Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuwe aanvraag erkenning deskundige

Nieuwe aanvraag erkenning deskundige

De aanvrager dient een aanvraag in bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) om een erkenning als deskundige in de fysische controle te krijgen of om zijn bestaande erkenning te verlengen. De inhoud van deze erkenningaanvraag is vastgelegd in artikel 73.3 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 en wordt verduidelijkt in een bijkomend informatiedocument van het FANC.

Het Agentschap zal de ontvangst van uw aanvraag schriftelijk bevestigen. Indien er bijkomende informatie gewenst wordt om de aanvraag te vervolledigen, zal het Agentschap hiervoor met de aanvrager contact opnemen.

In een volgende stap kan de aanvrager worden uitgenodigd voor een persoonlijk interview. Het persoonlijke interview is vooral bedoeld om de specifieke kennis en de attitudes van de kandidaat te evalueren, en te polsen naar zijn of haar huidige rol, taken en verantwoordelijkheden en motivatie. Dit interview is gebruikelijk als het gaat om een aanvraag voor het verlenen van een nieuwe erkenning.

Voor een erkenning als deskundige bevoegd in de fysische controle van klasse I zal de aanvraag ter advies voorgelegd worden aan de Wetenschappelijke Raad voor Ioniserende Stralingen, een onafhankelijk adviesorgaan van het Agentschap.

De erkenning wordt uiteindelijk door het Agentschap verstrekt of geweigerd.

In de erkenning worden duidelijk de voorwaarden bepaald met betrekking tot de geldigheidsduur (maximum 3 jaar voor een eerste erkenning, 6 jaar voor een verlenging), evenals met betrekking tot de klasse en de aard van de inrichtingen of organisaties waarvoor de erkenning geldig is.

De gegevens die worden verzameld in het kader van dit proces, worden behandeld overeenkomstig de wettelijke bepalingen die erop van toepassing zijn (wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire controle en de bijhorende uitvoeringsbesluiten).
Het doel van deze gegevensopvraging is het kunnen behandelen en opvolgen van het dossier in kader van de vergunnings-, controle- en toezichtsactiviteiten van het Agentschap. Deze gegevens worden enkel op het FANC verwerkt en kunnen eventueel doorgegeven worden aan andere overheidsdiensten en andere inspectiediensten in het kader van de respectievelijke bevoegdheden. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derde landen. De gegevens worden vernietigd overeenkomstig de archiefwet, en na het verstrijken van de bewaringstermijnen beschreven in de archiefselectielijst van het FANC.
Deze bewaringstermijnen zijn de volgende :
Oprichtings- en exploitatievergunningen voor inrichtingen van klasse II, klasse III en mobiele installaties : 25 jaar.
Oprichtings- en exploitatievergunning voor het tijdelijk of bij gelegenheid uitvoeren van werkzaamheden waarbij ioniserende stralingen worden gebruikt : 15 jaar
Erkenningen als deskundige bevoegd in de fysische controle: 16 jaar.
Documenten, die conform artikel 23.1.6 van het ARBIS aan het FANC worden overgemaakt na stopzetting van activiteit door de exploitant: 30 jaar
Voor verdere vragen over het behandelen van persoonsgegevens kan u terecht bij de Data Protection Officer.

 

Laatst aangepast op: 
13/12/2022