Nieuws (industriële radiografie)

Strengere eisen met betrekking tot het gebruik van radioactieve bronnen en X-stralentoestellen voor industriële radiografie  

Op 3 april 2023 werd in het Belgisch Staatsblad een nieuw koninklijk besluit gepubliceerd dat kadert in de beschermingsopdracht van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) tegen het gevaar van de ioniserende straling. Dit besluit heeft tot doel om de stralingsbescherming bij de uitvoering van industriële radiografie voor het publiek en de gebruikers te verbeteren.

Het “KB Industriële Radiografie” steunt op 3 pijlers:

 • Rechtvaardiging van
 1. de industriële radiografie als NDT-techniek
 2. de bestralingslokatie, in volgorde van voorkeur:
  • Bunker,
  • Bestralingsinfrastructuur,
  • Werf.
 3. het type toestel, in volgorde van voorkeur
  • X-stralentoestel,
  • Gammagrafietoestel waarvan het penetratievermogen in   overeenstemming is met de uit te voeren controle.
 •  Verantwoordelijkheden voor zowel de NDO-klant als de NDO-firm
   
 • Opleidingsvereisten voor industrieel radiologen en het interventieteam

Bovendien legt het KB de voorschriften vast voor de uitvoering van industriële radiografie en voor de tijdelijke werfopslag van de gammagrafiebronnen.

> Raadpleeg het KB en het verslag aan de Koning

Tesamen met dit KB zal ook een Technisch Reglement gepubliceerd worden betreffende de veiligheidsmiddelen in industriële radiografie. Dit legt onder meer de voorschriften vast waaraan een bunker moet voldoen om goedgekeurd te worden door een deskundige erkend in de fysische controle.

Dit koninklijk besluit van 17/02/23 wijzigt bovendien het art. 7.2, 8.2 en 23.1.3.2 van het ARBIS (koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen).

Een informatiesessie omtrent dit nieuw KB (in het Nederlands) vond plaats op donderdag 1 juni 2023.

De presentaties die tijdens de sessie werden getoond, kan u hier vinden:

Nog vragen?

Op basis van het overleg met de stakeholders werd, bovenop de antwoorden die rechtstreeks naar de betrokkenen werden verstuurd, een lijst met veelgestelde vragen opgesteld.

Voor bijkomende inlichtingen, kan u bovendien contact opnemen met mevr. Katleen De Wilde (katleen.dewilde@fanc.fgov.be).

 

Laatst aangepast op: 11/01/2024