieprogramma uitgewerkt voor de lozingen. Dit programma werd in 2010 uitgevoerd bij alle exploitanten die een cyclotron gebruiken voor de productie van radiotracers.

Deze evaluatiecampagne had als doelstelling om de volgende punten te bepalen:

  1. Wat is de mogelijke jaarlijkse lozingsactiviteit voor dergelijke inrichtingen met en zonder behandeling van de radioactieve effluenten?
  2. Wat is de doeltreffendheid van de verschillende behandelingssystemen?
  3. Wat is de doeltreffendheid van de monitoringssystemen?
  4. Welke lozingslimieten zijn van toepassing (gebaseerd op de doeltreffendheid van de behandelingssystemen, de infrastructuur van de installaties en het ALARA-principe) voor de bestaande inrichtingen?
  5. Wat zijn goede praktijken voor het beheer van de lozingen?
  6. Aan welke criteria dienen de toekomstige installaties te voldoen?

Na afloop van deze campagne heeft het FANC de voorwaarden voor de lozing van gasvormige radioactieve effluenten opgenomen in de exploitatievergunningen van de betrokken exploitanten.

Maandelijkse melding

Sinds januari 2012 moeten de inrichtingen van klasse IIA die over een lozingsvergunning beschikken maandelijks een overzicht overmaken van hun lozingen.

Informatiedossiers

Daarboven dient er jaarlijks, voor 31 maart, een melding van de gasvormige lozingen van het voorbije jaar ingediend te worden. Met behulp van deze informatie wordt door het FANC een informatiedossier voor het publiek opgesteld.

Meer weten:

De gegevens die worden verzameld in het kader van dit proces, worden behandeld overeenkomstig de wettelijke bepalingen die erop van toepassing zijn (wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire controle en de bijhorende uitvoeringsbesluiten). Het doel van deze gegevensopvraging is het kunnen behandelen en opvolgen van het dossier in kader van de controle- en toezichtsactiviteiten van het Agentschap. Deze gegevens worden enkel op het FANC verwerkt en kunnen eventueel doorgegeven worden aan andere overheidsdiensten en andere inspectiediensten in het kader van de respectievelijke bevoegdheden. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derde landen. De gegevens worden vernietigd overeenkomstig de archiefwet, en na het verstrijken van de bewaringstermijnen beschreven in de archiefselectielijst van het FANC.
Deze bewaringstermijnen zijn de volgende :
Oprichtings- en exploitatievergunningen voor inrichtingen van klasse IIA: 25 jaar.
De documenten, die conform artikel 23.1.6 van het ARBIS aan het FANC worden overgemaakt na stopzetting van activiteit door de exploitant: 30 jaar
Voor verdere vragen over het behandelen van persoonsgegevens kan u terecht bij de Data Protection Officer.

 

 

Laatst aangepast op: 28/03/2024