Deskundige erkend in de fysische controle

De deskundigen die werken op de dienst voor fysische controle van een inrichting of die werken voor een erkende instelling of Bel V dienen te beschikken over een erkenning die door het FANC verleend wordt (artikel 73 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001). Hierbij kan onderscheid gemaakt worden tussen:

  • Deskundigen erkend in de fysische controle van klasse I: deskundigen met dit type erkenning zijn zij die de dienst voor fysische controle kunnen leiden van inrichtingen van klasse I, II of III, van voertuigen met kernaandrijving of zij die controlebezoeken afleggen in deze inrichtingen, voertuigen met kernaandrijving.
     
  • Deskundige erkend in de fysische controle van klasse II: deskundigen met dit type erkenning zijn zij die de dienst voor fysische controle kunnen leiden van inrichtingen van klasse II, of III of zij die controlebezoeken afleggen in deze inrichtingen of bij deze vervoeroperaties.
     
  • Deskundigen erkend in de fysische controle van klasse T1: deskundigen met dit type erkenning zijn zij die de specifieke taken met betrekking tot de fysische controle in bedrijven, erkend voor het vervoer van gevaarlijke goederen van de klasse 7 (welke zijn gekarakteriseerd als splijtstoffen en/of een bijkomend corrosiviteitsrisico vertonen inbegrepen), de organisaties die betrokken zijn bij het multimodale vervoer van gevaarlijke goederen van de klasse 7 of  de bedrijven verantwoordelijk voor een onderbrekingssite, kunnen verzekeren.  Zij kunnen bovendien de evaluatiebezoeken afleggen in deze bedrijven of organisaties.
     
  • Deskundigen erkend in de fysische controle van klasse T2: deskundigen met dit type erkenning zijn zij die de specifieke taken met betrekking tot de fysische controle in bedrijven, erkend voor het vervoer van gevaarlijke goederen van de klasse 7 welke niet zijn gekarakteriseerd als splijtstoffen noch een corrosiviteitsrisico vertonen, in organisaties die betrokken zijn bij het multimodale vervoer van gevaarlijke goederen van de klasse 7 of in bedrijven verantwoordelijk voor een onderbrekingssite, kunnen verzekeren. Zij kunnen bovendien de evaluatiebezoeken in deze bedrijven/organisaties afleggen.

1. Nieuwe aanvraag erkenning deskundige

De voorwaarden om erkend te worden als deskundige bevoegd in de fysische controle staan beschreven in artikel 73.2 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001.

De aanvrager dient een aanvraag in bij het Agentschap om een erkenning als deskundige in de fysische controle te krijgen of om zijn bestaande erkenning te verlengen. De inhoud van deze erkenningaanvraag is vastgelegd in artikel 73.3 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 en wordt verduidelijkt in een bijkomend informatiedocument van het FANC.

Het aanvraagformulier kan u hier downloaden. De aanvraag kan elektronisch overgemaakt worden aan meldpunt@fanc.fgov.be.

Het Agentschap zal de ontvangst van uw aanvraag schriftelijk bevestigen. Indien er bijkomende informatie gewenst wordt om de aanvraag te vervolledigen, zal het Agentschap hiervoor met de aanvrager contact opnemen.

In een volgende stap kan de aanvrager worden uitgenodigd voor een persoonlijk interview. Het persoonlijke interview is vooral bedoeld om de specifieke kennis en de attitudes van de kandidaat te evalueren, en te polsen naar zijn of haar huidige rol, taken en verantwoordelijkheden en motivatie. Dit interview is gebruikelijk als het gaat om een aanvraag voor het verlenen van een nieuwe erkenning.

Voor een erkenning als deskundige bevoegd in de fysische controle van klasse I zal de aanvraag ter advies voorgelegd worden aan de Wetenschappelijke Raad voor Ioniserende Stralingen, een onafhankelijk adviesorgaan van het Agentschap.

De erkenning wordt uiteindelijk door het Agentschap verstrekt of geweigerd.

In de erkenning worden duidelijk de voorwaarden bepaald met betrekking tot de geldigheidsduur (maximum 3 jaar voor een eerste erkenning, 6 jaar voor een verlenging), evenals met betrekking tot de klasse en de aard van de inrichtingen of organisaties waarvoor de erkenning geldig is.

2. Verlenging/wijziging erkenning deskundigen

Een aanvraag tot verlenging dient minstens zes maanden voor het verstrijken van uw erkenning, aangevraagd te worden  bij het Agentschap.

Een overzicht van deze inlichtingen en documenten die bij een verlenging van een erkenning ingediend moet worden kan u vinden in het informatiedocument dat door het Agentschap werd opgesteld.

Het aanvraagformulier kan u hier downloaden. De aanvraag kan elektronisch overgemaakt worden aan meldpunt@fanc.fgov.be.

3. Lijst huidige erkende deskundigen

De toekenning of verlenging van erkenningen van deskundigen bevoegd in de fysische controle van klasse I en II moeten bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad worden bekendgemaakt.

Daarnaast publiceert het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) ook een lijst met namen van de erkende deskundigen en de einddatum van hun erkenning op de FANC website.
Deze lijst wordt op maandelijkse basis bijgewerkt.

4. Behandelingsduur

Het FANC adviseert de exploitant onderstaande gemiddelde termijnen in acht te nemen voor de behandeling van een dossier :

De effectieve behandelingsduur is echter afhankelijk van verschillende factoren (volledigheid en technische kwaliteit van het initieel aanvraagdossier,…).

De gegevens die worden gepubliceerd in het kader van deze vergunningen of erkenningen, worden gepubliceerd overeenkomstig de wettelijke bepalingen die erop van toepassing zijn (Wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en Koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen) en bij afwezigheid van een wettelijke bepaling enkel mits toestemming van de persoon zelf.  Het doel van deze publicatie is om te informeren over de vergunde of erkende specialisten. De gegevens worden vernietigd overeenkomstig de wettelijke bepalingen en worden van deze lijst verwijderd bij het einde van de vergunning/erkenning of bij het intrekken van de toestemming. Voor verdere vragen over het behandelen van persoonsgegevens kan u terecht bij de Data Protection Officer.

 

Laatst aangepast op: 13/12/2022