Tihange 3: afwijking ingedeeld op niveau 1 van de INES-schaal

Op maandag 30 mei werd tijdens een periodieke controle vastgesteld dat een meetkring die de omgevingsradioactiviteit van de controlezaal van Tihange 3 meet gedurende enkele dagen in testmodus was blijven staan en dus niet operationeel was geweest.  

De controlezaal van de reactor is uitgerust met twee meetkringen die elke verhoging van het radioactiviteitsniveau in de omgevingslucht detecteren. De andere meetkring is steeds operationeel geweest. Deze afwijking heeft dus geen impact gehad op de veiligheid.  

De onbeschikbaarheid van een meetkring vormt een inbreuk op de technische specificaties, die voorschrijven dat op elk moment twee meetkringen operationeel moeten zijn in de controlezaal. Electrabel heeft de geaffecteerde meetkring opnieuw in werking gesteld en daarmee de vereiste redundantie van de meetkringen hersteld.  

Na analyse werd dit voorval ingedeeld op niveau 1 van de INES-schaal. INES (International Nuclear Event Scale) is een communicatietool die toelaat om de ernst van een gebeurtenis waar ioniserende straling bij betrokken is begrijpelijk voor te stellen. Deze schaal telt zeven niveaus, gaande van 1 (anomalie) tot 7 (zwaar ongeval).

Deze afwijking heeft geen enkele impact gehad op het welzijn van het personeel, de bevolking of het leefmilieu.

UPDATE: Na dit incident heeft het FANC beslist om een bijkomende pro Justitia op te stellen.  De uitbating van een kerncentrale vereist onder alle omstandigheden een strikte naleving van de veiligheidsvoorschriften , opdat er steeds een maximaal aantal veiligheidssystemen en –procedures actief zijn. De exploitant heeft zijn actieplan om de veiligheidscultuur in de kerncentrale van Tihange te versterken uitgebreid. Dit actieplan moet er toe leiden dat de veiligheidsprocedures voortaan opnieuw even rigoureus worden toegepast als voordien.