Overslaan en naar de inhoud gaan

Oppervlakteberging in Dessel

Oppervlakteberging in Dessel

Aanvraag van de NIRAS voor een vergunning van een oppervlaktebergingsinrichting voor categorie A afval te Dessel

Op 31 januari 2013 heeft de Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen (NIRAS) een vergunningsaanvraag ingediend bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) op basis van artikel 6 van het Koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen (ARBIS).

De aanvraag betreft een oppervlaktebergingsinrichting voor kortlevend laag-en middelactief afval in Dessel. Dit zogenaamde ‘categorie A’-afval zal worden geconditioneerd in betonnen containers dewelke in betonnen modules geplaatst worden. De modules worden na opvulling bedekt met meerdere grondlagen waardoor een tumulus ontstaat. Meer over de context van de vergunningsaanvraag kunt u vinden hier: https://fanc.fgov.be/nl/informatiedossiers/radioactief-afval/beheer-van-radioactief-afval/berging/oppervlakteberging

1. De eerste Wetenschappelijke Raad

De aanvraag werd door FANC niet volledig bevonden waarop het FANC een aantal vragen aan NIRAS gesteld heeft. Deze vragen alsook de antwoorden hierop, kunt u vinden hier: https://fanc.fgov.be/nl/informatiedossiers/radioactief-afval/beheer-van-radioactief-afval/berging/oppervlakteberging-dessel Na aanvullingen door NIRAS op 1 februari 2019, 28 februari 2019 en 31 juli 2019, op 20 augustus 2019, werd de aanvraag volledig verklaard. Het FANC heeft vervolgens het dossier, samen met de veiligheidsevaluatie van het FANC en haar dochter Bel V, voorgelegd aan de Wetenschappelijke Raad van het FANC. De Wetenschappelijke Raad heeft op 3 oktober 2019 een gunstig voorlopig voorafgaand advies uitgebracht betreffende de vergunningsaanvraag.

2. Consultaties volgend op de eerste Wetenschappelijke Raad

Conform artikel 6.4 van het ARBIS heeft het FANC op 12 november 2019 een exemplaar van de aanvraag overgemaakt aan alle burgemeesters van de gemeenten die zich bevinden binnen een straal van 5 kilometer rond het voorwerp van de vergunningsaanvraag. Het betreft de gemeenten Dessel, Geel, Kasterlee, Mol en Retie, gelegen in het Vlaamse gewest. De burgemeesters werd gevraagd om een openbaar onderzoek te organiseren aangaande de vergunningsaanvraag met inbegrip van het milieueffectbeoordelingsrapport. Dit openbaar onderzoek werd in Dessel, Kasterlee, Mol en Retie georganiseerd 22 november tot en met 21 december 2019 en in Geel van 5 december 2019 tot en met 3 januari 2020. Daarna werden de resultaten van het openbaar onderzoek samen met de adviezen van de schepencolleges door de gemeenten overgemaakt aan het FANC.

Resultaten van het openbaar onderzoek per gemeente:

DESSEL gunstig
GEEL voorwaardelijk gunstig
KASTERLEE voorwaardelijk gunstig
MOL gunstig
RETIE gunstig

Het dossier werd ook voor advies naar de bestendige deputatie van de provincie Antwerpen en naar de Europese Commissie gestuurd. De deputatie van Antwerpen heeft op 28 februari 2020 een voorwaardelijk gunstig advies uitgevaardigd. De Europese Commissie had enkele bijkomende vragen betreffende de vergunningsaanvraag en het FANC heeft op 28 juli 2020 hierop geantwoord. Op 13 november 2020 heeft de Europese Commissie haar advies gepubliceerd (link hieronder).

3. Bijkomende vragen voor NIRAS

In het kader van het gunstig voorlopig voorafgaand advies van de Wetenschappelijke Raad van 3 oktober 2019, hebben het FANC en Bel V een aantal vragen aan de aanvrager gesteld. Deze zijn te vinden in de veiligheidsanalyse oppervlakteberging FANC-Bel V (link hieronder). NIRAS heeft op 10 november 2022 (en aangevuld op 20 december 2022) de meeste antwoorden aan het FANC overgemaakt (zie nota's 2022-2412 en 2022-2804). Het FANC en Bel V evalueren momenteel de reeds ingediende antwoorden.

4. Volgende stappen

Het FANC zal alle adviezen, de evaluatie van de bezwaren en de evaluatie van de antwoorden van NIRAS bundelen in een verslag en dit vervolgens voorleggen aan de Wetenschappelijke Raad. Hierop geeft de Wetenschappelijke Raad een gemotiveerd voorlopig advies. Dit advies kan bijkomende voorwaarden bevatten die nodig zijn om de veiligheid van de inrichting te waarborgen en om de effecten ervan op het milieu te beperken. Indien dit advies gunstig is en indien de aanvrager geen opmerkingen op dit advies heeft, stelt het FANC een voorstel van beslissing op en maakt deze over aan de minister bevoegd voor binnenlandse zaken. De minister neemt de beslissing over de vergunningsaanvraag waarna dit als koninklijk besluit in het staatsblad gepubliceerd wordt.

5. Documenten betreffende de vergunningsaanvraag:

Hieronder vindt u de documenten met betrekking tot de vergunningsaanvraag voor een oppervlaktebergingsinrichting voor categorie A-afval in Dessel. Deze zijn opgedeeld in algemene documenten, de documenten betreffende het project-MER en het veiligheidsrapport.

Algemene Documenten:

Milieueffectenrapport:

Veiligheidsrapport: 

 

Laatst aangepast op: 
05/01/2023