Overslaan en naar de inhoud gaan

Jaarlijkse heffingen

Jaarlijkse heffingen

De bedragen van de jaarlijkse heffingen, die ten bate van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) worden geheven ten laste van houders van vergunningen en erkenningen en geregistreerden, worden als volgt vastgesteld in art 30 bis/4 van de wet van de 15 april 1994.

Omschrijving van de vergunde inrichting, de vergunde, 
geregistreerde of erkende activiteit of de erkende personen of diensten

Bedrag van toepassing
vanaf het voorheffingsjaar 2021
Reactoren
Vermogensreactor Doel 1 1 807 308
Vermogensreactor Doel 2 1 807 308
Vermogensreactor Doel 3 3 614 616
Vermogensreactor Doel 4 3 614 616
Vermogensreactor Tihange 1 3 614 616
Vermogensreactor Tihange 2 3 614 616
Vermogensreactor Tihange 3 3 614 616
Kernreactoren voor onderzoek met een thermisch
vermogen van maximaal 5 megawatt
7 144
Kernreactoren voor onderzoek met een thermisch
vermogen groter dan 5 megawatt
36 587
Ontmanteling van kernreactoren voor
elektriciteitsproductie
428 667
Ontmanteling van kernreactoren voor onderzoek met
een thermisch vermogen groter dan 5 megawatt
18 294
Ontmanteling van kernreactoren voor onderzoek met
een thermisch vermogen van maximaal 5 megawatt
3 573
Inrichtingen van klasse I
Inrichtingen van klasse I, andere dan kernreactoren
voor elektriciteitsproductie en onderzoeksreactoren   
36 587  
Ontmanteling van inrichtingen van klasse I, andere
dan kernreactoren voor elektriciteitsproductie
en onderzoeksreactoren
18 294
Inrichtingen van klasse II
Inrichtingen van klasse II waar radioactieve stoffen
worden gewonnen uit bestraalde splijtstoffen en
waar deze worden geconditioneerd voor de verkoop  
13 368    
Ontmanteling van de inrichtingen van klasse II waar
radioactieve stoffen worden gewonnen uit bestraalde
splijtstoffen en waar deze worden geconditioneerd
voor de verkoop 

6 684

Inrichtingen van klasse II met een of meerdere
deeltjesversnellers die gebruikt worden voor onderzoek
of voor de productie van radionucliden (met
uitzondering van elektronische microscopen) alsook de
inrichtingen waar deze deeltjesversnellers worden
vervaardigd en/of getest
6 684
Inrichtingen van klasse II met een of meerdere
deeltjesversnellers voor de rechtstreekse
behandeling van patiënten
2 140
Andere inrichtingen van klasse II met een of meerdere
deeltjesversnellers
6 684
Ontmanteling van inrichtingen van klasse II met een of
meerdere deeltjesversnellers
3 341
Inrichting van klasse II waar zich bestralingsinstallaties
bevinden met een bron waarvan de activiteit gelijk is
aan of hoger ligt dan 100TBq, met uitzondering van
bestralingseenheden voor de behandeling van
patiënten en met uitzondering van bronnen die in alle
omstandigheden in hun afscherming blijven
6 684
Inrichtingen van klasse II waar radioactieve stoffen
worden verpakt voor verkoop in industriële
hoeveelheden
6 684
Andere inrichtingen van klasse II, dan deze reeds
vermeld in deze tabel
2 140
Inrichtingen van klasse III
Inrichtingen van klasse III bestaande uit een of  
meerdere RX-toestellen    

126

Inrichtingen van klasse III, andere dan
inrichtingen met een of meerdere
RX-toestellen

251

Mobiele installaties
Voertuigen en vaartuigen met kernaandrijving   42 787    
De mobiele installaties en de tijdelijke of bij
gelegenheid uitgevoerde werkzaamheden,
uitgezonderd de mobiele toestellen uitsluitend
gebruikt in het kader van de humane of
diergeneeskunde, die röntgenstralen
voortbrengen waarbij de normale piekspanning
200 kV niet overschrijdt.
267
Mobiele toestellen uitsluitend gebruikt in het
kader van de humane of diergeneeskunde, die
röntgenstralen voortbrengen waarbij de
normale piekspanning 200kV niet overschrijdt.

267

Activiteiten
Beroepsactiviteiten waarbij natuurlijke stralingsbronnen
aangewend worden en die door het Agentschap                   
vergund zijn
856
Geregistreerde invoerders die enkel radioactieve stoffen
invoeren bestemd voor eigen gebruik
642
Geregistreerde invoerders die radioactieve stoffen
invoeren bestemd voor verdere verdeling
1 284
Vervoerders van radioactieve stoffen, houders van één of
meerdere algemene vervoervergunningen (het specifieke
vervoer van ontmantelde bliksemafleiders uitgezonderd)
2 566
Vervoerders van radioactieve stoffen, voor elke speciale
vervoervergunning
1 712
Vervoerder UN groep 1 - over de weg 709
Vervoerder UN groep 1 - anders dan over de weg 709
Vervoerder UN groep 1 - over de weg - met onderaannemers 1 553
Vervoerder UN groep 1 - anders dan over de weg - met onderaannemers 1 553
Vervoerder UN groep 2 - over de weg 4 757
Vervoerder UN groep 2 - anders dan over de weg 2 311
Vervoerder UN groep 2 - over de weg - met onderaannemers 8 015
Vervoerder UN groep 2  - anders dan over de weg - met onderaannemers 4 319
Vervoerder UN groep 3 - over de weg 13 227
Vervoerder UN groep 3 - anders dan over de weg 4 774
Vervoerder UN groep 3 - over de weg - met onderaannemers 18 674
Vervoerder UN groep 3  - anders dan over de weg - met onderaannemers 7 160
Vervoerder UN groep 4 - over de weg 14 301
Vervoerder UN groep 4 - anders dan over de weg 5 645
Vervoerder UN groep 4 - over de weg - met onderaannemers 19 242
Vervoerder UN groep 4  - anders dan over de weg - met onderaannemers 7 160
Exploitant met een onderbrekingssite 11 936
Afhandelaar luchthaven 2 538
Havenskaai uitbater 2 538
Houders van vervoervergunningen waarbi jde geldigheidsduur van de vergunning of de vergunningen langer is dan een jaar 2 652
Houders van een vergunning voor het in de handel
brengen van radioactieve producten bestemd voor in
vivo gebruik of voor therapie in de geneeskunde of
diergeneeskunde
4 279
Houders van een vergunning voor het in de handel
brengen van radioactieve producten bestemd voor in
vitro gebruik in de geneeskunde of de
diergeneeskunde
1 426

 

Laatst aangepast op: 
11/01/2021