Overslaan en naar de inhoud gaan

Jaarlijkse heffingen

Jaarlijkse heffingen

De bedragen van de jaarlijkse heffingen, die ten bate van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) worden geheven ten laste van houders van vergunningen en erkenningen en geregistreerden, worden als volgt vastgesteld in art 30 bis/4 van de wet van de 15 april 1994.

Omschrijving van de vergunde inrichting, de vergunde, 
geregistreerde of erkende activiteit of de erkende personen of diensten

Bedrag van toepassing
vanaf het voorheffingsjaar 2023
Reactoren
Vermogensreactor Doel 1 1.954.061
Vermogensreactor Doel 2 1.954.061
Vermogensreactor Doel 3 3.908.122
Vermogensreactor Doel 4 3.908.122
Vermogensreactor Tihange 1 3.908.122
Vermogensreactor Tihange 2 3.908.122
Vermogensreactor Tihange 3 3.908.122
Kernreactoren voor onderzoek met een thermisch
vermogen van maximaal 5 megawatt
7.724
Kernreactoren voor onderzoek met een thermisch
vermogen groter dan 5 megawatt
39.558
Installaties voor berging van radioactief afval aan de
oppervlakte in exploitatie
800.000
Ontmanteling van kernreactoren voor
elektriciteitsproductie
463.474
Ontmanteling van kernreactoren voor onderzoek met
een thermisch vermogen groter dan 5 megawatt
19.780
Ontmanteling van kernreactoren voor onderzoek met
een thermisch vermogen van maximaal 5 megawatt
3.864
Inrichtingen van klasse I
Inrichtingen van klasse I, andere dan kernreactoren
voor elektriciteitsproductie en onderzoeksreactoren   
39.558
Ontmanteling van inrichtingen van klasse I, andere
dan kernreactoren voor elektriciteitsproductie
en onderzoeksreactoren
19.780
Inrichtingen van klasse II
Inrichtingen van klasse II waar radioactieve stoffen
worden gewonnen uit bestraalde splijtstoffen en
waar deze worden geconditioneerd voor de verkoop  
14.453
Ontmanteling van de inrichtingen van klasse II waar
radioactieve stoffen worden gewonnen uit bestraalde
splijtstoffen en waar deze worden geconditioneerd
voor de verkoop 

7.227

Inrichtingen van klasse II met een of meerdere
deeltjesversnellers die gebruikt worden voor onderzoek
of voor de productie van radionucliden (met
uitzondering van elektronische microscopen) alsook de
inrichtingen waar deze deeltjesversnellers worden
vervaardigd en/of getest
7.227
Inrichtingen van klasse II met een of meerdere
deeltjesversnellers voor de rechtstreekse
behandeling van patiënten
2.314
Andere inrichtingen van klasse II met een of meerdere
deeltjesversnellers
7.227
Ontmanteling van inrichtingen van klasse II met een of
meerdere deeltjesversnellers
3.612
Inrichting van klasse II waar zich bestralingsinstallaties
bevinden met een bron waarvan de activiteit gelijk is
aan of hoger ligt dan 100TBq, met uitzondering van
bestralingseenheden voor de behandeling van
patiënten en met uitzondering van bronnen die in alle
omstandigheden in hun afscherming blijven
7.227
Inrichtingen van klasse II waar radioactieve stoffen
worden verpakt voor verkoop in industriële
hoeveelheden
7.227
Andere inrichtingen van klasse II, dan deze reeds
vermeld in deze tabel
2.314
Inrichtingen van klasse III
Inrichtingen van klasse III bestaande uit een of  
meerdere RX-toestellen    

136

Inrichtingen van klasse III, andere dan
inrichtingen met een of meerdere
RX-toestellen

271

Mobiele installaties
Voertuigen en vaartuigen met kernaandrijving   46.252
De mobiele installaties en de tijdelijke of bij
gelegenheid uitgevoerde werkzaamheden,
uitgezonderd de mobiele toestellen uitsluitend
gebruikt in het kader van de humane of
diergeneeskunde, die röntgenstralen
voortbrengen waarbij de normale piekspanning
200 kV niet overschrijdt.
289
Mobiele toestellen uitsluitend gebruikt in het
kader van de humane of diergeneeskunde, die
röntgenstralen voortbrengen waarbij de
normale piekspanning 200kV niet overschrijdt.

289

Activiteiten
Beroepsactiviteiten waarbij natuurlijke stralingsbronnen
aangewend worden en die door het Agentschap                   
vergund zijn
925
Geregistreerde invoerders die enkel radioactieve stoffen
invoeren bestemd voor eigen gebruik
694
Geregistreerde invoerders die radioactieve stoffen
invoeren bestemd voor verdere verdeling
1.388
Vervoerders van radioactieve stoffen, houders van één of
meerdere algemene vervoervergunningen (het specifieke
vervoer van ontmantelde bliksemafleiders uitgezonderd)
2.775
Vervoerders van radioactieve stoffen, voor elke speciale
vervoervergunning
1.852
Vervoerder UN groep 1 - over de weg 766
Vervoerder UN groep 1 - anders dan over de weg 766
Vervoerder UN groep 1 - over de weg - met onderaannemers 1.679
Vervoerder UN groep 1 - anders dan over de weg - met onderaannemers 1.679
Vervoerder UN groep 2 - over de weg 5.143
Vervoerder UN groep 2 - anders dan over de weg 2.498
Vervoerder UN groep 2 - over de weg - met onderaannemers 8.667
Vervoerder UN groep 2  - anders dan over de weg - met onderaannemers 4.669
Vervoerder UN groep 3 - over de weg 14.302
Vervoerder UN groep 3 - anders dan over de weg 5.161
Vervoerder UN groep 3 - over de weg - met onderaannemers 20.191
Vervoerder UN groep 3  - anders dan over de weg - met onderaannemers 7.741
Vervoerder UN groep 4 - over de weg 15.462
Vervoerder UN groep 4 - anders dan over de weg 6.103
Vervoerder UN groep 4 - over de weg - met onderaannemers 20.805
Vervoerder UN groep 4  - anders dan over de weg - met onderaannemers 7.741
Exploitant met een onderbrekingssite 12.906
Afhandelaar luchthaven 2.744
Havenskaai uitbater 2.744
Houders van vervoervergunningen waarbi jde geldigheidsduur van de vergunning of de vergunningen langer is dan een jaar 2.867
Houders van een vergunning voor het in de handel
brengen van radioactieve producten bestemd voor in
vivo gebruik of voor therapie in de geneeskunde of
diergeneeskunde
4.626
Houders van een vergunning voor het in de handel
brengen van radioactieve producten bestemd voor in
vitro gebruik in de geneeskunde of de
diergeneeskunde
1.541

 

Laatst aangepast op: 
05/01/2023