Doel 1 : aanvullingen en INES-classificatie

Maandagochtend 23 april omtrent 6.00 uur heeft de exploitant van Doel 1, ENGIE Electrabel, een indicatie gehad van een klein lek op het primair circuit (met een grootteorde van enkele liters per minuut).

Zoals voorgeschreven heeft de exploitant via andere methoden bevestiging gezocht van het lek.

Omstreeks 11.40 uur heeft de exploitant, conform de meldingsvereisten voor dergelijke gebeurtenissen, het FANC op de hoogte gebracht dat er een lek was en dat Doel 1 manueel naar stilstand gebracht ging worden om het lek te lokaliseren en de nodige herstellingen uit te voeren.

De bestaande systemen om het waterverlies te compenseren werkten naar behoren, zodanig dat er geen sprake was dat het primair circuit zou leeglopen of de koeling van de reactor in het gedrang zou komen. De veiligheidsautoriteit (FANC en Bel V) heeft sindsdien de situatie steeds opgevolgd.

Terwijl de reactor zich bevond in een ‘warme stilstand’ (toestand waarbij de reactor op druk en temperatuur blijft maar geen vermogen meer produceert), heeft de exploitant geprobeerd het lek te lokaliseren. Aangezien het lek niet gevonden werd, werd maandagnamiddag de reactor naar koude stilstand gebracht (dus met beduidend lagere temperatuur en druk), om daarna intensiever verder te zoeken.

Op donderdagnamiddag 26 april heeft de exploitant het lek gelokaliseerd door middel van endoscopie: het betreft een barst in de lasnaad van een hulpleiding aangesloten op het primair circuit die dient om voor koeling te zorgen tijdens bepaalde noodsituaties door water toe te voeren naar de reactor. Het water dat in deze leiding zit is water van het primair circuit. De lasnaad situeert zich op een stuk leiding tussen een afsluiter en het reactorvat.

Door over te gaan naar deze koude stilstand was het lekdebiet intussen al drastisch gereduceerd en was er sprake van ‘druppelen’ in plaats van lekken. Op maandag 30 april is de druk nog verder gedaald en is het lek quasi verdwenen.

De lasnaad bevindt zich in een moeilijk bereikbare omgeving met hoge stralingsintensiteit. Dit maakt een herstelling moeilijk en zorgt ervoor dat de nodige tijd voor de herstelling moet uitgetrokken worden. De exploitant heeft daarom beslist om de reeds ingeplande revisie (groot onderhoud), die normaliter op 29 mei zou starten, reeds nu te laten beginnen. De einddatum van deze revisie is nog steeds gepland op 1 oktober.

De exploitant heeft steeds de technische vereisten en de tijdsduur waarin acties genomen dienen te worden gerespecteerd. De veiligheidsfuncties waren niet aangetast en steeds voldoende gegarandeerd. Het incident had geen enkele impact op de veiligheid van de personeelsleden, de bevolking of het leefmilieu.

De veiligheidsautoriteit (FANC & Bel V) blijft de situatie opvolgen.

De INES-analyse van deze gebeurtenis is bevestigd op INES 0, dus als afwijking met weinig belang voor de nucleaire veiligheid. INES (International Nuclear Event Scale) is een communicatietool die toelaat om de ernst van een gebeurtenis waarbij ioniserende straling is betrokken begrijpelijk voor te stellen. Deze schaal telt 7 niveaus, gaande van 1 (afwijking) tot 7 (zwaar ongeval).