Overslaan en naar de inhoud gaan

Jaarlijkse heffingen

Jaarlijkse heffingen

De bedragen van de jaarlijkse heffingen, die ten bate van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) worden geheven ten laste van houders van vergunningen en erkenningen en geregistreerden, worden als volgt vastgesteld in art 30 bis/4 van de wet van de 15 april 1994.

Omschrijving van de vergunde inrichting, de vergunde, 
geregistreerde of erkende activiteit of de erkende personen of diensten

Bedrag van toepassing
vanaf het voorheffingsjaar 2022
Reactoren
Vermogensreactor Doel 1 1.843.454
Vermogensreactor Doel 2 1.843.454
Vermogensreactor Doel 3 3.686.908
Vermogensreactor Doel 4 3.686.908
Vermogensreactor Tihange 1 3.686.908
Vermogensreactor Tihange 2 3.686.908
Vermogensreactor Tihange 3 3.686.908
Kernreactoren voor onderzoek met een thermisch
vermogen van maximaal 5 megawatt
7.287
Kernreactoren voor onderzoek met een thermisch
vermogen groter dan 5 megawatt
37.319
Ontmanteling van kernreactoren voor
elektriciteitsproductie
437.240
Ontmanteling van kernreactoren voor onderzoek met
een thermisch vermogen groter dan 5 megawatt
18.660
Ontmanteling van kernreactoren voor onderzoek met
een thermisch vermogen van maximaal 5 megawatt
3.645
Inrichtingen van klasse I
Inrichtingen van klasse I, andere dan kernreactoren
voor elektriciteitsproductie en onderzoeksreactoren   
37.319
Ontmanteling van inrichtingen van klasse I, andere
dan kernreactoren voor elektriciteitsproductie
en onderzoeksreactoren
18.660
Inrichtingen van klasse II
Inrichtingen van klasse II waar radioactieve stoffen
worden gewonnen uit bestraalde splijtstoffen en
waar deze worden geconditioneerd voor de verkoop  
13.635
Ontmanteling van de inrichtingen van klasse II waar
radioactieve stoffen worden gewonnen uit bestraalde
splijtstoffen en waar deze worden geconditioneerd
voor de verkoop 

6.818

Inrichtingen van klasse II met een of meerdere
deeltjesversnellers die gebruikt worden voor onderzoek
of voor de productie van radionucliden (met
uitzondering van elektronische microscopen) alsook de
inrichtingen waar deze deeltjesversnellers worden
vervaardigd en/of getest
6.818
Inrichtingen van klasse II met een of meerdere
deeltjesversnellers voor de rechtstreekse
behandeling van patiënten
2.183
Andere inrichtingen van klasse II met een of meerdere
deeltjesversnellers
6.818
Ontmanteling van inrichtingen van klasse II met een of
meerdere deeltjesversnellers
3.408
Inrichting van klasse II waar zich bestralingsinstallaties
bevinden met een bron waarvan de activiteit gelijk is
aan of hoger ligt dan 100TBq, met uitzondering van
bestralingseenheden voor de behandeling van
patiënten en met uitzondering van bronnen die in alle
omstandigheden in hun afscherming blijven
6.818
Inrichtingen van klasse II waar radioactieve stoffen
worden verpakt voor verkoop in industriële
hoeveelheden
6.818
Andere inrichtingen van klasse II, dan deze reeds
vermeld in deze tabel
2.183
Inrichtingen van klasse III
Inrichtingen van klasse III bestaande uit een of  
meerdere RX-toestellen    

128

Inrichtingen van klasse III, andere dan
inrichtingen met een of meerdere
RX-toestellen

256

Mobiele installaties
Voertuigen en vaartuigen met kernaandrijving   43.643
De mobiele installaties en de tijdelijke of bij
gelegenheid uitgevoerde werkzaamheden,
uitgezonderd de mobiele toestellen uitsluitend
gebruikt in het kader van de humane of
diergeneeskunde, die röntgenstralen
voortbrengen waarbij de normale piekspanning
200 kV niet overschrijdt.
273
Mobiele toestellen uitsluitend gebruikt in het
kader van de humane of diergeneeskunde, die
röntgenstralen voortbrengen waarbij de
normale piekspanning 200kV niet overschrijdt.

273

Activiteiten
Beroepsactiviteiten waarbij natuurlijke stralingsbronnen
aangewend worden en die door het Agentschap                   
vergund zijn
873
Geregistreerde invoerders die enkel radioactieve stoffen
invoeren bestemd voor eigen gebruik
655
Geregistreerde invoerders die radioactieve stoffen
invoeren bestemd voor verdere verdeling
1.309
Vervoerders van radioactieve stoffen, houders van één of
meerdere algemene vervoervergunningen (het specifieke
vervoer van ontmantelde bliksemafleiders uitgezonderd)
2.618
Vervoerders van radioactieve stoffen, voor elke speciale
vervoervergunning
1.747
Vervoerder UN groep 1 - over de weg 723
Vervoerder UN groep 1 - anders dan over de weg 723
Vervoerder UN groep 1 - over de weg - met onderaannemers 1.584
Vervoerder UN groep 1 - anders dan over de weg - met onderaannemers 1.584
Vervoerder UN groep 2 - over de weg 4.852
Vervoerder UN groep 2 - anders dan over de weg 2.357
Vervoerder UN groep 2 - over de weg - met onderaannemers 8.176
Vervoerder UN groep 2  - anders dan over de weg - met onderaannemers 4.405
Vervoerder UN groep 3 - over de weg 13.492
Vervoerder UN groep 3 - anders dan over de weg 4.869
Vervoerder UN groep 3 - over de weg - met onderaannemers 19.048
Vervoerder UN groep 3  - anders dan over de weg - met onderaannemers 7.303
Vervoerder UN groep 4 - over de weg 14.587
Vervoerder UN groep 4 - anders dan over de weg 5.758
Vervoerder UN groep 4 - over de weg - met onderaannemers 19.627
Vervoerder UN groep 4  - anders dan over de weg - met onderaannemers 7.303
Exploitant met een onderbrekingssite 12.175
Afhandelaar luchthaven 2.589
Havenskaai uitbater 2.598
Houders van vervoervergunningen waarbi jde geldigheidsduur van de vergunning of de vergunningen langer is dan een jaar 2.705
Houders van een vergunning voor het in de handel
brengen van radioactieve producten bestemd voor in
vivo gebruik of voor therapie in de geneeskunde of
diergeneeskunde
4.364
Houders van een vergunning voor het in de handel
brengen van radioactieve producten bestemd voor in
vitro gebruik in de geneeskunde of de
diergeneeskunde
1.454

 

Laatst aangepast op: 
20/01/2022