Overslaan en naar de inhoud gaan

Jaarlijkse heffingen

Jaarlijkse heffingen

De bedragen van de jaarlijkse heffingen, die ten bate van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) worden geheven ten laste van houders van vergunningen en erkenningen en geregistreerden, worden als volgt vastgesteld in art 30 bis/4 van de wet van de 15 april 1994.

Omschrijving van de vergunde inrichting, de vergunde, 
geregistreerde of erkende activiteit of de erkende personen of diensten

Bedrag van toepassing
vanaf het voorheffingsjaar 2020
Reactoren
Vermogensreactor Doel 1 1 771 870 
Vermogensreactor Doel 2 1 771 870
Vermogensreactor Doel 3 3 543 741
Vermogensreactor Doel 4 3 543 741
Vermogensreactor Tihange 1 3 543 741
Vermogensreactor Tihange 2 3 543 741
Vermogensreactor Tihange 3 3 543 741
Kernreactoren voor onderzoek met een thermisch
vermogen van maximaal 5 megawatt
7 004
Kernreactoren voor onderzoek met een thermisch
vermogen groter dan 5 megawatt
35 870
Ontmanteling van kernreactoren voor
elektriciteitsproductie
420 262
Ontmanteling van kernreactoren voor onderzoek met
een thermisch vermogen groter dan 5 megawatt
17 935
Ontmanteling van kernreactoren voor onderzoek met
een thermisch vermogen van maximaal 5 megawatt
3 503
Inrichtingen van klasse I
Inrichtingen van klasse I, andere dan kernreactoren
voor elektriciteitsproductie en onderzoeksreactoren   
35 870      
Ontmanteling van inrichtingen van klasse I, andere
dan kernreactoren voor elektriciteitsproductie
en onderzoeksreactoren
17 935
Inrichtingen van klasse II
Inrichtingen van klasse II waar radioactieve stoffen
worden gewonnen uit bestraalde splijtstoffen en
waar deze worden geconditioneerd voor de verkoop  
13 106    
Ontmanteling van de inrichtingen van klasse II waar
radioactieve stoffen worden gewonnen uit bestraalde
splijtstoffen en waar deze worden geconditioneerd
voor de verkoop 

6 553

Inrichtingen van klasse II met een of meerdere
deeltjesversnellers die gebruikt worden voor onderzoek
of voor de productie van radionucliden (met
uitzondering van elektronische microscopen) alsook de
inrichtingen waar deze deeltjesversnellers worden
vervaardigd en/of getest
6 553
Inrichtingen van klasse II met een of meerdere
deeltjesversnellers voor de rechtstreekse
behandeling van patiënten
2 098
Andere inrichtingen van klasse II met een of meerdere
deeltjesversnellers
6 553
Ontmanteling van inrichtingen van klasse II met een of
meerdere deeltjesversnellers
3 276
Inrichting van klasse II waar zich bestralingsinstallaties
bevinden met een bron waarvan de activiteit gelijk is
aan of hoger ligt dan 100TBq, met uitzondering van
bestralingseenheden voor de behandeling van
patiënten en met uitzondering van bronnen die in alle
omstandigheden in hun afscherming blijven
6 553
Inrichtingen van klasse II waar radioactieve stoffen
worden verpakt voor verkoop in industriële
hoeveelheden
6 553
Andere inrichtingen van klasse II, dan deze reeds
vermeld in deze tabel
2 0098
Inrichtingen van klasse III
Inrichtingen van klasse III bestaande uit een of  
meerdere RX-toestellen    

123

Inrichtingen van klasse III, andere dan
inrichtingen met een of meerdere
RX-toestellen

246

Mobiele installaties
Voertuigen en vaartuigen met kernaandrijving   41 948    
De mobiele installaties en de tijdelijke of bij
gelegenheid uitgevoerde werkzaamheden,
uitgezonderd de mobiele toestellen uitsluitend
gebruikt in het kader van de humane of
diergeneeskunde, die röntgenstralen
voortbrengen waarbij de normale piekspanning
200 kV niet overschrijdt.
262
Mobiele toestellen uitsluitend gebruikt in het
kader van de humane of diergeneeskunde, die
röntgenstralen voortbrengen waarbij de
normale piekspanning 200kV niet overschrijdt.

262

Activiteiten
Beroepsactiviteiten waarbij natuurlijke stralingsbronnen
aangewend worden en die door het Agentschap                   
vergund zijn
839
Geregistreerde invoerders die enkel radioactieve stoffen
invoeren bestemd voor eigen gebruik
629
Geregistreerde invoerders die radioactieve stoffen
invoeren bestemd voor verdere verdeling
1 259
Vervoerders van radioactieve stoffen, houders van één of
meerdere algemene vervoervergunningen (het specifieke
vervoer van ontmantelde bliksemafleiders uitgezonderd)
2 516
Vervoerders van radioactieve stoffen, voor elke speciale
vervoervergunning
1 679
Vervoerder UN groep 1 - over de weg 695
Vervoerder UN groep 1 - anders dan over de weg 695
Vervoerder UN groep 1 - over de weg - met onderaannemers 1 523
Vervoerder UN groep 1 - anders dan over de weg - met onderaannemers 1 523
Vervoerder UN groep 2 - over de weg 4 664
Vervoerder UN groep 2 - anders dan over de weg 2 266
Vervoerder UN groep 2 - over de weg - met onderaannemers 7 858
Vervoerder UN groep 2  - anders dan over de weg - met onderaannemers 4 234
Vervoerder UN groep 3 - over de weg 12 968
Vervoerder UN groep 3 - anders dan over de weg 4 680
Vervoerder UN groep 3 - over de weg - met onderaannemers 18 308
Vervoerder UN groep 3  - anders dan over de weg - met onderaannemers 7 020
Vervoerder UN groep 4 - over de weg 14 021
Vervoerder UN groep 4 - anders dan over de weg 5 534
Vervoerder UN groep 4 - over de weg - met onderaannemers 18 865
Vervoerder UN groep 4  - anders dan over de weg - met onderaannemers 7 020 
Exploitant met een onderbrekingssite 11 702
Afhandelaar luchthaven 2 489
Havenskaai uitbater 2 489
Houders van vervoervergunningen waarbi jde geldigheidsduur van de vergunning of de vergunningen langer is dan een jaar 2 600
Houders van een vergunning voor het in de handel
brengen van radioactieve producten bestemd voor in
vivo gebruik of voor therapie in de geneeskunde of
diergeneeskunde
4 195
Houders van een vergunning voor het in de handel
brengen van radioactieve producten bestemd voor in
vitro gebruik in de geneeskunde of de
diergeneeskunde
1 398

 

Laatst aangepast op: 
13/01/2020