Informatie voor exploitanten

Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) wordt volledig gefinancierd door retributies en heffingen. Deze worden betaald door de houders van vergunningen en erkenningen, vereist voor het uitvoeren van handelingen die tot een verhoging van de blootstelling van personen aan ioniserende stralingen kunnen leiden. Het is immers op deze handelingen dat het FANC toezicht uitoefent en onderzoek verricht, alsook het gepaste regelgevend kader voorbereidt. 

Praktisch: hoe betalen en wanneer?

Het FANC stuurt het eerste trimester een verzoek tot betaling van een jaarlijkse heffing naar de heffingsplichtige.

Heffingen zijn verschuldigd voor:

  • elke inrichting die op 1 januari van het begrotingsjaar vergund is;
  • elke handeling die op 1 januari van dit jaar het voorwerp uitmaakt van een vergunning met een geldigheidstermijn van één jaar of meer;
  • elke persoon of inrichting die op 1 januari van dit jaar is erkend voor een periode van één jaar of meer.

Opgelet:

  • enkel het bestaan van een dergelijke vergunning of erkenning op 1 januari is bepalend
  • er is geen pro-rata systeem in geval van stopzetting van de vergunning in de loop van het jaar.

Het betalingsverzoek vermeldt het te betalen bedrag en het bankrekeningnummer. 

De betaling dient te gebeuren voor het einde van de maand volgend op de maand waarin het betalingsverzoek werd verstuurd. 

De verschuldigde heffingen kunnen bij dwangbevel worden ingevorderd.

Wat indien de vergunde inrichting/handeling of activiteit intussen is stopgezet of stopt rond de jaarwisseling?

De voorwaarden en formaliteiten voor het stopzetten van een vergunning of erkenning zijn afhankelijk van het type. 

U neemt hiervoor best contact op met het FANC.

Vergunningen of erkenningen kunnen niet retroactief worden stopgezet. 

Meer informatie:

Reglementering:

 

 

Laatst aangepast op: 16/01/2023