Jaarlijkse heffingen

De bedragen van de jaarlijkse heffingen, die ten bate van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) worden geheven ten laste van houders van vergunningen en erkenningen en geregistreerden, worden als volgt vastgesteld in art 30 bis/4 van de wet van de 15 april 1994.

Omschrijving van de vergunde inrichting, de vergunde, 
geregistreerde of erkende activiteit of de erkende personen of diensten

Bedrag van toepassing
vanaf het voorheffingsjaar 2023
Reactoren
Vermogensreactor Doel 1 2.071.305
Vermogensreactor Doel 2 2.071.305
Vermogensreactor Doel 3 4.142.610
Vermogensreactor Doel 4 4.142.610
Vermogensreactor Tihange 1 4.142.610
Vermogensreactor Tihange 2 4.142.610
Vermogensreactor Tihange 3 4.142.610
Kernreactoren voor onderzoek met een thermisch
vermogen van maximaal 5 megawatt
8.188
Kernreactoren voor onderzoek met een thermisch
vermogen groter dan 5 megawatt
41.932
Installaties voor berging van radioactief afval aan de
oppervlakte in exploitatie
848.000
Ontmanteling van kernreactoren voor
elektriciteitsproductie
491.283
Ontmanteling van kernreactoren voor onderzoek met
een thermisch vermogen groter dan 5 megawatt
20.966
Ontmanteling van kernreactoren voor onderzoek met
een thermisch vermogen van maximaal 5 megawatt
4.096
Inrichtingen van klasse I
Inrichtingen van klasse I, andere dan kernreactoren
voor elektriciteitsproductie en onderzoeksreactoren   
41.932
Ontmanteling van inrichtingen van klasse I, andere
dan kernreactoren voor elektriciteitsproductie
en onderzoeksreactoren
20.966
Inrichtingen van klasse II
Inrichtingen van klasse II waar radioactieve stoffen
worden gewonnen uit bestraalde splijtstoffen en
waar deze worden geconditioneerd voor de verkoop  
15.320
Ontmanteling van de inrichtingen van klasse II waar
radioactieve stoffen worden gewonnen uit bestraalde
splijtstoffen en waar deze worden geconditioneerd
voor de verkoop 

7.661

Inrichtingen van klasse II met een of meerdere
deeltjesversnellers die gebruikt worden voor onderzoek
of voor de productie van radionucliden (met
uitzondering van elektronische microscopen) alsook de
inrichtingen waar deze deeltjesversnellers worden
vervaardigd en/of getest
7.661
Inrichtingen van klasse II met een of meerdere
deeltjesversnellers voor de rechtstreekse
behandeling van patiënten
2.453
Andere inrichtingen van klasse II met een of meerdere
deeltjesversnellers
7.661
Ontmanteling van inrichtingen van klasse II met een of
meerdere deeltjesversnellers
3.829
Inrichting van klasse II waar zich bestralingsinstallaties
bevinden met een bron waarvan de activiteit gelijk is
aan of hoger ligt dan 100TBq, met uitzondering van
bestralingseenheden voor de behandeling van
patiënten en met uitzondering van bronnen die in alle
omstandigheden in hun afscherming blijven
7.661
Inrichtingen van klasse II waar radioactieve stoffen
worden verpakt voor verkoop in industriële
hoeveelheden
7.661
Andere inrichtingen van klasse II, dan deze reeds
vermeld in deze tabel
2.453
Inrichtingen van klasse III
Inrichtingen van klasse III bestaande uit een of  
meerdere RX-toestellen    

144

Inrichtingen van klasse III, andere dan
inrichtingen met een of meerdere
RX-toestellen

288

Mobiele installaties
Voertuigen en vaartuigen met kernaandrijving   49.037
De mobiele installaties en de tijdelijke of bij
gelegenheid uitgevoerde werkzaamheden,
uitgezonderd de mobiele toestellen uitsluitend
gebruikt in het kader van de humane of
diergeneeskunde, die röntgenstralen
voortbrengen waarbij de normale piekspanning
200 kV niet overschrijdt.
307
Mobiele toestellen uitsluitend gebruikt in het
kader van de humane of diergeneeskunde, die
röntgenstralen voortbrengen waarbij de
normale piekspanning 200kV niet overschrijdt.

307

Activiteiten
Beroepsactiviteiten waarbij natuurlijke stralingsbronnen
aangewend worden en die door het Agentschap                   
vergund zijn
981
Geregistreerde invoerders die enkel radioactieve stoffen
invoeren bestemd voor eigen gebruik
736
Geregistreerde invoerders die radioactieve stoffen
invoeren bestemd voor verdere verdeling
1.471
Vervoerders van radioactieve stoffen, houders van één of
meerdere algemene vervoervergunningen (het specifieke
vervoer van ontmantelde bliksemafleiders uitgezonderd)
2.942
Vervoerders van radioactieve stoffen, voor elke speciale
vervoervergunning
1.963
Vervoerder UN groep 1 - over de weg 812
Vervoerder UN groep 1 - anders dan over de weg 812
Vervoerder UN groep 1 - over de weg - met onderaannemers 1.780
Vervoerder UN groep 1 - anders dan over de weg - met onderaannemers 1.780
Vervoerder UN groep 2 - over de weg 5.452
Vervoerder UN groep 2 - anders dan over de weg 2.648
Vervoerder UN groep 2 - over de weg - met onderaannemers 9.187
Vervoerder UN groep 2  - anders dan over de weg - met onderaannemers 4.949
Vervoerder UN groep 3 - over de weg 15.160
Vervoerder UN groep 3 - anders dan over de weg 5.471
Vervoerder UN groep 3 - over de weg - met onderaannemers 21.402
Vervoerder UN groep 3  - anders dan over de weg - met onderaannemers 8.206
Vervoerder UN groep 4 - over de weg 16.390
Vervoerder UN groep 4 - anders dan over de weg 6.470
Vervoerder UN groep 4 - over de weg - met onderaannemers 22.053
Vervoerder UN groep 4  - anders dan over de weg - met onderaannemers 8.206
Exploitant met een onderbrekingssite 13.680
Afhandelaar luchthaven 2.909
Havenskaai uitbater 2.919
Houders van vervoervergunningen waarbi jde geldigheidsduur van de vergunning of de vergunningen langer is dan een jaar 3.039
Houders van een vergunning voor het in de handel
brengen van radioactieve producten bestemd voor in
vivo gebruik of voor therapie in de geneeskunde of
diergeneeskunde
4.903
Houders van een vergunning voor het in de handel
brengen van radioactieve producten bestemd voor in
vitro gebruik in de geneeskunde of de
diergeneeskunde
1.634

 

Laatst aangepast op: 19/12/2023